Р Е Ш Е Н И Е

№ 921

гр. Хасково,13.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Хасково, в открито съдебно заседание на единадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: ПЕНКА К.

 

при секретаря Гергана Мазгалова

като разгледа докладваното от съдия К. административно дело №1250/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.459 от Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по жалба подадена от Я.Д.В. ***, издигната за кандидат за кмет на кметство с. К., общ. Димитровград от ПП „ГЕБР“ и жалба от А.Н.А. ***, независим кандидат за кмет на кметство с. К., издигнат от Инициативен комитет с. К., против Решение №231 от 28.10.2019г. на ОИК – Д., с което решение въз основа на получените данни от протоколите на СИК е обявен за избран за кмет на кметство с. К., общ. Д., на първи тур Т.К.А., издигнат от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

В жалбите, които са с идентично съдържание се сочи, че атакувания административен акт е незаконосъобразен, поради което се моли за неговата отмяна, както и за обявяване на избора за недействителен. Жалбоподателите считат, че в резултат на опорочени резултати от избора за кмет на кметство с. К., проведен на 27.10.2019г., кандидатът Т.К.А. е получил в пъти повече действителни гласове от останалите кандидати на базата на регистрирани неправомерно в нарушение на закона гласоподаватели, които не са жители на с. К. нито по постоянен, нито по настоящ адрес, както и не живеят преимуществено в населеното място, с оглед принципа на уседналост. Сочат, че право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. имат само български граждани, които отговарят на изискванията на чл.396, ал.1 от ИК. На следващо място жалбоподателите считат, че при определяне на получените гласове за обявения за избран кандидат на с. К. не са спазени изискванията на закона при преценка действителността на подадените бюлетини. Следователно, намират, че съставеният от СИК № 260936573, протокол не съдържа изискуемите по закон реквизити и данни. В същия неправилно е отразен и действителния вот. Наред с посочените нарушения сочат, че в изборния ден е провеждана и скрита агитация от местната коалиция, издигнала съответния кандидат за кмет на процесното кметство. Фрапиращо нарушение на свободното подаване на гласове от избирателите било и обстоятелството, че именно тези гласоподаватели, последно добавени в списъка или дописвани отделно в избирателните списъци на СИК №260936573, са довеждани да гласуват на място до изборната секция, което от своя страна означавало, че тези лица не са жители на селото и не знаят къде се намира секцията. Не на последно място оспорват решението на ОИК – Димитровград и с оглед на множеството допуснати технически грешки, грешки в пресмятането, както и неправилно определени предпочитания / преференции/ в протокола на ОИК. Предвид изложените съображения жалбоподателите, молят съда да обяви резултата от изборите за кмет на кметство с. К. за недействителен и да постанови провеждането на нов избор съгласно изискванията на ИК. Алтернативно, жалбоподателите молят в случай, че съдът прецени, че не са налице основания за това и ако бъде установен резултат, различен от отразения в протокола на ОИК, поради допусната грешка или грешка в пресмятането да отмени оспореното решение и върне изборните книжа на ОИК – Д. за обявяване на действителните резултати.

В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адв. Д. Н., който поддържа жалбите по изложените в тях съображения и моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №213 от 28.10.2019г. на ОИК – Д., с което решение въз основа на получените данни от протоколите на СИК е обявен за избран за кмет на кметство с. К., общ. Д., на първи тур Т.К.А., издигнат от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“. Въпреки дадената на адв. Н. от съда възможност за представяне на писмени бележки по делото, такива в указания му срок не бяха представени.

Ответникът по жалбата - Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Д., представлявана от упълномощените с Решение №250/07.11.2019г. на ОИК Д., зам. председател- адв. Д. К. и член – адв. Д. Я., намират жалбите за неоснователни. Излагат съображения, че в хода на изборния процес и в обективиране на изборния резултат както в протокола на СИК, така и в протокола на ОИК – Д. не са допуснати нарушения, които да водят до промяна на крайния изборен резултат.

Заинтересованата страна Т.К.А., редовно призован, не се явява, представлява се от надлежно упълномощен представител, адв. Н., която изразява становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд - Хасково, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

Няма спор между страните, а и видно от приложените по делото доказателства се установява, че с Решение № 8/10.09.2019г. Партия „ГЕРБ“ е регистрирана за участие в изборите за кметове на кметства, които ще се проведат на 27.10.2019г., както и че с предложение от 24.09.2019г. ПП „ГЕРБ“ е предложила на Общинска избирателна комисия – Д. да регистрира Я.Д.В. за кандидат за кмет на кметство с. К., общ. Д. в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. , като посочения кандидат е регистриран с Решение №118/24.09.2019г. на ОИК – Д..

С Решение №18/12.09.2019г. Общинска избирателна комисия – Д. е регистрирала инициативен комитет за издигане кандидатурата на А.Н.А. за независим кандидат за кмет на кметство с. К., общ. Д., за участие в изборите за кмет на кметство в община Д., които ще се проведат на 27.10.2019г. С последващо Решение №64/17.09.2019г. по постъпило предложение на 17.09.2019г. от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат Общинска избирателна комисия – Д. е регистрирала А.Н. Н., като независим кандидат за кмет на кметство с. К., общ. Д., предложен от инициативен комитет, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

До участие в изборите за кмет на кметство с. К., общ. Д. е допуснат и кандидата издигнат от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, Т.К.А..

В утвърдения образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. К., общ.Д., изборен район №260936573, тримата кандидати са вписани както следва: в първо поле, с квадратче с числото 43, е вписано на първи ред ПП"ГЕРБ" с кандидат Я.Д.В., на втори ред, с квадратче с числото 67, е вписано Независим кандидат А.Н.А., на трети ред, с квадратче с число 69 е вписано Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ с кандидат Т.К.А..

От данните по приложената административна преписка се установи, че на 27.10.2019 г. е произведен избор за кмет на кметство с.К. в една СИК - избирателна секция №260900064. След приключване на изборния ден и отчитане на резултатите СИК в състав: С. С. Й., М. Б. А., Т. Д. П., М. Г. Ф., Б. А. В., К. В. Г. и З. В. А. е съставила Протокол № 260900002028 в избирателна секция №260900064 за избиране на кмет на кметство с. К., общ.Д.. В част І, б.”А” от Протокола “Брой на бюлетините получени по реда на чл.215 ал.1 от ИК” е вписана цифрата 400, в следващата графа “Данни от избирателните списъци”, т.1 “Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на СИК е вписана цифрата 361, в т. 2 “Брой на избирателите вписани в допълнителната страница / под чертата/ на избирателния списък в изборния ден“ е записана цифрата 0, в т.3 “Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница и под чертата“ е вписана цифрата 270. В графа трета от част І на Протокола “Данни извън избирателните списъци и съдържанието на избирателната кутия” в т.4, б.“а“ „брой на неизползвани бюлетини“ е вписана цифрата 129, в т.4, б „б“ „брой на унищожени от СИК бюлетини по други поводи“, комисията е записала 1 брой, а в другите четири графи съставляващи б. „в“, „г“, „д“ и „е“ на т. 4 „брой на недействителни бюлетини по чл.427, ал.6 ИК, чл. 227 ИК, чл.228 ИК и чл.267, ал.2 ИК“ е записана цифрата 0. В част ІІ от Протокола т.5 “Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини”, комисията е отбелязала цифрата 270, в т.6 “Брой намерени в избирателната кутия недействителни бюлетини” е записана цифрата 8, а в т.7 “ Общ брой на намерени в избирателната кутия действителни гласове” е посочена цифрата 262, от които 261 са действителните гласове, подадени за кандидатските листи за партии, коалиции и инициативни комитети и 1 един действителен глас с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“. Въз основа на посочените данни в т.8 от Протокола, СИК е разпределила гласовете по кандидатски листи, както следва за кандидата Я.Д.В. от ПП „ГЕРБ“ действителни гласове – 34, недействителни гласове – 0; за кандидата А.Н.А. - независим кандидат действителни гласове – 58, недействителни – 1 ; за кандидата Т.К.А. от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, действителни гласове – 169, недействителни гласове – 0. Като в протокола седемте недействителни бюлетини са определени, като такива, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя. Протокола на СИК е подписан от всички членове на комисията след съставянето му, като няма приложено и подписано от някой член на СИК особено мнение, в същия няма отбелязвания за възникнали спорове за действителността или недействителността на бюлетините, взети по тях решения на СИК и бележки и възражения на членовете на комисията по взетите решения. Няма отбелязвания за постъпили жалби и възражения, като е записано, че изборите в секцията са проведени при „спокойна“ обстановка.

Въз основа на горе цитирания протокол, ОИК – Д. на основание чл.449, ал.1, т.4, чл.450 и чл.451 от ИК е съставила Протокол от 28.10.2019г. за избиране на кмет на кметство с. К.. Видно от посочения протокол, разпределението на действителните гласове / общо на брой 261 / е както следва: за Я.Д.В. от ПП „ГЕРБ” – 34 гласа, за А.Н.А. – независим 58 гласа, за Т.К.А. Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ – 169 гласа.

На основание чл.452 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК – Д. е взела Решение №213 от 28.10.2019г., с което е обявен за избран за кмет на кметство с. К., община Д., област Хасково на първи тур Т.К.А., ЕГН **********, издигната от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“. В решението е посочено, че избраният кмет е получил 169 действителни гласове, което съгласно разпоредбата на чл.452 ал.3 от ИК е повече от половината от действителните гласове.

По делото е приложен и избирателен списък – част І и част ІІ за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. за населено място с.К., избирателна секция № 260900064. От същия се установява, че броя на избирателите според избирателния списък имащи право на глас, за кмет на кметство с. К. е 361, от които 270 са упражнили в изборния ден правото си на глас. Към списъка са приложени три броя декларации подадени от избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. по чл.236, ал.2, изр. 2 ИК, в който са вписани двама придружители.

От така установеното фактическо положение съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбите са процесуално допустима, тъй като са депозирани от надлежно легитимирани страни по смисъла на чл.459 ал.1 от ИК – кандидати за кмет на кметство с. К. в проведените на 27.10.2019г. местни избори. Жалбите са насочени срещу подлежащ на оспорване административен акт и са подадени в заканоустановения 7 – дневен срок съобразно разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК.

Разгледани по същество жалбите са неоснователни.

Съгласно разпоредбата на чл.42 от Конституцията право на всеки български гражданин е да участва в избора на държавни и местни органи, като по силата на ал.2 на чл.42 от Конституцията организацията и редът за провеждане на избори се определя със закон. В случая за избор на органи за местно управление това е Изборния кодекс, в който законодателят е регламентирал нормативно определен ред на изборния процес. Този процес се състои от относително обособени етапи на организация и провеждане, които са необходими за осъществяване и приключване на целия изборен процес.

Законодателят в разпоредбата на чл.459, ал.1 от ИК е предоставил правото на определена група субекти да оспорят изборния резултат, като контролът за законосъобразност на избора се изразява в проверка за наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат от избора. Производството по чл.459 и сл. от ИК няма за цел да повтори изцяло изборния процес пред съда, а конкретно да се направи проверка, дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат. В тази връзка следва да се има предвид, че не всички нарушения на изборния процес обуславят недействителността му, а само тези, които са съществени и пряко засягат волята на избирателя, от където именно следва да се изхожда при извършване на преценката за законосъобразността на избора. Съществени са само тези нарушения на закона, при които, ако не бяха допуснати, показаният изборен резултат би бил различен. В тази връзка е и трайната практика на ВАС, която под недействителност на изборен резултат сочи, че следва да се разбира недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота или незаконосъобразност / недействителност / на решението на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителния избор. Съдът следва да установи съществуват ли нарушения - такива, че да опорочат волята на избирателя и да водят до промяна вота на избирателя или процедурата да е така опорочена, че да не е възможно да бъде определен резултатът от избора. Преценката за законосъобразността на избора и като избирателен процес трябва да изхожда от наличието на правото на глас и неговото упражняване съобразно закона.

Основното възражение в подадените две жалби до съда е свързано с нарушения на правилата за вписване, по постоянен или настоящ адрес, на неопределен брой лица, които не са жители на с. К. и които не живеят преимуществено в населеното място, с оглед принципа на уседналост, регламентиран в разпоредбата на чл.396, ал.1 от ИК изискваща лицата да са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. С тази неправомерна регистрация според жалбоподателите спечелилият кандидат Т.А. е получил в пъти повече действителни гласове от колкото са получили самите те. В тази връзка от процесуалния представител на жалбоподателите бяха направени редица доказателствени искания, които съда остави без уважение, тъй като в действителност извършвана ли е такава адресна регистрация на лица, неживущи в селото и какъв е техния брой това няма отношение към законосъобразността на решението на ОИК - Д. за определяне на изборния резултат, предвид следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ИК понятието "живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" се свързва с адресна регистрация на лицето по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство. В случая оплакването не е за това гласували лица да не са били адресно регистрирани в с.К., което единствено може да обоснове недействителност на техния вот поради липса на тяхно активно избирателно право според посочените правни разпоредби.

Оплакването е свързано единствено с неправилната им адресна регистрация. Това обаче касае предходна, различна административна процедура и не може да доведе до недействителност на гласа на лице, което е адресно регистрирано в съответното кметство. Защитата срещу неправилно адресно регистрирани лица се извършва по реда и условията на раздел III от глава IV на Закона за гражданската регистрация. За реализирането й е необходимо писмен сигнал, подаден до органа, извършващ адресната регистрация или до областния управител. Цялата процедура е подробно регламентирана в чл. 99б от ЗГР. Тя приключва със заповед за заличаване на адресна регистрация или с отказ за това. Този акт подлежи на оспорване пред съответния административен съд според нормата на чл. 92, ал. 13 от ЗГР. В случая по делото няма данни жалбоподателите да са се възползвал от този ред за защита. Представеното по делото заявление от инициативен комитет, неможе да бъде прието като възражение или оспорване депозирано в хода на изготвяне на избирателния списък във връзка с предстоящите местни изори. От внимателния прочит на същото е видно, че кмета на община Д. е информиран за това, че село К. е застрашено от инвестиционно намерение на „Биогаз Димитровград“ ООД за поставяне на биогаз инсталация, като за реализиране на този проект са необходими гласовете на хората от селото, а инициативния комитет не желае хора, които не живеят в селото да оказват влияние относно реализирането на посочената инсталация.

С оглед посоченото до тук може да се обоснове, че издаването на решение на ОИК за определяне на изборен резултат не новира правото на жалбоподателите за търсене на защита в производството по оспорване решението на ОИК. Затова съдът приема за неоснователни оплакванията на жалбоподателите в тази насока.

Оплакването на жалбоподателите за нарушения, свързани с новорегистрирани лица, е неоснователно и на още едно основание. А именно - независимо от броя на адресно регистрираните лица, няма данни техният вот да е повлиял на решението на ОИК за обявяване на изборния резултат. Това не може и да бъде проверено по никакъв начин предвид тайната на вота на всички гласоподаватели.

На следващо място несъстоятелен е довода на жалбоподателите, че в избирателния списък на секция №064 с. К. са добавени и дописани лица, които са довеждани да гласуват на място до изборната секция, което означавало, че тези лица не живеели в селото и незнаели къде се намира секцията. Така изложената теза навежда първоначално на мисълта, че става въпрос за голям брой дописани лица, които са гласували неправомерно, но от прегледа на приложения по делото избирателен списък се установя точно обратното, че са вписани само три лица, които съответно са подали необходимата декларация за избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден, като за двама от тях се установява, че са членове на секционната избирателна комисия. Отделно от това в графа „забележки“ на избирателния списък изрично е отбелязано, че вписаните три лица са гласували единствено и само за кмет на община и за общински съвет, т.е. дадения от тях вот е за друг избор, а не за избор на кмет на кметство с. К.. Освен това при извършено преброяване от съда на броя на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък се установи, че той съответства точно и на броя на гласувалите избиратели посочени в Протокола на СИК, а именно 270. Това води до извода, че в действителност даденият от дописаните трима души вот, не е включен към вота на гласувалите за кмет на кметство с. К. и с упражняването на това тяхно право по никакъв начин, още повече фрапиращ, както се твърди от жалбоподателите не е нарушен изборния процес.

Съдът не констатира и допуснато нарушение от страна на СИК и по отношение на лицата гласували с придружител, които в случая са две. Само по себе гласуването с придружител не представлява нарушение на ИК, защото съгласно чл. 236 ИК, такова гласуване е допустимо, стига да са спазени условията на чл. 236, ал.1 ИК, за допускане до гласуване с придружител, като това бъде оформено по начина, уреден в чл. 236, ал.2 ИК. Установи се в случая, че не е имало спорове относно решението на председателя на комисията да допусне двете лица да гласуват с придружител. Спазени са и изискванията на чл. 236, ал.2 ИК - всички придружители са отбелязани в графа "Забележки" на избирателния списък и са положили подпис. Налице е и надлежно съставен списък за допълнително вписване на придружителите, съдържащ необходимите реквизити.

Досежно твърденията на жалбоподателите за допуснати нарушения при отчитане на действителния избор изразяващи се в грешка при пресмятането на вота, както и неправилно определени предпочитания / преференции /в протокола на ОИК - Д., настоящият състав на съда намира за нужно да посочи следното:

В настоящото производство представителят на жалбоподателите не оспори протоколите на СИК и на ОИК – Д., поради което съдът приема, че същите са отчели правилно действителния избор. Както бе посочено по-горе в мотивите на настоящото съдебно решение, при оспорване на изборния резултат в съда, целта е не да се повтори изцяло изборния процес пред съда, а конкретно да се направи проверка дали твърдените от жалбоподателите нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до порочност на обявения изборен резултат. Видно от приложените протоколи на СИК и на ОИК – Д., които са единствените годни писмени доказателства, отразяващи резултата от гласуването, включително брой на действителни и недействителни бюлетини, както и броят на гласовете за съответния кандидат, няма член на съответната СИК или ОИК, който да е подписал тези протоколи с особено мнение или съобразно разпоредбата на чл.437 ал.3 от ИК да е бил налице спор за действителността на някой глас, който спор да е отразен в нарочен протокол въз основа на решение на комисията и приложен към протокола на СИК. Оспорващите не посочиха конкретно да е налице бюлетина – независимо за кой кандидат, да е отчетен като недействителен или действителен гласа, на гърба на която да е било отразено такова решение по реда на чл.437 ал.3 от ИК. Следва да се посочи, че ИК визира мерки и действия, гарантиращи правилното отчитане на гласовете. На първо место е законовата регламентация за съставянето и подписването на протоколите на СИК и на ОИК. В приложения протокол на СИК в частта за разпределението на гласовете по кандидатски листи и в част ІІ, т.5, т.6, т.7, т.8 от същия, не се установи, да са извършени поправки, отделно от това самия протокол е подписан от всички членове на СИК без особени мнения, като в графите „спорове за действителност на бюлетините”, „жалби и възражения в изборния ден”, е записано „няма”, а като обстановка при която са протекли изборите е посочено „спокойна”. Друга мярка като гарант е включване като членове в СИК и в ОИК на лица, предложени от различни политически сили на квотен принцип, както и чрез т.нар. „застъпници”, участващи в самия изборен ден и в броенето на гласовете, включително и при преценка от страна СИК кой глас е действителен и кой е недействителен. А съгласно разпоредбата на чл.431 от ИК, освен застъпниците при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването могат да присъстват и самите кандидати, както и представител на партия и други лица, посочени в разпоредбата, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете. Оспорващите не представиха доказателства и не се установи този ред или право да е било нарушено във връзка с преброяване на действителните гласове, както и във връзка с извършената преценка от СИК за действителност или недействителност на определен глас, поради което съдът намира, че жалбите и в тази част са неоснователни.

По отношение на твърдението на жалбоподателите за провеждане на скрита агитация в изборния ден от местната коалиция, издигнала кандидата Т.А. следва да се отбележи следното: Съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК, не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. В т. 17 на § 1 ДР на ИК е дадена легална дефиниция за “предизборна агитация” - призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, като не се смята за агитация по смисъла на кодекса наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа. Следователно само надписа на наименованието на някоя партия или коалиция върху чаши, запалки, химикалки или други предмети не е нарушение на закона. Отделно от това, дори и да се докаже нарушение на забраната, то няма как да се установи как това се е отразило на изборния резултат, след като по принцип вотът е таен - според чл. 10 от Конституцията на Република България, избори се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, а според чл. 3, ал. 1 от ИК, изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Тоест не може да се установи по безспорен и категоричен начин как тази забранена/скрита агитация е повлияла на мисловната дейност на избирателя и за кого точно той е дал своя глас. В контекста на изложеното следва да бъде посочено и решение № 5 от 09.07.2013 г. по конст. дело № 13/2013 г., в което е прието, че "причинната връзка между едно или друго действие на участниците в изборния процес, свързано с агитация, и крайния резултат от изборите не може да бъде установена с правни средства, резултатът от които да бъде използван за доказване ... Няма как да се установи, дали изборният резултат би бил различен при отсъствието на твърдените нарушения".

В настоящото производство, при извършената цялостна ревизия по наведените с депозираните жалби възражения от страна на жалбоподателите, не се установиха сочените нарушения. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че протоколите на СИК са съставени от длъжностни лица, в кръга на правомощията им и като такива са официални документи, обвързващи с материална доказателствена сила за отразените в тях факти. Материалната доказателствена сила на секционния протокол, както и протокола на общинската избирателна комисия като официални удостоверителни документи може да бъде оборена в производството по чл. 193 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 179 ГПК, официалните документи се ползват с материална доказателствена сила за удостоверените факти и е недопустимо опровергаване съдържанието на официален документ със свидетелски показания по аргумент на разпоредбата на чл.164 ал.1 т.2 ГПК. Свидетелски показания са недопустими доказателствени средства целящи оборване истинността на официален писмен документ. От съда не беше допуснат и искания от оспорващите свидетел, с разпита на които се целеше установяване на допуснати нарушения в изборния процес, поради това, че съдът установи, че в протокола на СИК в избирателна секция в с. К. приложен по делото липсват отразявания за постъпили жалби и възражения след откриване на изборния ден. Отделно от това, посоченият свидетел М. Г. Ф. е член на СИК № 064, с. К., който при несъгласие с отразеното в протокола е имал възможност да изрази своето особено мнение още при съставянето му.

Поради всичко изложено до тук, съдът достигна до извода, че при провеждане на избора за кмет на кметство с. К. не са допуснати нарушения, които да водят до изборен резултат, различен от обявения с обжалваното решение. При служебно извършената проверка за законосъобразност на Решение №231/28.10.2019г. на Общинската избирателна комисия – Д., съдебният състав приема становището, че то е издадено от компетентен орган, съобразно административно-производствените правила на ИК, в изискуемата от закона форма и в съответствие с приложимия материален закон, поради което следва да бъде потвърдено.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал.3 от АПК, съдът счита, че следва да осъди жалбоподателите да заплатят на заинтересованата страна Т.К.А. направените по делото разноски за възнаграждение за един адвокат. Видно от представеният по делото договор за правна защита и съдействие, заинтересованата страна Т.А. е направил разноски в размер на 500 лева, които жалбоподателя Я.Д.В. и А.Н.А., следва да заплатят съразмерно по 250 лв. за всеки от тях.

Водим от горното и на основание чл.459, ал.10, пр. първо от ИК, Административен съд – Хасково

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №231/28.10.2019г. на Общинската избирателна комисия – Д., с което въз основа на получените данни от протокола на СИК е обявен за избран за кмет на кметство с. К., общ. Д., обл. Х., на първи тур Т.К.А., издигнат от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“.

ОСЪЖДА Я.Д.В., ЕГН ********** ***, да заплати на Т.К.А., ЕГН ********** ***, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, представляващи разноски по делото.

ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН ********** ***, да заплати на Т.К.А., ЕГН ********** ***, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, представляващи разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

СЪДИЯ: