Untitled-1             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 152

03.10.2012г., гр.Хасково

          В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Хасковският административен съд, пети състав,  в  открито  съдебно заседание на единадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА КОСТОВА-ГРОЗЕВА

 

при  секретаря А.Л.

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията КОСТОВА-ГРОЗЕВА адм.д. №188 по описа на съда за 2012г.

Производството е по реда на чл.294 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба от Е.Щ.Д. ***, против Покана за доброволно изпълнение изх. № ХС-173-00-659/14.06.2012г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Хасково при РДНСК Южен централен район.

В жалбата се излагат оплаквания за нищожност, алтернативно незаконосъобразност на оспорената покана.

Аргументира се, че процесната покана била нищожна, доколкото изхождала от Началника на РО „НСК” – Хасково, а не от органа, издал подлежащата на изпълнение Заповед №ДК-02-ЮЦР-404/17.06.2011г., а именно – Началникът на РДНСК Южен централен район.

На следващо място се обосновава незаконосъобразност на атакуваната покана, поради липса на задължителни реквизити по чл.277, ал.2, т.3 и т.5 от АПК. Твърди се и допуснато нарушение на административно-процесуалните правила, регламентирани в Наредба № 13/23.07.2011г. и по- конкретно на чл.5, т.1 от Наредбата, който предвиждал преди пристъпване към изпълнението по премахване на строеж, да бъде проведено предварително проучване относно срока за изпълнение и необходимите средства, като резултатът следвало да бъде оформен в протокол.

Иска се обявяване нищожността на обжалваната покана, а алтернативно отмяната й като незаконосъобразна. Претендират се и сторените по делото разноски.

Ответната страна – Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Хасково при РДНСК ЮЦР, чрез процесуален представител заема становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, въз основа на събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за безспорно установено от фактическа страна следното:

Страните не спорят, че с влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-404/17.06.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР било наредено на настоящата жалбоподателка премахването на незаконен строеж „Двуетажна жилища сграда”, намираща се в ПИ 77195.708.468 по КК на град Хасково, собствен на Д.. С Констативен протокол № 273/13.06.2012г., съставен от служители при РО „НСК” – Хасково било установено, че въпросният строеж не бил премахнат. С оглед установената липса на доброволно изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-404/17.06.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР, Началникът на РО„НКС” – Хасково при РДНСК ЮЦР отправил покана до Д. за доброволно премахване на строежа с изх. № ХС-173-00-659/14.06.2012г. Видно от Известие за доставяне с идентификатор PS 6300 00BSJK W, поканата била връчена лично на Е.Д. на 19.06.2012г. Жалбата, с която е инициирано настоящото съдебно производство, е депозирана директно пред съда на 26.06.2012г., като е заведена под вх. №2012 от същата дата.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Преди произнасяне по същество на спора, съдът служебно извършва преценка на редовността и допустимостта на оспорването, като следствие на това прима, че същото е редовно направено и е допустимо. Поканата за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК представлява постановление на изпълнителния орган по смисъла на чл.294 от АПК, което подлежи на обжалване по реда на Раздел VІ, Глава XVІІ от АПК. Освен подадена срещу годен за оспорване акт, разглежданата жалба изхожда от легитимирано лице, притежаващо правен интерес от оспорването, като е спазен и 7-дневния преклузивен срок за обжалване по чл.296, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Правилата за изпълнение на влезлите в сила административни актове са регламентирани в Глава седемнадесета от АПК, наименована „Изпълнение на административни актове и съдебни решения по административни дела”. Съгласно чл.267 от АПК на изпълнение по реда на кодекса подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, каквито без съмнение според чл.268, т.1, предл. І-во от АПК са влезлите в сила индивидуални административни актове. Нормата на чл.276, ал.1 от АПК определя, че изпълнението започва служебно по инициатива на органа, издал или е длъжен да издаде административния акт, като чл.277, ал.1, т.1 от АПК предвижда, че органът по изпълнението отправя до длъжника покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й, която следва да съдържа посочените в ал. ІІ-ра от същата разпоредба реквизити.

В разглеждания случай и мотивиран от установените по делото факти, съдът приема, че е налице влязла в сила Заповед №ДК-02-ЮЦР-404/17.06.2011г. на Началник РДНСК ЮЦР за премахване на незаконен строеж, собственост на оспорващата. Както се посочва по-горе, влезлите в сила индивидуални административни актове, какъвто без съмнение е цитираната заповед, са годни изпълнителни основания по см. на чл.268, т.1 от АПК. Безспорно между страните е и обстоятелството, че към датата на изпращане на проверяваната покана заповедта за премахване на незаконния строеж не е изпълнена, т.е. към 14.06.2012г. задължението – предмет на изпълнение съществува.

При тази фактическа обстановка, констатирайки липсата на изпълнение, Началникът на РО „НСК” – Хасково издава процесната покана за доброволно изпълнение. Твърдението на жалбоподателката, че поканата е нищожна, тъй като не изхожда от органа, издател на изпълнителното основание, съдът като съобрази постановката на чл.271, ал.1, т.1 от АПК, приема, че се явява неоснователно, доколкото в кодекса има изрично предвидена възможност органът по изпълнението да е различен от този, издал изпълнителното основание, когато това е предвидено в последното. Настоящият случай е именно такъв, доколкото видно от съдържанието на т.2 от Заповед  № ДК-02-ЮЦР-404/17.06.2011г. Началникът на РДНСК ЮЦР изрично посочва, т.е.оправомощава Началник Сектор – Хасково при РДНСК ЮЦР (към 14.06.2012г. Началник РО „НСК” – Хасково), с правото да отправи покана за доброволно изпълнение за изпълнение на разпореждането за премахване на незаконния строеж, когато заповедта влезе в сила.

Изследваната покана притежава реквизитите по чл.277, ал.2 от АПК, като в поканата не е посочен единствено конкретният размер на глобата или имуществената санкция, която може да се наложи, в случай, че задължението не бъде доброволно изпълнено. Констатираният недостатък обаче не е от категорията на съществените такива, които самостоятелно да водят до незаконосъобразност на поканата за доброволно изпълнение, доколкото след като органът е указал възможността за налагане на административно наказание, което както се установи не е конкретизирано единствено по своя размер, не е нарушил правото на защита на длъжника по изпълнителното производство.

Изцяло неоснователни са и доводите за допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на проверяваната покана поради неспазване на чл.5 от Наредба №13/23.07.2001г.  за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на  ДНСК, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 69 от 07.08.2001г., в сила от 07.08.2001г. Видно, както от самото наименование на Наредбата, така и от дефинираният в чл.1, ал.1 от същата предмет на регулиране, с нея се установяват условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. В настоящия случай, предмет на разглеждане е покана за доброволно изпълнение, а не постановление или действие, насочени към принудително такова. Поради тази причина посоченото от оспорващата като „неспазено” изискване на чл.5 от цитираната Наредба е изцяло неотносимо с оглед характера на разглежданата покана.

По така изложените мотиви настоящият съдебен състав намира, че процесната покана за доброволно изпълнение се явява валидна и законосъобразна, като изходяща от надлежен орган по изпълнението, издадена въз основа на годно изпълнително основание и насочена срещу съществуващ предмет на изпълнителното производство. В този смисъл обективираните в жалбата твърдения за нейната нищожност и незаконосъобразност са изцяло неоснователни.

Предвид изхода на делото, неоснователна се явява и претенцията на жалбоподателката за присъждане на сторените по делото разноски.

            Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.Щ.Д. ***, против Покана за доброволно изпълнение изх. № ХС-173-00-659/14.06.2012г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Хасково при РДНСК Южен централен район.

Решението е окончателно.

 

                                              

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :