Р Е Ш Е Н И Е

 

369/ 05.10.2012г., гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Хасково на деветнадесети септември, през две хиляди и дванадесета година в откритото си съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОДОРА ТОЧКОВА                                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

        ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретаря : Й.П. ……………………………………………………………..

и в присъствието на прокурора : Елена Катранджиева ……………………………………………………..

като разгледа докладваното от съдия Петя Желева К.А.Н.Д.№ 302 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава дванадесета от АПК, вр. с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН.

С Решение №279/05.06.2012г., постановено по НАХД №221/2012г., Районен съд – Хасково отменил Наказателно постановление № НП-ЗОП-37/27.01.2012г., издадено от Председателя на Сметна палата на Република България – гр.София, с което за извършени нарушения на чл.62, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП, на основание чл.131а от ЗОП, във връзка с чл.127в, ал.2 от ЗОП и чл.53, ал.2 от ЗАНН, на Г.И.И., ЕГН: **********,***, били наложени две административни наказания „глоба”, всяко в размер на 500 лева.

Недоволен от така постановеното решение останал касаторът – Сметна палата на Република България, който го обжалва в срок чрез процесуален представител. Твърди, че обжалваното решение било постановено в нарушение на закона. Изводите на районния съд за отмяна на наказателното постановление били резултат от неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон, което се явявало касационно основание за отмяна на постановеното решение. Излагат се съображения, че в случая, за позиция №3 били подадени две оферти за участие в процедурата, но единият участник – “АТА-СТРОЙ” ЕООД представил оферта, която не отговаряла на предварително обявените условия на възложителя и бил отстранен от последващо участие в процедурата, поради което в класацията за изпълнител на обществената поръчка участвал само ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС” гр.С.. С оглед на това, при възстановяването на гаранцията на отстранения участник “АТА-СТРОЙ” ЕООД била приложима хипотезата на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП. Предвид горното, не можело да се споделят изводите на районния съд, че неправилно бил определен законовия текст, който бил нарушен и който квалифицирал административното нарушение. На следващо място се навеждат доводи, че гаранциите за участие на ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС” гр.С. и на “АТА-СТРОЙ” ЕООД били възстановени съответно на 14.07.2011г. и на 08.07.2011г. и това били датите на извършване на установените нарушения, описани в НП. Несъстоятелен бил доводът, че допуснатите според районния съдия процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на НП накърнили правото на защита на жалбоподателя. Както в АУАН, така и в НП подробно, ясно и в логическа последователност била описана фактическата обстановка, при която били извършени нарушенията. Всички посочени обстоятелства били доказани с писмени документи, които били приложени към административно-наказателната преписка и били връчени на нарушителя. Впоследствие фактическата обстановка била потвърдена и от показанията на допуснатите до разпит свидетели. По тези съображения се иска отмяна на решението на РС и потвърждаване на постановлението.

Ответникът, чрез процесуален представител оспорва касационната жалба и моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Представителят на ОП-Хасково намира жалбата за неоснователна и пледира да бъде оставено в сила обжалваното решение.

При съвкупната преценка на събрания доказателствен материал по делото, настоящият състав намира, че касационната жалба се явява неоснователна. Доводите за това се свеждат до следното:

За да отмени процесното наказателно постановление, Хасковският районен съд приел, че АНО неправилно определил законовия текст, който бил нарушен и квалифицирал едно от административните нарушения по чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП. В обжалваното решение са изложени мотиви, че всъщност нарушението било по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП. Само на това основание НП било незаконосъобразно и подлежало на отмяна. На следващо място съдът е приел, че НП било незаконосъобразно и на още едно основание. От НП и от АУАН така и не ставало ясно кога точно органът приемал, че било извършено административното нарушение. При липса на яснота в АУАН и НП кога точно АНО приема, че е изтекъл срока за връщане на гаранциите на всеки от двамата участници, съдът е счел, че сериозно се накърнявало правото на защита на жалбоподателя, а това било съществено процесуално нарушение, имащо само една възможна последица – незаконосъобразност на НП и неговата отмяна.

Спорът пред тази инстанция не е за факти, същите са безспорно установени пред РС с допустимите доказателствени средства и са възприети правилно от РС. Установява се от доказателствата по делото, а и не е било спорно между страните, че в конкретния случай, с Решение №18/18.11.2010г. в Община Хасково е била открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2010 – 2011г.” с три обособени позиции. За участие в тази процедура по обособена позиция №3, на 11.12.2010г., съответно на 16.12.2010г., ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС” гр.С. и “АТА-СТРОЙ” ЕООД гр.Х. внесли парични гаранции, всяка в размер на 1 260 лв. Със Заповед №1782/22.12.2010г. на Кмета на Община Хасково било обявено класирането на участниците за обособена позиция № 3 , като участникът, класиран на първо място  - ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС”, гр.С., бил определен за изпълнител на обществената поръчка. Със същата заповед участника “АТА-СТРОЙ” ЕООД, гр.Х. бил отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция № 3, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. На 20.01.2011г. между възложителя – Община Хасково и ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС” гр.С.,  бил сключен Договор за възлагане на обществена поръчка № 9/20.01.2011г., за обособена позиция № 3. Не е спорно, че гаранцията за участие на ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС”, гр.София, в случая е освободена на 14.07.2011г., а на “АТА-СТРОЙ” ЕООД, гр.Х. – на 08.07.2011г.

Спорът, който се повдига пред касационния съд, е изцяло правен. Касаторът претендира, че неправилно РС обосновава извод, че неправилно бил определен законовия текст, който бил нарушен и който квалифицирал административното нарушение по пункт 2 от НП. Касаторът още претендира, че бил необоснован изводът на районния съд, че в АУАН и НП не било определено времето на извършване на нарушенията по пункт 1 и 2 от НП.

Настоящата инстанция намира крайният извод на РС за незаконосъобразност на НП за изцяло съответен на закона, по следните съображения:

В чл.131а от ЗОП (редакция, действаща към момента на издаване на НП), е посочено, че възложител, който не изпълни задължението си по чл.62, ал.1 или 3 в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а лицето по чл.8, ал.2 или 3 - с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител. В чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП е предвидено, че възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

На първо място следва да се отбележи, че настоящата инстанция не споделя извода на РС за неправилно определяне на законовия текст, който бил нарушен и който квалифицирал административното нарушение по пункт 2 от НП. За да достигне до този извод, районният съд е приел, че в конкретния случай за позиция 3 на обявената обществена поръчка е имало само двама кандидати и те съответно са били класирани на първо и второ място, поради което правилото за поведение за освобождаване на гаранциите било предвиденото в чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – т.е. след сключване на договора за обществена поръчка.

В случая не е спорно, а и се установява от представените по делото доказателства, че за позиция №3 са били подадени две оферти за участие в процедурата – от ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС”, гр.С. и от “АТА-СТРОЙ” ЕООД гр.Х.. Със Заповед №1782/22.12.2010г. на Кмета на Община Хасково било обявено класирането на участниците за обособена позиция №3 , като участникът, класиран на първо място - ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС”, гр.С., бил определен за изпълнител на обществената поръчка. Със същата заповед участникът “АТА-СТРОЙ” ЕООД, гр.Х. бил отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция №3, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. От горното следва, че относно срока за възстановяване на гаранцията на отстранения участник “АТА-СТРОЙ” ЕООД, гр.Х., е приложима именно хипотезата на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП, а не хипотезата на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, както е приел районният съд, доколкото последната касае освобождаването на гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници.

С оглед изложеното и предвид разпоредбите на чл. 62, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, в случая освобождаването на гаранцията за участие на ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС” гр.С. в процедурата за съответната позиция,  е следвало да бъде извършено след сключване на договора за обществена поръчка, а освобождаването на гаранцията за участие на “АТА-СТРОЙ” ЕООД, гр.Х. - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител.

Настоящата инстанция намира за правилен извода на районния съд в атакуваното решение, че от НП и от АУАН така и не става ясно кога точно АНО приема, че са извършени административните нарушения. Безспорно, с оглед цитираните разпоредби, неизпълнението на задължения по чл.62, ал.1 от ЗОП в законоустановения срок е административно нарушение, но в процесното НП, а и в АУАН, е следвало да се посочи до кой момент е било допустимо освобождаването на гаранцията за участие на ДЗЗД “Грийн партнърс – БКС” гр.С. и на “АТА-СТРОЙ” ЕООД, гр.Х. от ответника по касационната жалба и считано от коя точно дата последният е в забава, като по този начин евентуално извършва административно нарушение.

В случая, след като както в АУАН, така и в НП не е посочено точно и несъмнено времето на извършване на нарушенията, безспорно е допуснато нарушение на императивните разпоредби на чл.42, т.3 от ЗАНН и на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в който законодателят изрично е предвидил като задължителни реквизити на НП посочването на мястото и датата на извършване на нарушението, описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Неспазването на така установените нормативни изисквания има за последица постановен в съществено нарушение на закона акт. Точното и недвусмислено посочване на датата на извършване на нарушението е абсолютно необходим реквизит на НП, тъй като чрез него се описва и индивидуализира нарушението и се очертава предмета на доказване, поради което неизясняването му не може да бъде отстранено в процеса на обжалването на наказателното постановление и води до ограничаване на правото на защита на наказаното лице да разбере за какво конкретно нарушение е наказано по административноправен ред. От друга страна точното посочване на датата на извършване на нарушението безспорно е от значение за проверката относно спазване на сроковете по чл.34 от ЗАНН и в този смисъл липсата или неточното й посочване препятства извършването на тази проверка.

Следва да се посочи, че предвид правораздавателния характер на наказателните постановления, тези реквизити не могат да бъдат извличани по пътя на формалната или правна логика, още по - малко, да бъдат извличани по тълкувателен път от съдържанието на други документи по преписката. Ето защо, настоящата инстанция счита, че правилно районният съд е приел, че НП е незаконосъобразно и подлежи на отмяна.

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на РС е не само валидно и допустимо, но и изцяло правилно, като постановено при правилно тълкуване на приложимия закон. Ето защо същото следва да се остави в законна сила.

Водим от това и на основание чл.221, ал.2 от АПК, вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/05.06.2012г., постановено по НАХД №221/2012г. по описа на Районен съд-Хасково.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

               

                                                                                                              2.