РЕШЕНИЕ

965

22.11.2019г., гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Хасково, в открито заседание на деветнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Съдия: Хайгухи Бодикян

 

при секретаря Ангелина Латунова, като разгледа докладваното от съдия Бодикян адм. дело № 1245 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба на Г.П.А. *** - кандидат за общински съветник, издигнат от Политическа партия „Български демократичен център“ (ПП БДЦ), срещу Решение №222 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Димитровград, с което са определени резултатите от гласуването за общински съветници в община Димитровград и избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция, според броя на получените валидни предпочитания /преференции/ по реда на чл.454 от ИК, в частта му на одобрените общински съветници от ПП „БДЦ“.

Жалбоподателят счита решението на ОИК за необосновано и незаконосъобразно. Твърди, че СИК, респективно ОИК, пренебрегнали преференциалния вот на избирателите. Това се отнасяло най-вече за селата Крепост, Горски извор, Ябълково, Брод, Каснаково, Върбица, Черноконево, Меричлери, Крум, Добрич, Скобелево, Радиево, Марийно, Сталево и Черногорово, където много негови съмишленици го информирали, че гласували за ПП БДЦ, с преференциален вот за него, а от резултатите, публикувани от ОИК, ставало ясно, че в тези села имало подадени по един два гласа за него. Иска отмяна на решението на ОИК – Димитровград, в оспорваната част, и обявяването за избран общински съветник от ПП БДЦ. Претендира разноски по делото.

В представено заявление, жалбоподателят конкретизира оспорването, като сочи, че то е насочено към резултата от преференциалния вот във всички СИК от състава на ОИК – Димитровград, досежно класирането на втория и третия кандидат за общински съветник от листата на ПП БДЦ, или протокола на ОИК в тази му част - за избраните съветници от ПП БДЦ, като неистински. Твърди, че няма как да се извърши пълноценно оспорване на протокола на ОИК, без да се извърши преценка на тези първични документи – бюлетините. Счита се, че при отваряне на урните и преброяване на бюлетините, голяма част от подадените за жалбоподателя гласове били обявени за недействителни, поради което се желае тези бюлетини да бъдат приложени по делото за да може съдът сам или чрез съдебно-техническа експертиза да удостовери дали те отговарят на разпоредбите на чл. 437 от ИК за да бъдат обявени за такива. Също така счита, че не е изключена и техническа грешка при преброяване на бюлетините с преференциален глас. Желае да се представят и списъците на застъпниците и на наблюдателите от ПП БДЦ, за да удостовери съдът сам, че такива за жалбоподателя не е имало определени от партията му, изключително по вина на председателя ѝ – Ю.С., поради което на практика нямало кой за защитава правата на жалбоподателя пред съответната СИК. Иска се и събиране на гласни доказателства, с които на практика се цели постигане на същия резултат – оспорване на изводите на отделните СИК и в цялост на ОИК, в комбинация с преценката на обявените за недействителни бюлетини, поради  което жалбоподателят е помолил да му бъде дадена възможност да ги обяви поименно след запознаване с недействителните бюлетини. Уточнява, че с гласни доказателства ще се оспорват констатациите в протоколите на СИК, в които нямало подаден нито един преференциален глас за жалбоподателя, като се изброяват СИК по номера.

В съдебно заседание, допълнително се конкретизира, че предмет на оспорването е Решение № 222/28.10.2019 г. на ОИК – Димитровград, в частта му на одобрените общински съветници от ПП БДЦ относно отразяването на резултатите от преференциалния вот във всички СИК от състава на ОИК – Димитровград.

Ответникът - Общинска избирателна комисия Димитровград, чрез адв.Д. К.и адв. Д. Я.– съответно зам.председател и член на комисията, определени с Решение на ОИК – Димитровград № 250 от 07.11.2019г., за процесуални представители по делото, оспорват жалбата. Молят да бъде отхвърлена, като излагат подробни доводи в тази насока.

Заинтересованата страна - ПП БДЦ, - чрез пълномощника си Ю.С., в писмени молби и в съдебно заседание, претендира отхвърляне на жалбата, като счита същата за недопустима и неоснователна. Възразяват срещу обстоятелствата, на които се основава, като считат, че същите са недоказани и не кореспондират с доказателствата по делото.

Заинтересованата страна - Д. В. А., не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна - Ю.К.С., в личното си качество – в писмена молба и в съдебно заседание излага доводи за недопустимост и неоснователност на оспорването, като счита, че същото следва да се отхвърли.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Предмет на оспорване по делото, след конкретизация на жалбата в първо по делото съдебно заседание е Решение №222 от 28.11.2019г. на ОИК- Димитровград за избиране на общински съветници, в частта на одобрените общински съветници от ПП БДЦ относно отразяването на изборните резултати от преференциалния вот.

С оспорено Решение №222 от 28.11.2019г. за избиране на общински съветници, на основание чл.453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК), ОИК – Димитровград взела решение за: I. Общинска избирателна квота – 539 гласа; II. Избрани за общински съветници независими кандидати: няма; III. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинска избирателна квота - 33; В т. IV, ОИК в табличен вид обективрала разпределението на общинските съветници между партиите, като за ПП БДЦ са отразени 2 мандата. Отново в табличен вид, в т. V, Комисията обявила разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, като подредила кандитатите за общински съветнци от ПП БДЦ, по следния начин: 1. Д.В.А. – 471 преференции, 2. Ю.К.С. – 121 преференции, 3. Г.П.А. – 117 преференции, 4. И. Й. В.– 75 преференции, 5. Д. Ж.Д.– 5 преференции, 6. Ж.В.В.– 28 преференции, 7. С.Д. М.-Ц.– 16 преференции, 8. И.Т. Б. – 39 преференции, 9. Г. Н. Д. – 2 преференции, 10. Н.Д.К.– 21 преференции, 11. Г. Н.А.– 26 преференции, 12. И.Х.Б.– 3 преференции, 13. Ж. Я. М.– 8 преференции. В т. VI, от оспореното решение на ОИК, са обявени имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, като от ПП БДЦ са обявени двама съветници – Д. В.А. и Ю. К.С..

Видно от Протокол на ОИК за избиране на общински съветници в община Димитровград, общо подадените действителни гласове за №5 - ПП БДЦ, са 932. Недействителните са 4 броя. При обобщаване на преференциите от протоколите  на СИК в изборния район ОИК - Димитровград е установила, че от всички подадени за ПП БДЦ действителни бюлетини 415 са били без отбелязана в тях преференция, 56 бр. са били с отразена преференция 101, с преференция 102 – 121 бр., с преференция 103 – 75 бр.,  с преференция 104 – 5 бр., с преференция 105 – 28 бр., с преференция 106 – 16 бр., с преференция 107 – 39 бр., с преференция 108 – 2 бр., с преференция 109 – 21 бр., с преференция 110 – 26 бр., с преференция 111 – 3 бр., с преференция 112 – 117 бр., с преференция 113 – 8 бр.. Протоколът на ОИК е подписан от председателя , двама зам. председатели, секретар, и 9 броя членове. Същият е без зачерквания, допълнителни отбелязвания, неясноти и без обективирани особени мнения или възражения.

Според Регистъра на кандидатите за общински съветници по чл.87, ал.1, т.14 от ИК, ПП БДЦ, с пореден номер 5, е регистрирала листа за общински съветници от общо 13 кандидати, както следва: 1. Д.В.А., 2. Ю.К.С., 3. И. Й. В., 4. Д. Ж.Д., 5. Ж. В. В., 6. С. Д. М.-Ц., 7. И.Т. Б., 8. Г. Н. Д., 9. Н. Д. К., 10. Г. Н. А., 11. И. Х. Б., 12. Г.П.А. и 13. Ж. Я. М .

Съдът, предвид становищата на страните, прие за безспорен факта по делото, че жалбоподателят Г.П.А. е бил регистриран в кандидатската листа на ПП БДЦ под № 12.

По делото като доказателства бяха приети Протоколи на Секционна избирателни комисии в избирателни секции от № 260900001 до № 260900091, всички от  27.10.2019 г.

В първо съдебно заседание по делото, по искане на жалбоподателя е открито производство по оспорване на протоколите от 91 СИК към ОИК-Димитровград за установяване неистинност на отразеното в официалните документи на осн. Чл.193 ГПК вр. с чл.144 АПК. Съгласно чл.170 от АПК, съдът указа доказателствена тежест на жалбоподателя при оспорване на официални свидетелстващи документи по см. на чл.154 ГПК вр.чл.144 АПК, който следва да установи несъответствия с действителните фактически обстоятелства и отразеното в тях. Във връзка с реализиране  доказателствената тежест на жалбоподателя в откритото производството по оспорване на официални свидетелстващи документи, съдът допусна ръчно преброяване на бюлетините от 81 СИК към ОИК- Димитровград. За останалите 10 СИК, жалбоподателят не поиска преброяване на бюлетините. В тази връзка се изготви съдебно-статистическа експертиза (ССЕ), със задачи за вещите лица да извършат преглед на действителните бюлетините, подадени за ПП БДЦ в 81 на брой секционно избирателни секции, посочени от жалбоподателя както следва: от избирателна секция № 260900001 до избирателна секция № 260900059, с изключение на избирателни секции №№ 52, 53, 57, 58, - всички от Димитровград, и избирателни секции № 260900060 - с.Злато поле, избирателна секция № 260900061 - с.Райново, избирателна секция № 260900062 - с.Добрич, избирателна секция № 260900063 - с.Добрич, избирателна секция № 260900064 - с.Каснаково, избирателна секция № 260900066 - с.Горски извор, избирателна секция № 260900067 - с.Горски извор, избирателна секция № 260900068 - с.Крум, избирателна секция № 260900069 - с.Ябълково, избирателна секция № 260900070 - с.Ябълково, избирателна секция № 260900071 - с.Сталево, избирателна секция № 260900072 - с.Скобелево, избирателна секция № 260900074 - с.Бодрово, избирателна секция № 260900075 - с.Великан, избирателна секция № 260900076 - гр.Меричлери, избирателна секция № 260900077 - гр.Меричлери, избирателна секция № 260900078 - гр.Меричлери, избирателна секция № 260900079 - с.Дръгнево, избирателна секция № 260900080 - с.Крепост, избирателна секция № 260900081 - с.Крепост, избирателна секция № 260900082 - с.Черногорово, избирателна секция № 260900085 - с.Здравец, избирателна секция № 260900087 - с.Радиево, избирателна секция № 260900089 - с.Малко Асеново, избирателна секция № 260900090 - с.Брод, избирателна секция № 260900091 - с.Долно Белево, или обобщено обект на експертизата не са избирателни секции с №№ 52, 53, 57, 58, 84, 83, 73, 88, 65 и 86 , да отговори на следните въпроси: От общия брой бюлетини за ПП БДЦ, ведно с преференции - 932 бр., да посочи кои са с отразяване на преференция и кои са без отразяване на преференция и кои от отразените преференции са с № 112?; Да отговорят и на въпроса как бюлетините с преференции за №112 са отразени в протоколите на проверяваните 81 СИК?; С оглед констатациите от прегледа на бюлетините и след като направи съответните изчисления по реда на чл.453, ал.1 и ал.2 от ИК, във връзка с Приложение № 5 към ИК и по метода, посочен в ал.2 и предвид данните от протоколите на СИК, които са приложени към преписката, да отрази в заключението си резултатите от гласуването за общински съветник под номер 12 в регистрираната листа за общински съветници на ПП БДЦ в съответствие с прилагане на методиката на Приложение № 5 от чл.453, ал.1 от ИК и метода в ал.2 от същия член, като посочи какво е разпределението на мандатите в кандидатската листа на ПП БДЦ в община Димитровград; Доколко обследваните бюлетини отговарят на изискванията на чл.437, ал.1 и ал.4 от ИК.

Предвид зачертаванията, грешките и неточностите в изготвената от вещи лица ССЕ, както и неточно отразяване на данни от вече оспорените протоколи на СИК, съдът я прие частично и назначи повторна ССЕ, която да се изготви от други вещи лица, които след като се запознаят с материалите по делото и извършат преглед на действителните бюлетини на горецитираните 81 на брой избирателни секции, да отговорят на въпросите: 1. В какъв вид, към момента на началото на извършване на проверката, се намират чувалите и бюлетините в тях за политическите партии за всяка една конкретна СИК?; 2. Да бъде отчетен общият брой действителни бюлетини за ПП БДЦ, като проверката обхване преглед и анализ на всички действителни бюлетини по всяка една СИК?; 3. От общия брой бюлетини за ПП БДЦ, открити в проверяваните 81 СИК и съгласно протоколите на СИК - 81 бр., оспорени в настоящото производство, да посочат кои са с отразяване на преференция и кои са без отразяване на преференция и кои от отразените преференции са с № 112 и с № 102?; 4.Как бюлетините с преференции за №112 и за № 102 са отразени в протоколите на проверяваните 81 СИК 5. С оглед констатациите от прегледа на бюлетините и след като направи съответните изчисления по реда на чл.453, ал.1 и ал.2 от ИК, във връзка с Приложение № 5 към ИК и по метода, посочен в ал.2 и предвид данните от протоколите на СИК, които са приложени към преписката, да отразят в заключението си резултатите от гласуването за общински съветник под номер 12 в регистрираната листа за общински съветници на ПП БДЦ в съответствие с прилагане на методиката на Приложение № 5 от чл.453, ал.1 от ИК и метода в ал.2 от същия член, като посочат какво е разпределението на мандатите в кандидатската листа на ПП БДЦ в община Димитровград? 6. Доколко обследваните бюлетини отговарят на изискванията на чл.437, ал.1 и ал.4 от ИК.

В изпълнение на поставените задачи, вещите лица са посочили, че са извършили преброяване и анализ на действителните бюлетини на 81 брой секционни-избирателни секции, касаещи ПП БДЦ. Във връзка с първия поставен въпрос са констатирали, че към началото на извършване на проверката, чувалите са в добър външен вид – завързани, запечатани с тиксо в горната си част и съдържащи външен надпис с номер на конкретна СИК и номер на чувала. След отварянето на чувалите установили, че всички материали вътре са в насипно състояние. По втория въпрос, експертите са установили, че общият брой действителни бюлетини за ПП БДЦ са 925 броя, в проверените 81 чувала с бюлетини. По въпрос трети, в експертизата се сочи, че общия брой на преференциите за №112 е 124 броя, а за 102 е 132 броя. Вещите лица отбелязват в заключението си, че в голяма част от бюлетините преференциите не са отбелязани точно по изискванията на ИК, констатирали удебеляване, криволичене на знака, но предвид обстоятелството, че бюлетините били приети за действителни от съответните СИК, експертизата също ги приема за действителни, независимо от отразената в тях преференция. Конкретно описват, че в избирателна секция №260900036, чувал 36 установили 6 броя бюлетини с преференция 102. Поради маркиране в една от тях на две партии - №5 и №43, зачела 5 броя действителни бюлетини с преференция 102. В избирателна секция №260900080 – с.Крепост, чувал 80 – установили три броя бюлетини с преференция 112. Поради това, че едната бюлетина била с един печат, зачела две действителни бюлетини с преференция 112. В отговор на въпрос пети, експертите посочват, че процента на разпределението на мандатите в кандидатската листа на ПП БДЦ в община Димитровград е 5.20, т.е. два мандата. По въпрос шест експертизата сочи, че всички проверени бюлетини на ПП БДЦ отговарят на изискванията на чл.437, ал.1 и ал.4 от ИК, с изключение на две бюлетини, от избирателни секции №260900036, чувал 36 и №260900080 – с.Крепост, чувал 80.

В Допълнение към Заключение на ССЕ, вещите лица в отговор на въпрос 4 сочат, че бюлетините с преференции за №112 и за № 102 са отразени в протоколите на проверяваните 81 СИК, както следва: За 112 – 117 преференции, за 102 – 121 преференции. В табличен вид е направена съпоставка  между установените преференциални вотове за номера 102 и 112 по бюлетини и отразените преференциални вотове за същите номера по протоколите на 81 СИК, предмет на експертизата. Установеният резултат е: за преференция 102132 гласа по ръчно преброяване,вместо 121 гласа по протоколи на 81 бр. СИК; за преференция 112124 гласа по ръчно преброяване, вместо 117 гласа по протоколи на 81 бр. СИК.  

В съдебно заседание, жалбоподателят оспори ССЕ, като лично и чрез процесуалния си представител направи доказателствено искане за  отваряне  пред съда на чувалите на 4 броя секции - №№ 1, 22, 69 и 80 за да се преброи преференциалният вот за № 112, с твърдение, че необосновано е отнесен в други преференции. Като цел на исканата проверка се изтъкна доказване на изборен резултат за жалбоподателя с №112 - 132 преференции и 130 преференции за №102.

Във връзка с направеното искане съдът указа на процесуалния представител на жалбоподателя адв. П., че доказателства следва да бъдат събрани единствено и само, ако те значително ще се отразят при промяна в разпределението на мандатите, съгласно решение на Конституционния съд по КД №9/2009г.

Съдът не прие това доказателствено искане с мотив, че към момента на реализиране на ръчното преброяване, извършено от назначената ССЕ, продължило в рамките на два работни дни, е извършено при участието на представители на всички страни допуснати от съда, като всеки един от резултатите е отчитан пред тях. Експертизата е отразила своите резултати в таблица - приложение № 1 към основното си заключение и в таблица към допълнителното си заключение, в която е направила съпоставка между данни от преброяването и данни по протоколите на СИК. Действително на отделни места има различия между действителното преброяване и отразяването на протоколите. То е различно и за преференция № 102 и за преференция № 112, но въпреки различията е налице отразяване. Това отразяване е подробно отбелязано в основната и допълнителна експертиза. Не са налице допуснати грешки, зачертавания, а експертизата е обосновала съществуващите разлики. В съдебно заседание, конкретно за секции №1, №22, №60 и №90, вещите лица сочат, че в секция №1 са били преброени 7 бюлетини и 7 бюлетини били по протоколи на СИК, от които 6 бюлетини без преференции и 1 бр. за № 112. За № 102 нямало преференции. По протоколи на СИК за № 112 имало 2 бр. преференции. За секция №22 имало преброени 5 бюлетини, в които имало едновременно зачерквания на преференция № 102 и № 112, поради което счели тези гласове дадени само за партията, без преференциален вот. В секция №60  не установили гласове нито за №102, нито за №112, а по протоколи на СИК имало 1 глас за № 112. Във връзка с твърдения на жалбоподателя за отразяване на гласове за партия и гласове за преференции в едни и същи бюлетини с различен нюанс на син химикал в секция №90, вещите лица сочат, че не установили зачертаване с различни химикали. Там били установени 9 бр. преференции за №102 и 2 бр. преференции за №112, а по протоколи нямало установени преференции. В представените по делото протоколи на 81 бр. СИК в община Димитровград и конкретно в тези на СИК №1, №22, №60 и №90 е отразено следното: В протокола на СИК №1 /260900001/, действителни гласове за ПП БДЦ – 7 бр., от тях 1 бр. без преференция, 4 бр. с преференция 110 и 2бр. с преференция 112; В протокола на СИК №22 /260900022/, действителни гласове за ПП БДЦ – 13 бр., от тях 1 бр. без преференция, 3бр. с преференция 101, 4 бр. с преференция 102 и 5 бр. с преференция 112; В протокола на СИК №60 /260900060/, действителни гласове за ПП БДЦ – 1 бр., без преференция; В протокола на СИК №90 /260900090/, действителни гласове за ПП БДЦ – 41 бр., всички без преференция.

Въз основа на така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи:

Оспорваното решение на ОИК-Димитровград е валиден административен акт, подлежащ на съдебен контрол. Издаден е от компетентен орган в изискуемата от закона форма и при спазване на установената процедура за това.Жалбата срещу част от решението е подадена от надлежна страна в срока, визиран в чл. 459, ал. 1 от ИК, предвид което е процесуално допустими.Разгледана по същество е неоснователна поради следното:

 Изборът за общински съветници на община Димитровград е проведен на 27.10.2019 г. С Решение № 79/22.09.2019 г. на ОИК е регистрирана кандидатска листа на кандидатите за общински съветници на ПП БДЦ, със 13 броя кандидати. Жалбоподателят Г.А. е на 12-то място в листата.

 От данните по административната преписка се установява, че изборът за общински съветници в община Димитровград е проведен в общо в 91 избирателни секции. Секционните протоколи са подписани от всички членове на СИК без забележки и изложени особени мнения. По няколко протокола, съдът констатира нанесени поправки, в съответствие с изискванията на чл.441 от ИК.Няма отбелязване за подадени жалби, а и по този въпрос няма спор между страните по делото. След приключване на изборния ден и предаване на протоколите от СИК в ОИК, е съставен протокол на ОИК. Съгласно т.8 - разпределение на действителните гласове по кандидатски листи, за листа № 5- ПП БДЦ са отчетени 932 гласа. В отделна колонка в същата точка за всички кандидатски листи са посочени и недействителните гласове, като за ПП БДЦ са общо 4. В т.10 от протокола, в таблица, е отбелязано разпределението на преференциите за кандидатите в кандидатските листи,както и броя на гласовете без преференции както следва: За ПП БДЦ без преференции-415, за 101- 56, за 102- 121 и за 112-117.

Съдът съобрази реално отразените предпочитания и чрез допуснатата ССЕ извърши проверка на списък А и списък Б, като съобрази разпоредбата на чл. 454, ал. 3 от ИК съгласно която кандидатите по ал. 2 ( тези с брой на гласовете не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа) се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции), както и изискването на ИК, кандидатите с преференции да бъдат извадени от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А", а "останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б".

В проведеното производство по чл. 193, във връзка с чл. 144 от АПК, по оспорване истинността на протоколи на 81 СИК е извършен оглед и проверка на действителните бюлетините в тези секции, като се установиха допуснати неточности в преброяването на преференциалния вот в някои от тези секции. Конкретните резултати са подробно анализирани в заключението на повторната експертиза. Така в СИК 260900036 са установени 6бр.бюлетини с преференция 102, но маркиране в една от тях на две партии - №5 и №43, следва да бъдат зачени 5 броя действителни бюлетини с преференция 102. В избирателна секция №260900080 – с.Крепост, чувал 80 – установили три броя бюлетини с преференция 112, но е установена бюлетина с един печат, следва да се зачетат две действителни бюлетини с преференция 112. Тези промени произтичат от съобразяване с разпоредбата на чл. 437 ИК. Разлика е открита и при отразяването на резултатите в избирателна секция №260900022, като не е съобразена разпоредбата на чл.437, ал.2, т.5 от ИК при отчитане и отразяване на преференциите в протокола на СИК, като при ръчното преброяване са установени 5 бр. бюлетини с преференция 112, в които едновременно е зачеркната и преференция 112. Съобразявайки разпоредбата на чл.437, ал.2, т. ИК тези бюлетини следва да бъдат отнесени като действителен вот, но за ПП, т.к. гласът се смята за подаден за избраната кандидатска листа. Съгласно чл.454, ал.1 ИК при определяне на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия,  следва да се вземат предвид единствено и само действително подадените гласове. След огледа и преброяването на бюлетините, експертизата е констатирала различия в протоколите на СИК с № №260900001, №260900009, избирателна секция №260900012, избирателна секция №260900022, избирателна секция №260900025, избирателна секция №260900036, избирателна секция №260900043, избирателна секция №260900043, избирателна секция №260900068, избирателна секция №260900069 избирателна секция №260900080, избирателна секция №260900085 и избирателна секция №260900090 по преференции за 102 и 112, които подробно са отразени в таблица Приложение №2 към допълнение към експертизата. Съдът приема тази разлика между отразеното в протоколите и реалната бройка на преференции на отделните кандидати, като грешки в пресмятането, което е рефлектирало на отразяването в оспорените протоколи на съответните СИК. Действително жалбоподателят с доказателствени средства реализира оспорването доказвайки несъответствие с действителното фактическо положение, но крайният резултат установен от експертизата за разпределението на мандатите по преференции, както следва: за преференция 102132 гласа по ръчно преброяване,вместо 121 гласа по протоколи на 81 бр. СИК; за преференция 112124 гласа по ръчно преброяване, вместо 117 гласа по протоколи на 81 бр. СИК, не се отразява  на резултата приет в оспореното решение на ОИК Димитровград.

   Следва да се обърне внимание, че съдът приема за доказан като краен резултат отразяванията в Протокола на ОИК-Димитровград за избор на общински съветници от 28.10.2019г., който официален свидетелстващ документ не се оспори от жалбоподателя, поради което не е оборена неговата материална доказателствена сила.   

Видно от заключението на приетата експертиза, не се променят и резултатите от процентното разпределение на мандатите в кандидатската листа на ПП БДЦ в община Димитровград, като те съответстват на е 5.20, т.е. два мандата, както правилно е определено в оспореното решение на ОИК Димитровград.

В производството по чл.459 ИК, в което се обжалва решението ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора относно наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат. Нарушенията при провеждане на избора, следва да са от такъв характер, че да водят до опорочаване волята на избирателите и промяна на изразения вот, както и да води до промяна на определения краен резултат от избора. За да е недействителен изборния резултат, следва да е установен недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота, или незаконосъобразност на самото решение на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителните гласове. В настоящия случай въпреки установените грешки в пресмятането, които неточно са се отразили в протоколите на проверените 81 СИК, не се констатира незаконосъобразност, която да води до опорочаване на вата на избирателя, т.к. грешките не се отразяват на крайния резултат от разпределените на мандатите и определените за избрани общински съветници. 

Следва да се отбележи също, че за да бъде опорочен един изборен резултат, не е достатъчно само да е допуснато нарушение на процедурата, а то трябва да е съществено. Нееднократно в съдебната практика и в множество теоретични разработки е правено разграничение кога нарушението е “съществено” и кога е “несъществено” предвид липсата на легално определение на тези понятия, и по-конкретно, че нарушението е “съществено” тогава, когато то само по себе си опорочава процедурата, тоест допускането му се отразява на съдържанието на акта и ако не е било допуснато, то крайният резултат би бил различен и разрешен по съвсем друг начин, в случая обявеният изборен резултат да не отразява действителния вот на избирателите. Такива съществени нарушения в конкретния случай не се установяват от събраните доказателства.

С оглед изхода на делото и изрично направеното искане за присъждане на разноски ще следва жалбоподателят да бъде осъден да заплати на ОИК Димитровград сума в размер на 550 лева направени разноски и на заинтересованата страна Ю.С. сума в размер на 550 лева направени разноски за изготвяне на ССЕ.

 С оглед горното и на основание  чл. 459, ал. 10, изречение първо, предложение първо от Изборния кодекс, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №222 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Димитровград, с което са определени резултатите от гласуването за общински съветници в община Димитровград и избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция, според броя на получените валидни предпочитания /преференции/ по реда на чл.454 от ИК, в частта му на одобрените общински съветници от ПП „БДЦ“.

ОСЪЖДА Г.П.А. , ЕГН ********** *** да заплати на ОИК Димитровград сума в размер на 550 лева и на Ю.С. сума в размер на 550 лева, направени разноски за изготвяне на ССЕ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба подадена в 7-мо дневен срок от съобщението му на страните по делото.

 

                                                          СЪДИЯ: