Untitled-1Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 210

 

10.10.2016г., гр.Хасково

 

      В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Хасковският административен съд, четвърти състав, в открито съдебно заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА

 

при  секретаря А.Л.

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията КОСТОВА-ГРОЗЕВА адм.д. №137 по описа на съда за 2016г.

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр.с чл.124, във вр.с чл.121 ал.1 т.1 от Закона за държавния служител /ЗДСл/.

Образувано е по жалба на С.Т.С. ***, против Заповед №ЧР-4/09.03.2016г. на Кмета на Община Хасково, с която е прекратено служебното й правоотношение.

Жалбоподателката твърди, че оспорената заповед била незаконосъобразна поради това, че длъжността, която заемала, не била реално съкратена като наименованието било променено, но не била отпаднала нито една от функциите и задълженията на длъжността. Същата била издадена при съществени нарушения на административно-производствените правила, в нарушение на материално-правните разпоредби и не съответствала на целта на закона – основания за нейната отмяна по чл.146, т.3-5 от АПК. Твърди, че с длъжностното разписание в Община Хасково, в сила от 09.03.2016г., не било извършено реално съкращаване на длъжността, като система от функции, задачи и задължения, независимо от извършените структурни промени в Дирекция „Устройство на територията”, нито била намалена числеността на дирекцията, поради което не било налице законовото основание на чл.106, ал.1, т.2  да се прекрати служебното й правоотношение поради съкращение на щата.

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, се представлява от адв.Т.С.. В проведеното на 20.09.2016г. открито съдебно заседание, както и в представената по делото писмена защита, пълномощника на жалбоподателката допълнително навежда като довод и това, че при издаване на същата било нарушено изискването за форма, липсвало изложение на фактическите и правни основания за нейното издаване - основание за отмяната й по смисъла на чл.146, т.2 от АПК.

Наред с искането за отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна, оспорващата прави и искане за прогласяване на нейната нищожност, както и възражение за частична нищожност на представения от Община Хасково устройствен правилник на общината и в частта на чл.7, т.23, на текста „длъжностни характеристики на служителите на общината“. Жалбоподателката твърди, че тази част от устройствения правилник противоречала на императивна законова разпоредба - чл.2, ал.5 /нова/, /ал.4 предишна/ от ЗДСл., както и на подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона - чл.7, ал.4 от Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители.

На следващо място, иска се прогласяване нищожността и на утвърдената въз основа на устройствения правилник длъжностна характеристика за длъжността „Началник отдел архитектура, градоустройство и кадастър“. Твърди се, че същата е утвърдена от некомпетентен орган, в противоречие с императивните разпоредби на ЗДСл - чл.2, ал.4, Наредбата за длъжностните характеристика на държавните служители – чл.4, при нарушение на установения ред и правила за съставянето и утвърждаването й, при нарушаване изискванията на Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията, както и на основни принципи на държавната служба като институт на правото.

Претендира присъждане на направените разноски по делото.

Ответникът, Кмет на Община Хасково, чрез процесуален представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли да бъде оставена в сила обжалваната заповед като правилна и законосъобразна. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Административен съд – Хасково, след преценка на целия доказателствен материал по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед №24/01.08.2000г., издадена от Кмета на Община Хасково, С.Т.С. била назначена за държавен служител на длъжност Началник отдел „Градоустройство” в  Общинска Администрация гр.Хасково, с ранг ІI младши, за срок от 6 месеца, считано от 01.08.2000г. /стр.44/ Със Заповед № 904/01.02.2001г. на Кмета на Община Хасково, С.Т.С. била назначена на основание чл.9, ал.1 от ЗДСл. на същата длъжност, със същия ранг, считано от 01.02.2001г. /стр.43/

Към момента на издаване на оспорената в настоящото производство заповед, жалбоподателката заемала по служебно правоотношение длъжността „началник Отдел  „Градоустройство” в дирекция „Устройство на територията” в Общинска администрация гр.Хасково, с ранг V старши. На тази длъжност била преназначена със Заповед №7/10.04.2012г. на Кмета на Община Хасково, издадена във връзка с Решение на Общински съвет гр.Хасково №44 от 03.02.2012г. и одобрено щатно разписание от 05.04.2012г. и на основание чл.82, ал.1 от ЗДСл, считано от 12.04.2012г. /л.28/

Видно от данните по делото, считано от 15.03.2004г., до преназначаването й със Заповед №7/10.04.2012г. на Кмета на Община Хасково, оспорващата заемала длъжността началник отдел „Кадастър, регулация, устройствени планове и схеми” в Дирекция „Устройство на територията” в Общинска администрация гр. Хасково, с ранг II младши. На С.С. била връчена Длъжностна характеристика за длъжността началник отдел „Градоустройство” в дирекция „АИПЕ”, както и Длъжностна характеристика за длъжността Началник отдел „Кадастър и регулация”, дирекция „Устройство на територията” /като и на двете липсва отбелязана дата на връчване/.

Със Заповед № 193/15.02.2016г. на Кмета на Община Хасково във връзка с решение №41/29.01.2016г. на Общински съвет – Хасково за одобряване на нова структура на общинска администрация Хасково и на основание чл. 111, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и чл.13 от Устройствения правилник на Община Хасково и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА било утвърдено ново длъжностно разписание на Община Хасково, считано от 09.03.2016г.  /л.68/.

По делото се представя докладна записка от Кмета на община Хасково относно одобряване на нова структура и численост на Общинска администрация Хасково /л.104-109/. Със същата се предлага одобряване на нова структура на общинската администрация като се упоменава, че предложените промени засягат единствено структурата на администрацията, но не и числеността, която е предложено да бъде запазена в рамките на 257 щатни бройки.

С Решение № 41 по протокол № 5 от заседание, проведено на 29.01.2016г. /л.24-27/, Общински съвет гр. Хасково, на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА: 1. Одобрил 257 щатни бройки численост на Общинска администрация - Хасково и 2.Одобрил нова структура на Общинска администрация – Хасково, подробно описана в приложение № 1.

Със Заповед № 292/01.03.2016г. на основание чл. 44, ал.1, т.17 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА Кметът на Община Хасково утвърдил разработения устройствен правилник на Община Хасково съгласно новата структура на общинската администрация. /л.110/.

Със Заповед №ЧР-4/09.03.2016г., на основание чл.106, ал.1,т.2 от ЗДСл, във връзка с влязло в сила длъжностно щатно разписание с нова структура, считано от 09.03.2016г., Кметът на Община Хасково прекратил служебното правоотношение със С.Т.С., считано от 10.03.2016г., на длъжност началник отдел „Градоустройство” в Дирекция „Устройство на територията” в общинска администрация Хасково, с присъден ранг V старши, по причини – поради съкращаване на длъжността. Със заповедта било разпоредено на лицето да се изплати обезщетение съгласно чл.61 от ЗДСл. и съгласно чл.106, ал.4 от ЗДСл. Заповедта била връчена на оспорващата на 09.03.2016г. Жалбата против нея била подадена на 22.03.2016г. чрез административния орган.

По делото се представят още: извлечение от длъжностно разписание на Общинска администрация – Хасково, в сила от 09.03.2016г. /л.14-15/; Извлечение от длъжностно разписание на Общинска администрация–Хасково, в сила от 15.01.2016г. /л.16-17/; Извлечение от Поименно разписание по длъжностите на Общинска администрация гр. Хасково в сила от 09.03.2016г. /л.18-20/;Извлечение от Поименно разписание по длъжностите на Общинска администрация гр.Хасково в сила от 15.01.2016г. /л.21-23/; Заверен препис от Решение № 41 по протокол № 5  от заседание на Общински съвет гр.Хасково, проведено на 29.01.2016г. /л.24-27/; Длъжностна характеристика за длъжността Началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” /л.54-55/, Поименно разписание по длъжностите на Общинска администрация гр. Хасково в сила от 09.03.2016г. /л.69-78/; Длъжностно разписание на Общинска администрация Хасково в сила от 09.03.2016г., /л.79-86/; Длъжностно разписание на Общинска администрация Хасково в сила от 15.01.2015г., /л.87-93/; Поименно разписание по длъжностите на Общинска администрация гр. Хасково в сила от 15.01.2015г. /л.94-103/;  Заверен препис от Решение №44 по протокол № 5 от заседание на Общински съвет гр. Хасково, проведено на 03.02.2012г., /л.111-115/; Устройствен правилник на община Хасково, утвърден от Кмета на Община Хасково на 01.03.2016г., /л.116-134/; Списък на служителите с трите имена, длъжността и вменените им задължения по ЗУТ съгласно длъжностните им характеристики по щатно разписание от 09.03.2016г., /л. 135-137/.

По делото съдът назначи съдебно-икономическа експертиза, чието заключение се прие без оспорване от страните.

При така установеното от фактическа страна, от правна съдът намира следното.

По допустимостта на оспорването: жалбата е процесуално допустима, като подадена в преклузивния 14-дневен срок за обжалване на годен за съдебен контрол административен акт, от надлежна страна, за която е налице правен интерес от търсената защита и пред местно компетентния административен съд. Не са налице обстоятелства, които да правят оспорването недопустимо.

Ето защо същото следва да се разгледа по същество с оглед критериите, установени в чл.146 от АПК. 

Съдът при извършения от него цялостен контрол на жалената заповед счита жалбата за основателна последните съображения:

Оспорваната заповед съдът намира за издадена от административен орган, разполагащ с материална и териториална компетентност. Съгласно чл.106, ал.2, т.1 от ЗДСл. в случаите при съкращаване на длъжността, служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването, какъвто за жалбоподателката на основание чл.44, ал.1, т.3 от ЗМСМА, се явява Кметът на Община Хасково, доколкото същата не е сред лицата по чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА.

Въпреки възраженията в тази насока, съдът намира, че процесната заповед е издадена в изискуемата от чл.108, ал.1 от ЗДСл. писмена форма и съдържа предписаните от тази норма реквизити. В заповедта също така се сочат данни и за придобития от жалбоподателката ранг на държавна служба и дължимото обезщетение, което следва да й се изплати на основание чл.61 и  чл.106, ал.4 от ЗДСл. Съдът намира, че цитираното правно основание и приложените към административната преписка доказателства позволяват да се извърши контрол за законосъобразност на волеизявлението на административния орган и че от формална гледна точка е налице изпълнение на изискването на чл.59, ал.1, т.4 от АПК за посочване и на фактическо основание на акта.

С оглед горното съдът намира, че не е налице основанието по чл. 146, т.2 от АПК за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Оспорващата твърди, че при издаване на акта са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Съдът не констатира при провеждане на процедурата по издаване на административния акт да има допуснати съществени процесуални нарушения, които да влияят върху законосъобразността му. Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.3 от ЗДСл длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация, което правило се възпроизвежда и в нормата на чл.11 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, а съгласно чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. В случая, безспорно се установява, че с Решение № 41 по протокол № 5, прието от Общински съвет гр. Хасково на проведеното на 29.01.2016г. заседание, е одобрена новата структура на общинска администрация Хасково с обща щатна численост 257 щ.бр. Видно от Приложение №1 неразделна част от решението, специализираната администрация е организирана в 5 дирекции, всяка от които с различен брой отдели, сред които не фигурира отдел „Градоустройство”, ръководена от оспорващата. Във връзка с така одобрената структура Кметът на Община Хасково със своя заповед №193/15.02.2016г. във връзка с цитираното решение и на основание чл.11, ал.1 и 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, чл. 13 от Устройствения правилник на община Хасково и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, утвърждава новото длъжностно разписание на Община Хасково, считано от 09.03.2016г., а със заповед № 292/01.03.2016г. на основание чл.44, ал.1, т.17 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, същият утвърждава разработения Устройствен правилник на Община Хасково, съгласно новата структура на общинската администрация. С оглед горното, съдът намира, че няма допуснати съществени нарушения на особените процесуални правила при издаване на оспорената заповед и не е налице и основанието по чл.146,  т.3 от АПК.

Относно съответствието на оспорения акт с материално-правните разпоредби съдът намира следното:

За преценка материалната законосъобразност на оспорената заповед, издадена на основание  чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, следва да се даде отговор на въпроса съкратена ли е заеманата от жалбоподателката длъжност. За да е налице съкращаване на длъжността по смисъла на цитираната норма, е необходимо или пълно премахване на функциите, задачите и задълженията на тази длъжност, или тяхното изменение да е толкова съществено, че новата им съвкупност и изискванията за тяхното осъществяване да налагат извод за наличието на качествено нова длъжност.

Дефиницията на понятието "длъжност в администрацията" се съдържа в разпоредбата на чл.2, ал.1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията  и според тази дефиниция "длъжност в администрацията" е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

Релевантното към законосъобразността на процесния акт обстоятелство е наличието или липсата на конкретна длъжност, като единство от нормативно определена позиция и система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

По искане на жалбоподателя съдът назначи съдебно - счетоводна експертиза, изготвена от вещо лице Е.Д., като на същото се постави задачата да установи какви точно реорганизационни промени са извършени в структурата на общинската администрация, считано от 09.03.2016г. и съответстват ли тези промени на действащия Устройствен правилник на общинската администрация, съхранени ли са функциите на отдел „Градоустройство“, от кого и с каква численост в общинска администрация се изпълняват тези функции в момента, както и кой ръководи дейностите по градоустройство и кадастър в общинска администрация Хасково.

По първия зададен въпрос, вещото лице сочи, че при извършена от нея съпоставка между Устройствения правилник, утвърден от 01.03.2016г. и устройствения правилник, утвърден от 27.12.2013г. установява, че в новата структура на община Хасково има преструктуриране на общинската администрация, изразяващо се в намаление броя на дирекциите и на отделите. В общата администрация броят на дирекциите е намален от 3 дирекции на 2 дирекции. Считано от 01.03.2016г. са обединени дирекция „Администрация” и дирекция „Правно-нормативно обслужване” в една дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване”. Увеличен е броят на отделите в дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”. В специализираната администрация броят на дирекциите е намален от 6 на 5 дирекции.  Дирекция „Устройство на територията” е преобразувана и е създадена дирекция „Архитектура, градоустройство и инвестиции” с нова структура и ново устройство на дейността. Създадени са два нови отдела – „Архитектура, градоустройство и кадастър”, който обединява служителите от старите отдели „Градоустройство” и отдел „Разрешение, регистрация на строежите и архив” от бившата дирекция „Устройство на територията”. Отдел „Контрол в строителството и градска среда” съществува към момента, като отдел „Контрол по ЗУТ”. Обединени са отдел „Строителство и инвестиции” и отдел „Инфраструктура” в един общ отдел – „Строителство, инвестиции и инфраструктура” към „Дирекция „Архитектура, градоустройство и инвестиции”. Създаден е нов отдел „Европейски и национални програми и проекти” с нови функции”. Създадена е нова дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост”, която включва и дирекция „Селско стопанство, туризъм, транспорт и търговия, защита на потребителите и общинската собственост”. Създадени са два нови отдела към дирекцията. Дирекция „ГРАОН” се преобразува в отдел „ГРАОН” към дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”. В новия устройствен правилник е намален броят на отделите и секторите към тях в дирекция „Общинска данъчна дирекция”. Числеността на дирекциите се определя съгласно утвърденото от Кмета на Общината щатно разписание.

При съпоставка на данните от длъжностното щатно разписание и поименното разписание по длъжностите от 09.03.2016г. с предходното длъжностно щатно разписание и поименното разписание на длъжностите от 15.01.2016г.  експертизата прави извод, че има настъпили промени в отделните структурни звена и числеността в тях /подробно отразени в таблица №1 към заключението/. Извършените структурни промени в общинската администрация са вследствие на настъпили промени в организацията, функциите и числеността на персонала в отделните структурни звена на администрацията. Извършените промени са в съответствие с утвърдения на 01.03.2016г. устройствен правилник.

По втория въпрос, вещото лице сочи, че при извършена съпоставка на функциите на отдел „Градоустройство” в устройствения правилник, утвърден на 01.03.2016г. с функциите на отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” в предходния устройствен правилник от 27.12.2013г. установява, че функциите на отдел „Градоустройство” са съхранени и представляват една част от функциите на отдел „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”. Служителите, които са в поименното разписание на длъжностите, в сила от 15.01.2016г. в отдел „Градоустройство” и отдел „Разрешаване, регистриране на строежи и архив” са и в поименното разписание по длъжностите от 09.03.2016г. в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” с изключение на оспорващата С.Т. Стойнева на длъжност началник отдел „Градоустройство” и Д. Д. Т. на длъжност „Главен специалист” в отдел „Градоустройство” /с който трудовото правоотношение е прекратено на основание чл.328, ал.1, т. 10 от КТ/.

Съпоставяйки длъжностните характеристики за отделните длъжности в отдел „Градоустройство” с тези в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” експертизата констатира следното: За длъжността началник отдел - Вещото лице сочи, че се запознало с личното трудово досие на оспорващата, в което се съдържало длъжностна характеристика на лицето за длъжността „началник отдел „Кадастър и регулация”, но нямало такава за длъжността „началник отдел „Градоустройство”, на която длъжност оспорващата била преназначена със заповед № 7/11.04.2012г. във вр. с решение на Общинския съвет № 44/03.02.2012г. и одобрено щатно разписание, в сила от 05.04.2012г. на основание чл.82, ал.1 от ЗДСл. На експерта била предоставена типова длъжностна характеристика на длъжността началник отдел „градоустройство” в отдел „градоустройство”, дирекция „Устройство на територията”, разработена от директора на дирекция „Устройство на територията” в Община Хасково, но без подписи за съставил и утвърдил. При извършена съпоставка на длъжността началник отдел „Градоустройство” със същата длъжност началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” вещото лице констатирало, че в отдел „Градоустройство“ основната цел на длъжността е да организира и ръководи работата в отдела относно контролиране спазването на нормативните актове за устройство на територията при създаване, актуализиране и поддържане на устройствените схеми и планове, както и поддържане и актуализиране на кадастралните планове и плановете за подземни проводи и съоръжения в община Хасково, а основната цел на длъжността в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” е организиране, координиране и контролиране законосъобразното функциониране на дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”. При съпоставяне на преките задължения на двете длъжностите ВЛ  прави извод, че няма съпоставимост между функциите и задълженията.

Длъжността в отдел „Градоустройство” има правомощия да разпределя работата на служителите в отдела, да взема решения и да дава становища по жалби и възражения предвид действащото законодателство. Когато в нормативната уредба липсва ясно предписание, случаят се отнася до Главния архитект, директора на дирекция „ПНОВК” или общинският експертен съвет по устройство на територията.

Длъжността в отдел „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” има правомощията да взема самостоятелни решения по правни въпроси, свързани с текущата дейност на дирекцията, при даване  указания на служителите, при разработване на анализи, прогнози и предложения, отнасящи се до правни проблеми, възникнали по повод дейностите, извършвани в дирекцията като съгласува решенията си с директора на дирекцията и с главния архитект.

За заемане на длъжността в отдел „Градоустройство” минималното изискване е висше образование – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; основни умения за работа с географски информационни системи и най – малко 5 години опит в областта на проектирането, от които 3 години в системата на МРРБ или общинска администрация, а за заемане на длъжността в отдел ”Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” образование висше  юридическо с образователно-квалификационна степен „магистър”, професионална област – правни проблеми на устройството на територията и свързаните с тях други области на правото, професионален опит 10 години.

За длъжността „главен експерт”- за длъжността главен експерт в отдел „Градоустройство” и в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” ВЛ констатира, че има два вида длъжностни характеристики в зависимост от характера на извършваната от служителите дейност. 1 вид – основна цел на длъжността в отдел „Градоустройство” е създаване, актуалзиране и поддържане на устройствените схеми и планове в цифров вид,; изготвяне на служебни преписи за изменение на планове за регулация; изготвяне на преписки за изменение на кадастралната карта за имоти, собственост на община Хасково и упражняване на контрол при издаване на скици и у достоверния. Основна цел на длъжността в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” е участие в осъществяването на дейност по устройствено планиране на територията и поддържане на цифровите модели на плановете и установяване идентичността на поземлените имоти. При съпоставка на функциите на главен експерт в двата отдела експертизата установява, че функциите и  задълженията са запазени. В новия отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър”  се осъществяват повече функции, включително и нови, като напр. изготвяне на служебни преписки за изменение на действащи планове за регулация, включително и на жилищните райони /територии по §4 от ЗСПЗЗ/.

2.вид – основна цел на длъжността в отдел „Градоустройство” – технически дейности по поддържане и прилагане на устройствените планове, а в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” – поддържане и прилагане на устройствени планове. При направена съпоставка на преките задължения е констатирано, че са съхранени функциите и задълженията на длъжността главен експерт в новия отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър”.

За длъжността „главен специалист” - основна цел на длъжността в отдел „Градоустройство” – технически дейности по поддържане и прилагане на устройствените планове, а в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” – поддържане и прилагане на устройствени планове. При направена съпоставка на преките задължения е констатирано, че са съхранени функциите и задълженията на длъжността главен експерт в новия отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър”.

Вещото лице сочи, че дейностите по градоустройство и кадастър са включени в отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” и се ръководят от директор на дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”, Главен архитект и началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър”.

На вещото лице било предоставен изготвен от директора на дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестици”, подписан от кмета на община Хасково списък на служителите с трите имена и длъжността и вменените им задължения по ЗУТ съгласно длъжностните им характеристики, в който с ръководни и контролни функции са лицата - Д. П. на длъжност Главен архитект – ръководи и контролира действията по архитектурата и устройството на територията, ЕСУТ; Д. К. на длъжност директор на дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” – ръководи и контролира дейности по градоустройството, кадастър, контрол по ЗУТ, строителството, инвестиции и инфраструктура, ЕСУТ; Ю. А. на длъжност началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър” – ръководи, координира и контролира работата на служителите в отдела, следи за точното прилагане на нормативните актове и за законосъобразността на издаваните административни актове в дирекцията, ЕСУТ.

Видно от приложените по делото доказателства /част от личното трудово досие на оспорващата/, както и от изявлението на вещото лице, се установява, че на С.Т.С. не е връчвана длъжностна характеристика за заеманата длъжност. По делото се представя длъжността характеристика за новосъздадената длъжност „началник отдел „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”.

Съдът, като съобрази установеното от ВЛ в неговото заключението намира, че липсата на длъжностна характеристика за длъжността, изпълнявана от оспорващата преди издаване на процесната заповед, води до невъзможност да се направи преценка дали длъжността е престанала да съществува, като система от функции, задължения и изисквания. Ето защо съдът намира, че спрямо конкретния държавен служител, към дата на издаване на процесната заповед не се установява да е налице хипотезата на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл.

В съдебната практика по прилагане на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. се приема, че за да е налице "съкращаване на длъжността" е необходимо кумулативно да са налице двете предпоставки: първо-длъжността да отпада, като нормативно определена позиция, с пълно премахване на функциите, задачите и задълженията и, или тяхното изменение да е толкова значително, че да дава основание да се приеме наличие на качествено нова длъжност. Това обикновено се постига при изваждане от длъжността на част от досегашните функции, задачи и задължения и комбинирането им с други, или пък допълване на характеристиките на досегашната длъжност, но във всички случаи следва да е постигнато качествено ново съдържание на длъжността. Второ-при намаляване на обема на дейността в съответната администрация, което се изразява в премахване на предвидените в длъжностното разписание щатни бройки. И в двата случая е налице съкращаване на длъжността, като основание за прекратяване на служебното правоотношение по чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. В разглеждания случай съдът установява, че не е налице нито една от предпоставките за извършване на предприетото с процесната заповед съкращаване на длъжността, заемана от оспорващата.

Действително определени функции не могат постоянно да се отъждествяват с конкретна длъжност, тя е съвкупност от такива при определен ред на организация, като при промяната му те могат да бъдат извадени от длъжността и комбинирани с други, даващи основание за създаване на нови длъжности или да допълнят характеристиките на заварени такива, и съкращаване на старите, но защитата на правата на служителя от произвола на назначаващия орган е основен акцент в уреждащите правоотношенията помежду им нормативни актове. Колизията в интересите им се предпоставя от позициите, които заемат, органът има интерес от най-ефикасно управление на дейността, служителят от запазване или подобряване на собственото си статукво. При субординативната връзка между тях, подчиненото положение на служителя го поставя в по-уязвима позиция. Ето защо ЗДСл. създава гаранции за правата му, като поставя категорични условия при прекратяване на правоотношението с него, както и запазването му при определени обстоятелства. Сравнението на обсъдените длъжности от вещото лице не дава основание да се приеме извод, че с новата структура е създадена качествено нова длъжност, различаваща се изцяло или в значителна степен от изпълняваната от жалбоподателя такава до прекратяване на служебното й правоотношение от една страна, а от друга -не е налице и намаляване на обема на дейността в специализираната администрация, което се изразява в премахване на предвидените в длъжностното разписание щатни бройки. Напротив-налице е идентичност и в новосъздадената дирекция, чиято структура е увеличена при запазване на основните функции и цели на постигане.

Предвид изложеното настоящият състав намира, че в конкретния случай прекратяването на служебното правоотношение с държавния служител е извършено в нарушение на материалния закон – чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, тъй като не са налице елементите на фактическото състояние - "съкращаване на длъжността". Освен това съдът намира и, че е нарушена и целта на закона- длъжностите, утвърдени със съответната характеристика, като брой, йерархия и взаимодействие помежду им да подпомагат дейността на органа. Ето защо, утвърждаването на длъжности, включително идентични по съдържание със съкратената и обявени за вакантни не кореспондират на законовата цел - съкращението на длъжности и преструктурирането на административното звено да служат на оптимизацията на общинската администрация. Смисълът на съкращението е да се оптимизира работата в съответната администрацията, като се създадат условия за изпълнение на дейността от по-малко на брой служители. Реални промени за оптимизиране броя на служителите в общинската администрация към 09.03.2016г. не са предприети, а промяната в длъжностното разписание, извършена от Кмета на Общината, е единствено с цел да създаде фактическо основание за издаване на административния акт. Това налага заключението, че действията на Кмета на община Хасково са в отклонение от принципа за добросъвестно, разумно и справедливо упражняване на правомощията, предвиден в чл. 6, ал. 1 от АПК, тъй като не са свързани с оптимизиране на дейността на администрацията, а към предприемане на фиктивни действия, привидно с тази цел, но с единствената цел да се прекрати служебното правоотношение на конкретен служител, в частност жалбоподателката.

По изложените съображения оспорената заповед, като постановена в нарушение на материалния закон и неговата цел, основания по чл.146, т.4 и т.5 от АПК, следва да се отмени.

 

 

 

 

При този изхода на спора, съдът намира за основателна претенцията на жалбоподателката за присъждане в нейна полза на направените по делото разноски. От пълномощника на същата се представя списъка по чл.80 от ГПК, с който се претендира сума от 1 400лв., като по делото се доказват тези разноски, от които 1100.00 лв., договорено и заплатено в брой адвокатско възнаграждение, съгласно представения по делото Договор за правна защита и съдействие №26 от 11.04.2016г. (л.57) и 300 лева за възнаграждение на вещото лице, съгласно платежно нареждане/вносна бележка от 31.05.2016г. (л.63). Доколкото ответната страна не прави възражение за прекомерност на уговореното възнаграждение за един адвокат, то в полза на оспорващата, следва да се присъди, това което е заплатено от нея.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на С.Т.С. *** Заповед№ЧР-4/09.03.2016г. на Кмета на Община Хасково.

ОСЪЖДА Община Хасково да заплати на С.Т.С., ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :