Р Е Ш Е Н И Е

№ 897

гр. Хасково, 20.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО, в публично заседание на двадесет и шести октомври, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: ПЕНКА КОСТОВА

 

при участието на секретаря Гергана Мазгалова, като разгледа докладваното от съдия Костова адм. дело №879 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.145 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/.

Образувано е по жалба от Н.К. ***, подадена чрез пълномощник адв. Ч.,***, офис .., против Заповед № 272з-2112/07.09.2018г. на директора на Областна дирекция на МВР - Хасково, с която на жалбоподателя, на основание чл.200, ал.1, т.11, предл. първо, във връзка с чл.194, ал.2, т.2, чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 1 /една/ година.

В жалбата се твърди незаконосъобразност, неправилност и немотивираност на оспорения административен акт. Същият бил постановен при съществено нарушение на процесуалните правила по ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителите в МВР. Счита се, че цитираните в заповедта правнозначими факти не кореспондирали с реалната ситуация. Не било уточнено кое е изпълнителното деяние и на коя дата било извършено то за да се твърдяло нарушение на служебните задължения и да се вменявало изпълнението им по време на отпуск. Излагат се и доводи за нищожност на заповедта.

В депозирана писмена молба се сочи, че оспорената заповед е издадена преждевременно, като се пояснява, че жалбоподателят ползвал платен годишен отпуск и не е имал качеството на административнонаказващ орган за да упражни контрол. На следващо място се посочва, че оспорващият не е бил запознат с атакуваната заповед. Същият не бил и уведомен за започнато дисциплинарно производство срещу него. Счита се, че наличните в преписката „справки“ от жалбоподателя нямали характера на писмени обяснения в дисциплинарното производство. Счита се също, че атакувания акт е незаконосъобразен поради непосочване в него на времето, мястото и обстоятелствата, при които било извършено дисциплинарното нарушение. Претендират се разноски.

Ответната страна – Директор на Областна дирекция на МВР- гр.Хасково, редовно призована, не се явява, не се представлява, не изразява становище по жалбата и по съществото на спора.

Административен съд – Хасково, след като взе предвид изложеното в жалбата, становището на страната в с.з. и след като анализира събраните писмени и гласни доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

С оспорената заповед на Н.К.К. – ВПД началник на РУ - Харманли при ОДМВР – Хасково, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 1 година, за това, че не упражнил контрол по отношение на документирането и обработването на настъпило на 17.08.2018г. около 09.40 ч. в гр.Харманли, в кръговото кръстовище между бул.„Б.“ и бул.„О.“ ПТП между лек автомобил М. Е.. с рег.№ Х… ВН и ППС – акумулаторна триколка, като след преглед на 25.08.2018г. на видеозаписите от камерите на кръговото кръстовище, не предприел дисциплинарни мерки спрямо служителите мл. инсп. К.П. и мл. инсп. Р.Р., двамата ст. полицаи в група „Охранителна полиция“ в РУ - Харманли при ОДМВР – Хасково, назначени наряд АПР – 531 със служебен автомобил, които при посещение на ПТП не носили шапки на главите към униформите, в нарушение на разпоредбите на чл.33, във връзка с чл.39, ал.3 от Наредба №8121з-1010/24.08.2015г. за униформеното облекло и работно облекло за служебно ползване в МВР, и не изискал документация /АУАН и констативен протокол №33/, във връзка с обработването на въпросното ПТП. Нарушенията са определени от наказващия орган като нарушения на служебната дисциплина, заложени в Типовата длъжностна характеристика с рег.№3286р-1914/15.01.2016г. за длъжността на К. - дисциплинарно нарушение по чл.200, ал.1, т.11, предл. първо от ЗМВР „неизпълнение на служебни задължения“, за което е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 1 година, на основание чл.194, ал.2, т.2, чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.3 от Закона за МВР. Екземпляр от обжалвания акт е получен от жалбоподателя на 10.09.2018г., видно от отбелязаното върху акта, а жалбата срещу него е депозирана на 18.09.2018 г.

От приложената административна преписка се установява, че на 17.08.2018 г. е бил съставен Акт за установяване на административно нарушение във връзка с ПТП, установено на същата дата около 09.00 ч. в гр.Х., в кръговото кръстовище между бул.„Б.“ и бул.„О.“, между лек автомобил М. … с рег.№ Х… ВН, управляван от Г. Р., и ППС – акумулаторна триколка, управлявана от С. Т..

Видно от заключението на Съдебно медицинско удостоверение №402/18г. /л.227-228/, на Т. е установено кръвонасядане на дясната премишница, охлузвания и драскотини по двете подбедрици в следствие на ПТП-то.

За настъпилото ПТП в ОДМВР – Хасково е била извършена проверка, във връзка с която е изготвена Справка с рег.№3286р-40196/27.08.2018г. от комисия на Главна дирекция „Национала полиция“ до министъра на вътрешните работи. В същата се посочва, че проверката е била извършена по постъпил сигнал №12100-15366/2018г. от Петър Христов, който твърдял, че инцидентът бил с участието на бащата на президента, който шофирал лекия автомобил, и при навлизане в кръговото движение не дал предимство на движещата се вътре триколка и се блъснал в нея. В справката се казва още, че в сигнала било посочено, че след това на мястото пристигнали полицаи, които извели водача от автомобила и се изтеглили на тротоара, в последствие пристигнал и бившият кмет на гр.Х., като след около 30 минутен разговор триколката била вдигната от пътното платно и всички се разотишли. Междувременно водачът на триколката бил закаран в болница. Подателят на сигнала посочил също, че полицаите не извършили проби за алкохол на водачите, а случаят бил укрит. Искал да се извърши проверка.

В хода на исканата проверка била установена фактическата обстановка, свързана с ПТП-то от 17.08.2018г., описана по-горе. Със справката комисията предложила сигналът на П. Х. да се приеме за основателен, с изключение на твърдението, че участниците в ПТП не са изпробвани за употреба на алкохол, както и че случая е укрит. Следвало директорът на ОДМВР – Хасково да разпореди дисциплинарна проверка по случая във връзка с допуснати нарушения при посещение и документиране на настъпилото на 17.08.2018г. ПТП. В Справката е описано извършването на проверка на алкохол на участниците в ПТП, неизвестно време след часа на настъпване на ПТП.

Въз основа на изготвената справка и след запознаване със същата директорът на ОД на МВР – Хасково е издал Заповед № 272з-2058/31.08.2018г., с която разпоредил да се извърши проверка за допуснати неправомерни действия и бездействия от служители на МВР, посетили настъпилото на 17.08.2018г. ПТП в гр.Харманли, да се изследват и проверят обстойно всички обстоятелства, свързани с приемането на сигнала, поставянето на задачи за посещаване и отработване на случая, осигуряване на безопасността на движението в района на настъпилото ПТП, докладване на резултатите във връзка с ПТП, отразяване на ПТП, съгласно установения ред от изпълнителския състав и осъществен контрол по отработването от инспекторския и ръководния състав на РУ - Харманли. Да се установят допуснатите от служителите, посетили ПТП, нарушения на разпоредбите на Инструкция №8121з749/20.10.2014г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение. Комисията следвало да провери и установи дали са допуснати други нарушения на нормативната уредба и/или вътрешноведомствените актове в МВР при изпълнение на службата от служителите, посетили настъпилото ПТП. Да бъдат събрани всички допустими, относими и необходими за изясняване на обстоятелствата по ПТП писмени, гласни и веществени доказателства и доказателствени средства, както и да бъдат извършени други допълнителни действия по преценка на комисията с цел пълното изясняване на фактическите обстоятелства по случая. Горецитираната заповед е връчена на жалбоподателя на 04.09.2018г.

При проверка на представените по делото доказателства съдът установи, че на 30.08.2018г. директорът на ОДМВР – Хасково издал и Заповед №272з-2047 за извършване на проверка по случая. Във връзка с последната са били дадени сведения от Г. А. А. и И. Л. П., двамата ст. полицаи група 01-ГДП в ЗЖУ Г. О., командировани в ОДМВР – Хасково, РУ – Харманли, от 08.08.2018г. до 22.08.2018г. – извършили първоначален оглед на ПТП, заедно с колегата им от РУ – Харманли мл. автоконтрольор Станков.

В хода на проверката, във връзка със Заповед №272з-2047/30.08.2018г. и Заповед №272з-2058/31.08.2018г. на директора на ОДМВР - Хасково са изискани сведения, които са приобщени като доказателства по настоящото дело, от инсп. Д. С. А., мл. инсп. К.И.П., мл. инсп. Р.Р., ст. инсп. П. Д. П., Г. Т. Н., Х. А. А., мл. експ. П. А. Х. - всички служители на РУ - Харманли. По случая обяснения са дали и гл. разсл. полицай Н. К. Ж.- началник сектор „Разследване“ – РУ Харманли участък Т., отдел „Разследване при ОДМВР – Хасково и П. С. Д. - ст. разсл. полицай в същия сектор, както и мл. инсп. М. Г. С. от РУ - Харманли, съставил АУАН за ПТП. Сведения са били изискани също и от С. М. Т. и Г. Р. Р. и участници в пътния инцидент, във връзка с който е била разпоредена проверката. Сведения по случая са дали и А. С. М. и М. С. М., синове на С. Т., С. П. С. и Г. Т. Б., М. Х. Л. – очевидци на пътното местопроизшествие, С. К. Р. – съпруга на Г. Р., В. Г. Б. – служител в ЦСПМ – Хасково, П. И. Г. – шофьор в ЦСМП – Харманли, Г. К. Г. – рентгенолог в МБАЛ – Хасково, А. С. Д., мед. фелдшер в ЦСПМ – Хасково, филиал Харманли, В. Г. К..

От жалбоподателя Н.К.К. също са изискани и дадени сведения. В същите посочил, че около 09.50 ч. на 17.08.2018г. дежурен ОДЧ на РУ - Харманли му докладвал за получен сигнал на тел 112 за възникнало ПТП между лек автомобил и триколка на кръговото движение на бул.„Б.“ до пицария „А.“ в гр.Х., като на местопроизшествието дежурният изпратил мл. инсп. М. С. с двама командировани служители от ЗЖУ. Не му било докладвано кои били участниците и каква била причината за ПТП-то и дали се касаело за ПТП с ранени или с материални щети. В последствие мл. експ. Н. му докладвал, че във възникналото ПТП участникът, управлявал триколката, бил с наранявания и закаран в ЦСМП - гр.Харманли. В последствие му било докладвано, че за възникналото ПТП бил уведомен и дежурен разследващ полицай от сектор „Разследване“ при РУ – Харманли, като след час след извършените прегледи на пострадалото лице се било установило, че се касаело за охлузвания по ръката, с лека телесна повреда в лицето и че ПТП щяло да бъде отработено с констативен протокол за раненото лице, без да се образува досъдебно производство. Не бил уведомяван до този момент, че единият от участниците в ПТП-то бил бащата на президента на Р. България. Посочил още, че след като служителят мл. експ. П.Х. ПОР в РУ- Харманли се върнал от местопрестъпление с починало лице и уведомил ОДЧ на РУ - Харманли, че единият от участниците в ПТП бил бащата на президента, за същото бил уведомен и той от Н.. Последният му докладвал, че уведомил ОДЧ на ОДМВР – Хасково за възникналото ПТП. В последствие провел разговор с инсп. Х. А. на длъжност автоконтрольор в РУ - Харманли, който му заявил, че при посещаването на ПТП-то, мл. автоконтрольор С. го уведомил по мобилния телефон, че възникналото ПТП било между две „старчета“ и го попитал дали да го оправя или да ги остави да се оправят по между си, като инсп. А. му бил разпоредил да се вземе отношение, съгласно действащите разпоредби. След като дошъл в РУ - Харманли мл. автоконтр. С. запознал инсп. А. с фактите и обстоятелствата по ПТП-то, показал снимките от служебния таблет и заявил, че според него вината била на участника в ПТП-то с триколката. К. посочил още, че в последствие ПТП-то било отразено в бюлетина на РУ - Харманли.

Във връзка с проверката комисията съставила протоколи за проведени телефонни разговори, както и за прослушан такъв, свързани с настъпилото на 17.08.2018г. ПТП в гр.Харманли. Изискала е от Община Харманли и записите от видеокамерите, разположени на кръговото кръстовище между бул.„Б.“ и бул.„О.“ в града, като такива записи на са били предоставени, поради изтеклия 12 дневен срок на съхранението им. Същите били представени на Районна прокуратура - гр.Хасково, която видно от доказателствата по делото предала същите на ОДМВР – Хасково на 31.08.2018г.

От приложената по делото обобщена справка с рег. №272р-17004/04.09.2018г., изготвена от комисия с председател комисар Г. Б. и членове гл. инсп. Ж. И. и Д. Ч., на които със Заповед № 272з-2058/31.08.2018г. на директора на ОДМВР – Хасково е възложено извършването на проверка по случая с възникналото ПТП, се установява, че проверяващата комисия, въз основа на установената в справката фактическа обстановка, посочила, че Н.К. им заявил, че не е изисквал никаква документация до настоящия момент по въпросното произшествие, тъй като бил в законоустановен отпуск от 24.08.2018г. до 07.09.2018г. На 28.08.2018г. говорил с мл. автоконтрольор С. и инсп. А. относно вината за настъпилото ПТП и това дали били установени и разпитани свидетели на местопроизшествието, както и дали били гледани записите от видеокамерите на кръстовището. На същата дата, 28.08.2018г., извикал при него в кабинета си пол. К. П. за да му обясни какво знае за въпросното ПТП. В справката комисията посочила още, че на 25.08.2018г. Н.К. гледал видеозаписите от камерите, разположени на кръговото кръстовище в гр.Х., където станало ПТП-то. Тогава забелязал, че АПР-531 със служебен автомобил „О. А.“ с рег.№Х..АН в състав пол. К. П. и пол. Р. Р., били на произшествието на къстовището и не са били с поставени шапки. Комисията посочила още, че Н.К. не предприел дисциплинарни мерки спрямо служителите, тъй като гледания от него клип в интернет бил недостоверен. Въз основа не тези изводи комисията предложила на директора на ОДМВР – Хасково на гл. инспектор Н.К.К.- ВПД началник на РУ - Харманли, да се наложи дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от една година за нарушение по смисъла на чл.200, ал.1, т.11, пр.1, във връзка с чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, за това че не упражнил контрол по отношение на документирането и обработването на настъпило на 17.08.2018г. около 09.40 ч. в гр.Х., в кръговото кръстовище между бул.„Б.“ и бул.„О.“ ПТП между лек автомобил М. Е.. с рег.№ Х.ВН, управляван от Г. Р. Р., и ППС – акумулаторна триколка, управлявана от С. М. Т., като след преглед на 25.08.2018г. на видеозаписите от камерите на кръговото кръстовище, не предприел дисциплинарни мерки спрямо служителите мл. инсп. К. П. и мл. инсп. Р. Р., двамата ст. полицаи в група „Охранителна полиция“ в РУ - Харманли при ОДМВР – Хасково, назначени наряд АПР – 531 със служебен автомобил, които при посещение на ПТП не носили шапки на главите към униформите, в нарушение на разпоредбите на чл.33, във връзка с чл.29, ал.3 от Наредба №8121з-1010/24.08.2015г. за униформеното облекло и работно облекло за служебно ползване в МВР, и не изискал документация /АУАН и констативен протокол №33/, във връзка с обработването на въпросното ПТП, което представлявало нарушение на служебните задължения, заложени в Типова длъжностна характеристика рег.№3286р-1914/15.01.2016г. за длъжността му.

Жалбоподателят е бил запознат със справката на комисията на 04.09.2018г., като е отбелязал, че е запознат с правото в срок 24 часа след запознаване с обобщената справка да даде допълнителни сведения или възражения.

В Становище с рег.№272р-17164 от 07.09.2018г. до директора на ОДМВР – Хасково, началник сектор СКАПОЧР при ОДМВР – Хасково посочил, че предложените в справката на комисията максимални размери на наказанието порицание на инсп, С. и инсп. К. за срок от една година са необосновано високи, тъй като при проверката не били събрани доказателства, обосноваващи максимума за предвидения вид наказание по отношение на служителите. В становището е посочено още, че не са налице отегчаващи отговорността им обстоятелства в конкретния случай. Деянията им не били тежки, тъй като от тях не произтекли негативни вредни последици. В допълнение е отбелязано, че на същите до момента не им били налагани наказания. В заключение началник сектор СКАПОЧР при ОДМВР – Хасково посочил, че справедливото и правилно индивидуализиране на наказанията на служителите изисква да им бъде наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца.

На 07.09.2018г. е издадена разглежданата в настоящото производство заповед за налагане на дисциплинарно наказание.

По делото са представени и приети като доказателства: Заявление с рег.№272р-160649/21.08.2018 г. от гл. инсп. Н.К.К. *** относно: Ползване на платен годишен отпуск в размер на 10 работни дни за 2018г., считано от 24.08.2018г. до 04.09.2018г. включително; Заповед №271з-942/13.08.2018 г. на ВПД Началник РУ – Харманли относно: Определяне на длъжностно лице, което да замества отсъстващ служител ръководител на структурно звено в РУ – Харманли при ОДМВР – Хасково, Заповед №272з-2087/04.09.2018 г. относно: Прекратяване на платен годишен отпуск на служител от МВР – Н.К.К. ВПД началник на РУ - Харманли при ОДМВР – Хасково, считано от 04.09.2018г., издадена от Директор на ОДМВР – Хасково; Заявление с рег. № 271р-24415/05.09.2018 г. от гл. инсп. Н.К.К. *** относно: Ползване на платен годишен отпуск в размер на 2 работни дни за 2018г., считано от 05.09.2018г. до 07.09.2018г. включително. Представени са и Кадрова справка с рег. № 272р-16928/03.09.2018 г. на гл. инсп. Н.К.К. – ВПД Началник I степен на РУ – Харманли при ОДМВР – Хасково, както и Типова длъжностна характеристика на началник на районно управление при ОДМВР.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните изводи:

Жалбата е подадена до Административен съд - Хасково на 18.09.2018 г., т. е. в рамките на законоустановения срок, от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Съгласно изричната разпоредба на чл.168, ал.1 от АПК, съдът следва да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт, като провери дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

Процесната заповед е издадена от компетентен по смисъла на чл.204, т.3 от ЗМВР орган.

Съдът намира, че са спазени и регламентираните в чл.195, ал.1 от ЗМВР срокове, в които следва да бъде наложено дисциплинарното наказание. Според посочената разпоредба наказанието следва да се наложи не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Нарушението, за което е ангажирана отговорността на оспорващия, е „открито“ по смисъла на чл.196, ал.1 от ЗМВР на 04.09.2018г. при получаване на Обобщена справка с рег.№272р-17004/04.09.2018г., видно от поставената от директора на ОДМВР – Хасково резолюция. Именно в този документ се съдържат ясни данни относно претендираното дисциплинарно нарушение и дееца. При това положение оспорената заповед е издадена в установения двумесечен срок от откриване на нарушението като същевременно към датата на издаването ѝ - 07.09.2018 г. не е изтекъл и едногодишният срок от извършването му.

Съдът констатира, че е спазено и императивното изискване на чл.206, ал.1 от ЗМВР, задължаващо дисциплинарно наказващият орган преди да наложи дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения. Видно от данните по преписката, след постъпване на Обобщена справка с рег.№272р-17004/04.09.2018г. в ОДМВР Хасково и нейното резолиране от директора на областната дирекция на 04.09.2018г., жалбоподателят К. е бил запознат със съдържанието й, като няма данни, доказателства и твърдения същият да е обективирал възражения в закононустановения 24 часов срок. Следва да бъде посочено, че заведеното с рег.№271р-24308/04.09.2018г. обяснение от жалбоподателя, съдът намира за такова по чл.206, ал.1 от ЗМВР, тъй като обясненията му са приложени към справката и съответно приети от Директора на ОДМВР на 04.09.2018г., видно от поставената върху документа резолюция, а заповедта е издадена на 07.09.2018 г.

Съдът счита, че е спазена установената писмена форма по чл.210, ал.1 от ЗМВР.

Заповедта е издадена от компетентен орган, а възраженията за нищожност на същата са неоснователни. Неоснователно е и твърдението, че не било уточнено кое е изпълнителното деяние и на коя дата било извършено, за да се твърди нарушение на служебните задължения и да се вменява изпълнението им по време на отпуск. Не може да бъде споделено и че жалбоподателят ползвал платен годишен отпуск и не е имал качеството на административнонаказващ орган за да търси дисциплинарна отговорност на подчинените му служители. Видно от доказателствата по преписката оспорващият е бил в отпуск от 24.08.2018 г., т.е. почти седмица след настъпилия пътен инцидент на въпросното кръстовище в гр.Х.. Въпреки това същият действително не е упражнил контрол по отношение на документирането и обработването на ПТП, като не предприел дисциплинарни мерки спрямо служителите мл. инсп. К. П. и мл. инсп. Р. Р. е за това, че не носили шапки на главите към униформите, в нарушение на разпоредбите на чл.33, във връзка с чл.29, ал.3 от Наредба №8121з-1010/24.08.2015г. за униформеното облекло и работно облекло за служебно ползване в МВР, и не изискал документация /АУАН и констативен протокол №33/, във връзка с обработването на въпросното ПТП. Не могат да бъдат споделени и оплакванията, че наличните в преписката справки от оспорващия нямали характера на писмени обяснения в дисциплинарното производство, и че атакувания акт е незаконосъобразен поради непосочване в него на времето, мястото и обстоятелствата, при които било извършено дисциплинарното нарушение.

Въпреки гореизложеното съдът счита, че издадената заповед е незаконосъобразна, поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила. При издаването на заповедта съдът констатира нарушение на разпоредбата на чл.206, ал.2 ЗМВР, според която при определяне вида и размера на дисциплинарните наказания се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата. В тази връзка, настоящият състав намира, че цялостното поведение на служителя по време на служба не е било взето предвид при налагане на наказание над установения в закона минимален размер. Въпреки, че в мотивите към заповедта е посочено, че са оценени събраните по случая доказателства и са взети предвид обстоятелствата, при които е било извършено нарушението, формата на вина цялостното поведение на служителя и е била предоставена възможност за упражняване правото на защита на същия, в същата липсват конкретни мотиви във връзка с индивидуализацията на наложеното на жалбоподателя наказание, в т.ч. и такива, свързани с настъпилите последици. Последното представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е основание за отмяна на оспорената заповед. В този смисъл Решение № 2550 от 28.02.2017 г. по адм.д. № 12906/2015 г., V отд. на ВАС; Решение № 139 от 09.01.2017 г. по адм.д. № 6938/2015 г., V отд. на ВАС; Решение № 3369 от 20.03.2017 г. по адм. д. № 39/2016 г., V отд. на ВАС Решение № 2328 от 23.02.2017 г. по адм. д. № 2272/2016 г., V отд. на ВАС; Решение № 4813 от 19.04.2017 г. по адм.д. № 2273/2016 г., V отд. на ВАС и др.; Решение № 6809 от 31.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2178/2016 г.

На следващо място, в случая наказващият орган не е обсъдил и взел предвид в мотивите си и Становище с рег.№272р-17164 от 07.09.2018г. от началник сектор СКАПОЧР при ОДМВР – Хасково (л.16), в което е посочено, че предложения в справката на комисията максимален размер на наказанието порицание на инсп. К. за срок от една година е необосновано висок, както и че не са налице отегчаващи отговорността му обстоятелства и от тях не са произтекли негативни вредни последици. В заповедта действително липсват мотиви, обосноваващи налагане на наказание на служителя за максимално предвидения в закона срок, което е недопустимо, тъй като дисциплинарнонаказателната отговорност следва да бъде реализирана при спазване на принципа за съразмерност на наложеното наказание за извършеното нарушение като се съблюдават и целите които се преследват при налагане на наказанието.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, като постановена при съществено нарушение на процесуалните правила, поради което следва да бъде отменена.

Предвид изхода на спора жалбоподателят има право на разноски. Искането за присъждане на разноски е направено от страна на пълномощника своевременно. Придружено е и със списък на разноските по чл.80 от ГПК. Разгледано по същество е и основателно. Ответната страна не е направила искане по чл.78, ал.4 от ГПК. С оглед на това ответника следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателя съдебни разноски в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева, от които 10 (десет) лева платена държавна такса за образуване на производство и 450 (четиристотин и петдесет) лева платено адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие от 17.09.2018 година.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед №272з-2112/07.09.2018г. на директора на Областна дирекция на МВР - Хасково, с която на Н.К.К. от гр.Х., на основание чл.200, ал.1, т.11, предл. първо, във връзка с чл.194, ал.2, т.2, чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 1 /една/ година.

ОСЪЖДА ОДМВР - Хасково да заплати на Н.К.К., ЕГН **********, с посочен по делото съдебен адрес:***, офис .. сумата в размер на 460,00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: