РЕШЕНИЕ

 

327/30.11.2015г., гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд-Хасково в открито заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и петнадесета година в състав

                                                                                                                     Съдия:Ива Байнова

при участието на секретаря Д.А.......................................................................и в присъствието на прокурор...............................................................................................като разгледа докладваното от съдия Байнова адм.д.№559 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл.459 ал.1 от Изборния кодекс /ИК/.

            Образувано е по жалба на Коалиция „Промяна за Харманли”, представлявана от К.К.П. и М.Т.П., против Решение №266/27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, с което е определен резултата от изборите  за общински съветници в Община Харманли на 25.10.2015г.

Жалбоподателят  претендира отмяна на атакуваното решение и обявяване за недействителен на избора за общински съветници, съотв. разпределението на мандатите по кандидатски листи  на политическите партии и коалиции. Твърди, че решението е прието в нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон, както и че страда от математически грешки. Изброява протоколи на конкретно посочени секционни избирателни комисии /СИК/ - общо 11 бр. като сочи, че във всички тях на стр.3, т.7 и стр.5 – последна графа на недействителните гласове под ред 15, СИК погрешно са установили броя на намерените в избирателните кутии недействителни бюлетини и съответно са обявили за недействителни същия брой гласове. Не били взети предвид гласовете от преференциалното гласуване за кандидати, издигнати от коалицията. По този начин от една страна в посочените секции последните получили по-малък брой гласове от действително подадените за тях такива, а от друга страна се стигнало до различно подреждане по брой гласове между самите кандидати на коалицията. В резултат на това в посочените секции се явявали избрани не издигнатите от коалицията общински съветници, а други кандидати, респ. изборът на такива, издигнати от коалицията не бил съобразен с предпочитанията на гласоподавателите. Това от своя страна повлияло както върху броя на мандатите, които следвало да се разпределят между партиите и коалициите, така и върху прилагането на методиката по приложение №5 към чл.453 от ИК и довело до по-малък брой общински съветници , кандидати на коалицията.

Жалбоподателят твърди, че в посочените секции бюлетините, обявени за недействителни са отговаряли на изискванията на чл.437 ал.2 от ИК и по отношение на тях не са били налице предпоставките на чл.437 ал.3 от ИК. По този начин погрешно бил определен общият брой на действителните и недействителните бюлетини по чл.439 от ИК, съотв. били вписани грешни данни в протоколите на СИК. Тези протоколи били с невярно съдържание, както в частта им, установяваща броя на недействителните бюлетини, така и в частта, установяваща действителните такива. Невярно удостоверено било разпределението на действителните гласове по кандидатски листи на коалицията , броят на празните бюлетини или на тези, с които било гласувано за повече от един кандидат, както и на бюлетините, от които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя, съотв. разпределението на предпочитанията за отделните кандидати от листата. По изложените съображения оспореното решение на ОИК се явявало прието в нарушение на принципа по чл.7 ал.1 от АПК и нормата на чл.35 ал.1 от АПК. Решението било прието въз основа на документи, лишени от материална доказателствена стойност, каквито представлявали посочените протоколи на СИК, предвид невярното удостоверяване, извършено с тях. В този смисъл решението било издадено в нарушение на чл. 39 ал.2 от АПК, тъй като се основавало на доказателства, неизготвени по реда и при условията на чл.437-440 от  ИК.

В жалбата се навеждат и оплаквания за извършени не по реда на чл.441 ал.2 от ИК поправки в конкретно посочени протоколи на СИК /3 бр./, обуславящи разколебаване на тяхната достоверност като се твърди, че в нарушение на чл.445 ал.1 от ИК общинската избирателна комисия не извършила проверка на тези протоколи преди да приеме решението си.  Неправилно била приложена и методиката по приложение №5 към чл.453 от ИК. Нарушена била разпоредбата на чл.453 ал.3 от ИК като коалицията следвало да получи повече от определените три мандата. Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила довели и до постановяване на оспореното решение в противоречие с материалноправните разпоредби на чл.453 и чл.454 от ИК.

Ответникът – ОИК-Харманли, в представено чрез председателя на комисията писмено становище, оспорва основателността на жалбата и моли да се потвърди оспореното решение.

Заинтересованите страни – К.К.П., М.Т.П. и С.Г.В. - общински съветници, избрани от листата на Коалиция „Промяна за Харманли”, считат жалбата за основателна.

Заинтересованата страна Н.Б.К. – С. – общински съветник, избран от листата на БСП от свое име и като процесуален представител на заинтересованите страни – М.Х.Л., Д.Г.К., Б.В.В., Д.Ч.Д., Л.А.А., Д.С.С., В.С.Г., К.В.Д. и П.Д.Д. –общински съветници, избрани от листата на БСП, оспорва жалбата като неоснователна.

Заинтересованите страни – И.Д.Д. – общински съветник, избран от листата на ПП”ГЕРБ”, Т.Г.Т. - общински съветник, избран от листата на ПП”Обединени земеделци” и С.Х.М. - общински съветник, избран от листата на ДПС, изразяват становище, че има доводи за възможни нарушения. Заинтересованата страна – И.Д.Д. пледира за установяване на фактите и за постановяване на решение, съобразено с действителното  положение, макар и от установеното по делото да не се засяга нито лично той в качеството си на избран общински съветник, нито издигналата го политическа партия, от чиято листа е избран.

Останалите заинтересовани страни не се явяват, не се представляват и не ангажират становище по жалбата.

            Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

Съгласно Удостоверение №37/14.09.2015г. на ОИК – Харманли Коалиция „Промяна за Харманли” ( ПП „Български демократичен център”, коалиция „Народен съюз”, ПП”Политически клуб „Тракия””, коалиция „Реформаторски блок”) , е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в Община Харманли на 25.10.2015г.

Между страните не е спорно и е видно от данните по делото, че за участие в изборите за общински съветници в Община Харманли на 25.10.2015г. са регистрирани също ПП”Обединени земецелци”, ПП”ДПС”, ПП”БСП” , ПП”ГЕРБ” и Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА ДНЕС”, получили мандати в новоизбрания Общински съвет – Харманли. Не е спорно също, че избраните за общински съветници, са кандидати, издигнати от коалицията-жалбоподател и от останалите партии и коалиции, получили мандати в новоизбрания общински съвет. 

Резултатите от проведените на 25.10.2015г. избори за общински съветници в община Харманли, отчетени от ОИК-Харманли, са отразени в Протокол №2633500001/26.10.2015г. Съгласно протокола броят на регистрираните кандидатски листи за общински съветници е 13, броят на бюлетините, получени по реда на чл.215 ал.1 от ИК е  21 300, а броят на секциите  в изборния район и на СИК, предали протокол е 45. Според отразеното в т.6, т.7 и т.8 от Протокола на ОИК-Харманли броят на намерените в избирателните кутии бюлетини е 12 659, броят на недействителните гласове (бюлетини) е 1879, а броят на действителните гласове (бюлетини) е 10 780.

Разпределението на действителните гласове по кандидатски листи съгласно протокола на ОИК е както следва: 552 гласа за „Обединени земеделци”, 1167 гласа за Коалиция „Промяна за Харманли”, 836 гласа за ДПС, 42 гласа за „Партия на зелените”, 180 гласа за „Българска демократична общност”, 3 307 глаза за БСП, 128 гласа за ПП”Атака”, 99 гласа за ПП”Солидарност”, 117 гласа за НДСВ, 3512 гласа за ПП”ГЕРБ”, 248 гласа за НФСБ, 476 гласа за Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА ДНЕС” и 116 гласа за ВМРО-БНД.

Протоколът е подписан от всички 11 членове на ОИК – Харманли. Въз основа на протокола е взето оспореното Решение №266/27.10.2015г., с което на основание чл.87 ал.1 от ИК  и и въз основа на получените данни от протоколите на СИК са определени мандатите за общински съветници - 29 бр., определена е общинската избирателна квота – 372 гласа, посочено е, че няма избрани общински съветници – независими кандидати,  разпределени са мандатите (29 на брой) по кандидатски листи на партиите и коалициите и са обявени избраните за общински съветници кандидати. Разпределението на мандатите по кандидатски листи е както следва: 2 мандата за партия „Обединени земеделци”, 3 мандата за Коалиция „Промяна за харманли”, 3 мандата за ДПС, 10 мандата за БСП, 10 мандата за ПП”ГЕРБ” и 1 мандат за Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА ДНЕС”. Обявени за избрани за общински съветници са следните кандидати: Т.Г.Т., Я.Д.Я., К.К.П., М.Т.П., С.Г.В., С.Х.М., М.И.А., А.А. М., М.Х.Л., Д.Г.К., Б.В.В., Н.Б.К. – С., Д.Ч.Д., Л.А.А., Д.С.С., В.С.Г., К.В.Д. и П.Д.Д., М. И.К., Д.П.Д., Д.Я.Д., С.З.С., В.Г.Х.,  Н.Х.Д., Б.Г.К., В.А.Д., И.Д.Д., Д.Й.Т. и А.Б.С.. Решението е подписано от председателя и секретаря на ОИК-Харманли.

По делото са представени и приети като доказателства заверени копия от 45 бр. протоколи на СИК в изборния район за избиране на общински съветници,  вкл. конкретно изброените и оспорени с жалбата, ведно с приемо-предавателни разписки. Представени са също Предложение от 26.10.2015г. на „Информационно обслужване”АД  за протокол на ОИК-Харманли  за избиране на общински съветници, първи тур 25.10.2015г. и Предложение от 26.10.2015г. на „Информационно обслужване”АД  за решение на ОИК-Харманли  за избиране на общински съветници, първи тур 25.10.2015г.

Във връзка с направено оспорване на съдържанието на конкретно посочените в жалбата 11 бр. протоколи на СИК (№, № 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 31, 41, 43 и 45) е открито производство по чл.193 ал.2 от ГПК за проверка истинността на тези протоколи. Назначена е съдебно-статистическа експертиза. След допуснат преглед на действителните и недействителните бюлетини за посочените в жалбата секции, по отношение на чиито протоколи е открито производство по чл.193 ал.2 от ГПК, извършен в присъствието на представители на страните, вещото лице констатира разлики межу отчетените по протокли на 10 бр. СИК действителни и недействителни гласове (бюлетини) и установените такива в предадените чували с изборни книжа на тези СИК (№, № 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 31, 41 и 45), вкл. и по отношение на  коалицията-жалбоподател.  Разликите обективира и в табличен вид.

Въз основа на прегледаните бюлетини от проверяваните секции и данните от останалите протоколи на СИК, експертизата изчислява, че общият брой на подадените за коалицията-жалбоподател гласове е 1158. Разликата между отчетените по протоколи на СИК гласове и установените от експертизата, е онагледена в табличен вид с посочване на гласовете по кандидатски листи, вкл. отбелязани предпочитания за всяка от тях.

В Приложение „Резултати” към заключението, вещото лице посочва общ брой действителни гласове – 10 712, брой мандати – 29 и общинска избирателна квота – 369 гласа. В табличен вид визира партиите и коалициите, имащи право на участие при разпределяне на мандатите  и получените за всяка от тях действителни гласове, както и общият брой гласове за участващите в разпределението. Въз основа на изчисления по методиката по приложение №5 към чл.453 ал.1 от ИК съгласно метода МХ-Н , вещото лице посочва следното разпределение на мандати  по партии/коалиции: 2 мандата за партия „Обединени земеделци”, 4 мандата за Коалиция „Промяна за Харманли”, 2 мандата за ДПС, 10 мандата за БСП, 10 мандата за ПП”ГЕРБ” и 1 мандат за Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА ДНЕС”.

След направени изчисления за преференциален вот, вещото лице посочва поименно кандидатите на коалицията-жалбоподател, получили над 7% от общинската избирателна квота.  

Към заключението са приложени копия от бюлетини в подкрепа на преценката на вещото лице за действителност/недействителност на същите.

Заключението е прието без оспорване от нито една от страните по делото.

По делото са събрани и гласни доказателства чрез разпит на свидетеля З.К.В.. В показанията си последният сочи, че е бил член на СИК №8. Забелязал, че при преброяване на бюлетините, както за кмет, така и за общински съветници, тези с по-малък „Х” или със съвсем малко излизане от квадратчетата, се приемали за невалидни. Съобщил това на организацията, на която бил представител, а именно обжалващата коалиция като провел разговора пред тях в залата. След неговия сигнал се извършило ново преброяване. След намесата му всичко било наред, поради което не подписал протокола с особено мнение. 

При така установената фаткическа обстановка  се налагат следните изводи:

            Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес срещу годен за обжалване административен акт и е допустима. Разгледана по същество е основателна.

Оспореното решение изхожда от колективен административен орган, разполагащ с материална и териториална компетентност. Същото е обективирано в писмена форма, прието е при наличието на изискуемия кворум и мнозинство, и е подписано без възражения  и особени мнения.

Съдът намира за неоснователно оплакването на жалбоподателя за недействителност на посочените в жалбата три броя протоколи на СИК (№6, №31 и  №41), поради извършени в тях поправки не по реда на чл.441 ал.2 от ИК. Действително в протоколите на посочените СИК се съдържат поправки, но следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 445, ал.5 от ИК допуска възможността когато при предаването на протоколите от СИК на ОИК, последната установи очевидни фактически грешки в протоколите, те да се отбелязват в тях и да се подпишат от членовете на СИК по чл. 444, ал.1 от ИК-съответно от председателя или заместник председателя, от секретаря и от член на СИК. Следователно, самият  Изборен кодекс предвижда възможност поправка на очевидна фактическа грешка, каквито безспорно са съдържащите се в горепосочените протоколи поправки, да бъдат извършени само с три подписа и то след обявяване на резултата от съответната СИК. Ето защо и наличието на  поправка, отразена с три подписа  в протокола, няма как да влече след себе си недействителността му, дори да е била извършена преди обявяване от ОИК на резултатите от гласуването. 

Основателно е обаче оплакването на жалбоподателя за погрешно отчетен брой на недействителните и действителни гласове (бюлетини) от 10 бр. СИК  (№, № 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 31, 41 и 45). Съдържанието на тези протоколи бе оспорено по реда на чл.193 ал.1 от ГПК и след проверка на същите в производство по чл.193 ал.2 от ГПК чрез преглед на бюлетините за посочените секции, вещото лице констатира разлики между отчетените от СИК действителни и недействителни бюлетини и установените такива в предадените чували с изборни книжа на тези СИК, вкл. и по отношение на гласовете, подадени за коалицията-жалбоподател. Неправилното отчитане на действителните и недействителните гласове в тези секции се е отразило на общия брой действителни и недействителни гласове в изборния район, отчетени от ОИК. Това от своя страна е довело до неправилно изчисляване на общинската избирателна квота и се е отразило на разпределението на мандатите между партиите и коалициите, имащи право да участват в същото.

Заключението на вещото лице, прието без оспорване и възражения на нито една от страните по делото, съдът кредитира като компетентно и безпристрастно дадено, гаранция за което е и обстоятелството, че прегледът на бюлетините се извърши в присъствието на представители на страните.

Съгласно заключението на вещото лице броят на действителните гласове е 10 712, при което при 29 бр. общински съветници в ОбС-Харманли, общинската избирателна квота е 369 гласа. При тези показатели партиите и коалицииите, участващи в разпределението на мандатите в общинския съвет са правилно определени от ОИК-Харманли. След прилагането на методиката по приложение №5 към чл.453 ал.1 от ИК се установява неправилно разпределение на мандатите между коалицията-жалбоподател и ДПС, без да се променя броят на мандатите на останалите партии и коалиции, участващи в разпределението им. Според протокола на ОИК-Харманли оспорващата коалиция  и ДПС получават по три мандата в новоизбрания общински съвет, а според заключението на вещото лице тези мандати са съответно 4 за Коалиция „Промяна за Харманли” и 2 за ДПС. Същевременно не се констатират различни от отчетените от ОИК преференции за кандидатите на коалицията.

Предвид така установеното съдът счита, че действително жалбоподателят е получил по-малко от действително полагащите му се мандати  в общинския съвет като разликата в отчетения от ОИК изборен резултат се изразява в увеличаване с един на мандатите, разпределени на Коалиция „Промяна за Харманли” за сметка на един мандат по-малко за ДПС. Предвид последното и независимо, че не се установяват разлики в отчетените от ОИК резултати по отношение на мандатите, получени от останалите партии и коалиции, участващи в разпределението им, то изборът за общински съветници в Община Харманли следва да се обяви за недействителен.

С оглед изхода на производството основателна е претенцията на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски съгласно представен списък в общ размер 3 660.00лв, от които 2160.00 лв – изплатено адвокатско възнаграждение и 1500.00 – възнаграждение за вещо лице, платими от ответника.

Водим от горното и на основание чл. 459, ал.10 предл. второ от ИК съдът

 

 Р Е Ш И :

 

            ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН резултата от изборите  за общински съветници в Община Харманли на 25.10.2015г., обявен с Решение №266/27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Харманли.

            ОСЪЖДА ОИК-Харманли да заплати на Коалиция „Промяна за Харманли”, представлявана от К.К.П. и М.Т.П., направените по делото разноски в размер 3 660.00 /три хиляди шестстоти и шестдесет / лева

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 

                                                                                         

                                                                                                   Съдия: