П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 14.06.2012 година

 

Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

                                                             Членове:       

 

                                  

При участието на секретаря Д.Д. ..……….....……………………………..……..…

и  прокурора    ………………………………………..………...……….…………….………………..  

сложи за разглеждане адм.дело № 101 по описа за 2012 година  .............…………......….…....   

докладвано от съдия Василка ЖЕЛЕВА …………….......……….………..……...………………..

На именното повикване в 10.04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Никсън-84” ЕООД с.Т., общ.Х., редовно уведомени от предходното съдебно заседание, се представляват от адв.Х., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Дирекция “Инспекция по труда” Хасково, редовно уведомени от предходното съдебно заседание, се явява мл.юрисконсулт Г., надлежно упълномощена с пълномощно представено днес.

С.Т.Б., редовно призована по реда на чл.176, ал.1 от ГПК, в качеството й на управител на дружеството жалбоподател, се явява лично.

АДВ.Х. – Ход на делото.

ЮРК.Г. – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.Х. – Моля да се пристъпи към изпълнение разпореждането на съда от предходното съдебно заседание за изслушване управителя на дружеството, след коeто ще Ви моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел, лицето И. Х. М., който водим за днешното съдебно заседание. Това е едно от трите лица, присъствали към деня на проверката в землището на с.Р., който е във фактическо съжителство с лицето Я.П. А., която по никакъв начин към настоящия момент не можахме да открием, за да доведем като свидетел.

ЮРК.Г. - Оспорваме жалбата, като ще молим за следващото съдебно заседание да ни дадете възможност при режим на довеждане, да бъде разпитана като свидетел Г.К.А.-гл.инспектор в Дирекция”Инспекция по труда”, която е водещ в проверката. Тя е издала обжалваното постановление и също така, ако може И. Х. М., ако решите да бъде допуснат като свидетел и Г.К.А., да бъдат разпитани в едно съдебно заседание. Не възразявам да бъдат изслушани в днешното съдебно заседание обясненията на С.Т.Б..

АДВ.Х. – По направеното искане за допускането на гласни доказателства от ответната страна, аз не възразявам, но пък това искане е несвоевременно направено. Трети път се предоставя възможност на административния орган да направи доказателствените искания, които се правят едва в днешното съдебно заседание.

По искането на процесуалния представител на ответника двамата свидетели да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание, аз се противопоставям, като считам че това не е необходимо, а и ви моля днес да разпитате свидетеля, който сме довели, с оглед на изключително затруднената комуникация, която осъществявам с него. С други думи, не знам дали ще мога да го открия и доведа за следващото заседание.

ЮРК.Г. – Отказвам се от искането си за разпит на двамата свидетели в едно и също съдебно заседание. Поддържам искането в следващото съдебно заседание да се разпита сочения от мен свидетел, който ако бъде допуснат, ще моля да бъде призован на адрес по месторабота.

Съдът намира искането на пълномощника на жалбоподателя за допускането на лицето И. Х. М., в качеството му на свидетел за основателно, като счита, че изслушването на С.Т.Б., редовно призована по реда на чл.176, ал.1 от ГПК, в качеството й на управител на дружеството жалбоподател и днес допуснатия свидетел от страна на жалбоподателя, следва да стане в днешното съдебно заседание.

Следва да бъде уважено и днес направеното от процесуалния представител на ответника доказателствено искане, за разпит, в качеството й на свидетел, на Г.К.А. - гл.инспектор в Дирекция”Инспекция по труда”Хасково, която е подписала постановлението за обявяване съществуването на трудово правоотношение с лицето Я.П. А., като същата да се призове за следващото съдебно заседание по месторабота - Дирекция “Инспекция по труда” Хасково.

Като взе предвид, че указанията към страните за възможността да ангажират доказателства, включително гласни такива, е съобщено на ответника още с призовката за първото съдебно заседание, получена на 20.04.2012 г., а доказателствени искания не са направени в първото проведено на 17.05.2012 г. публично съдебно заседание, нито с писмена молба, намира, че направеното днес искане за разпит на свидетел е несвоевременно предявено, с което ответникът става неоснователно причина за отлагане на делото и което води до нарушение при разглеждане на същото. На Дирекция “Инспекция по труда” Хасково ще следва да бъде наложена глоба за неизпълнение разпорежданията на съда, в размер на 50.00 лева.  

Предвид изложеното съдът

   О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел, И. Х. М., при режим на довеждане за днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателя.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел, Г.К.А.-гл.инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” Хасково, с адрес за призоваване: гр.Хасково, ул.”Патриарх Евтимий” № 2.

НАЛАГА на основание чл.89 т.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и във връзка с неизпълнение на разпореждания на съда и задължения по чл.163 ал.2 и чл.171 ал.5 от АПК, глоба в размер на 50.00 лева на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково

В едноседмичен срок, считано от днес, може да бъде подадена молба за отмяна на наложената глоба до съда, който я е наложил.

ПРИСТЪПИ се към изслушване на С.Т.Б., в качеството й на управител на дружеството жалбоподател, допуснато на основание чл.176, ал.1 от ГПК.

С.Т.Б. – ***г., българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство, Управител на “Никсън-84”ЕООД, с.Т., общ.Х..

Съдът съобщи на лицето въпросите, на които трябва да отговори и го предупреди за последиците, а именно, че според ал.3 на чл.176 от ГПК съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които страната е отказала да отговори без основателна причина, както и когато е дала уклончиви или неясни отговори.

1. По какъв начин практически е подписан сключеният между дружеството-жалбоподател и Я.П. А., Граждански договор с № 3 от 06.06.2011 година.

2. Какво знае за извършената от контролните органи на Дирекция “Инспекция по труда” Хасково, проверка на 07.06.2011 година по повод обжалвания административен акт.

С.Т.Б. - Аз съм Управител на “Никсън-84”ЕООД, регистрирано в с.Т., общ.Х., обл.Х.. Нашето дружество се занимава с дърводобив и износ на дървесина. Аз не съм присъствала на проверката на обекта. Специално за лицето Я. Т.А., за която по делото е представен граждански договор с № 3, спомням си за това лице. Ние имахме назначени секачи. Те също по-напред бяха при нас на работа, но отидоха да работят на черешите, като берачи в с.К.. Местят си палатките и отиват там да работят и аз, понеже не ми достигаха работниците, съм ги наела тримата на граждански договор за да ми извършат определена работа. Имах и други секачи на трудов договор, а тези тримата, те идват при нас и ходят другаде на работа, затова съм ги назначила за тези определени количества да ми извършат работа на граждански договор. Я. А. се съгласи да извърши по този начин работата. При сключването на гражданския договор, тъй като те са неграмотни, аз им обясних, че тя трябва да кубира кубиците на мъжа си, които той нарязва и да ги подреди на фигура. Това бе нейната работа. След като мъжът й нарежи дървата, тези кубици трябва да се подредят на фигура метър на метър. Това е един кубик, или да ги натрупат на кубчетата. По този начин казваме на тази дейност – кубиране, или подреждане на дървата.

Тези хора, които бяха наети от мен на граждански договор, нямаха определено работно време. Просто те бяха наети за период от време, в който те трябваше да нарежат тези дърва. Вече колко кубика бяха дървата, нямам спомен, но те определено нямаха работно време. Другите секачи, които бях наета на трудов договор, имаха определено работно време от 9.00 ч. до 13.00 ч. Аз ги контролирах лично. Аз всяка сутрин ходих в гората да ги проверявам дали спазват работното време. Палатките им бяха разположени до обектите, в които имаше дървета, определени за изсичане. Аз всеки ден отивам до там, виждам, кой е на работа и аз лично им водя инструктаж. Аз съм представила в Дирекция “Инспекция по труда”Хасково, инструктажната книжка. След началото на работното време в 9.00 часа, същото приключва в 13.00 часа. Проверявам ги, защото след това в гората не може да се работи, много е задушно и топло.

Моторните триони, с които режеха дървата, бяха собственост на И., който живее на семейни начала с Я. А. и на другото момче, М.. Бензинът си беше техен, защото те си го зареждаха. Маслото те си купуваха.

Я. А. в периода, когато работи по трудов договор, през м.април на същата длъжност, тя беше със същото работно време от 9.00 часа до 13.00 часа След сключването на граждански договор с нея,  тя вече нямаше определено работно време.

След изслушване обясненията на С.Т.Б., в качеството й на управител на дружеството жалбоподател, същата бе освободена от съдебната зала.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на допуснатия в днешното съдебно заседание свидетел.

И. Х. М. – ЕГН **********, български гражданин, с месторождение гр.*** и постоянен адрес с.**, неосъждан, без родство. Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Данните се снеха от Лична карта № ***, издадена на *** г. от МВР С., след което същата се върна на лицето.

СВИД.И.М. – Запознат съм, че за даване на неверни показания пред съда ще нося наказателна отговорност. Обещавам да говоря истината.

Аз живея на семейни начала с Я.П. А.. Проверяващите от дирекцията дойдоха миналата година, ей по това време някъде беше, началото на лятото,  когато имаше череши. Ние бяхме на черешите и те дойдоха там в местността “Родопи” или “Стойково” се водеше, не съм сигурен, но там беше обекта, където дойдоха. Дойдоха, провериха ни и ни питаха, дали имаме договори. Ние казахме, че имаме договори, но не знам, какъв е договора, граждански ли е, трудов ли е. Казах, че имам договор. Тогава ни попитаха имаме ли лични карти и ние казахме, че с нас не ги носим в баира. В палатките са ни личните карти. Тогава те казаха, дайте си трите имена, подпишете се тука. Ние се подписахме и попитахме, за какво се подписваме. Те казаха трябва да бъде така. Ние Ви правим един инструктаж и това ни казаха. Аз се подписах на бележката, на която ни написаха имената. На мен не ми прочетоха, какво пише в бележката, защото аз тръгнах нагоре из обекта, а на другите колеги, не знам дали са им прочели, какво подписват. Подписах се и тръгнах, защото коня ми беше избягал, отиваше с едни други коне и аз тръгнах след него. Аз съм резач и бях на този обект като такъв. Режа с резачката, която е дърводелска. Резачката е моя, лична, марка “Хускварна”. Аз си имам резачка и с нея отивам и режа дърва. Я. ми е съпруга. Нямам сключен граждански брак, но живеем заедно. В момента Я. е далеч, не е с мен. Ние пак си живеем заедно, но тя варди децата в Стара Загора, а ние в момента сме на черешите. Където намерим работа, там си оставаме. Местим палатки, квартири и така, местим се от место на место. Я. към момента на проверката на обекта беше с мен. Аз режех, тя събираше и кубираше дървата. Тя е кубирач. Договорката ни беше за 4-5 дни някъде. Ние се разбирахме с фирмата “Никсън-84”. Ние се познаваме с тях отдавна и като няма работа отиваме другаде. Търсим другаде работа, като има звъним и така, търсим се. Най-често ние проверяваме и ние се обаждаме във фирмата за работа. Сега сме на черешите, но свършват и няма череши.

Проверяващите, когато са попълвали имената на Я., аз не бях там. Ние искаме да работим постоянно, но няма обекти за постоянна работа. Има работа за четири-пет дни, малко са кубатурите. Миналата година като режехме дървата, тогава бяхме и на черешите в с.К., на частниците. Отиваме сутрин рано там. Викат ни хората, някой иска ли да бере. Взимат двама души и ние влизаме със съпругата ми да берем. След това отиваме пак, като имаме свободно време, отиваме да режем по два-три часа, да съберем каквото можем и така. Когато рязахме дървата за фирма “Никсън-84”, не ходихме всеки ден там на работа. Бензинът тогава, ние си го зареждахме. Отивахме за два-три часа да режем дърва и от там отиваме на черешите в с.К., да берем. Сменяхме се, гледаме хем тук да върви работата, хем и оттатък да върви работата.

Я. е неграмотна и нищо не ми е казала за проверката, дали някой е подписвал или не.

По рано, когато работих във фирма “Никсън-84”, през м.април, тогава не работих с моята резачка. Те ми дадоха тогава резачка, обаче аз тяхната резачка не съм я ползвал, защото тяхната резачка не работеше като моята резачка. Тогава пак работих с моята резачка. Иначе те ми дадоха тяхна резачка, бензина те ми зареждаха тогава, масло, вериги, каквото трябваше, те ми го даваха и машинката. Обаче аз с моята съм карал, защото с нея ми беше по-удобно и по-хубаво се работи.

АДВ.Х. – Нямам въпроси към свидетеля.

ЮРК.Г. – Нямам въпроси към свидетеля.  

Освободи се свидетеля от съдебната зала.

АДВ.Х. – Нямам други искания на този етап от производството.

ЮРК.Г. – Нямам други искания на този етап от производството. Да ни се даде възможност да разпитаме допуснатия свидетел.

С оглед отлагане делото поради необходимостта от събиране на гласни доказателства и становищата на страните, че нямат други искания на този етап от производството, съдът намира за необходимо да им укаже, че имат възможност да представят по делото и писмени доказателства за изясняване на спора, и по-конкретно споменатите от управителя на дружеството – жалбоподател книги за ежедневен инструктаж на работниците в обекта, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на страните по делото възможността да ангажират допълнителни писмени доказателства – книгите за провеждане на ежедневен инструктаж на работниците в обекта, обхващащи периода  на проверката и дните преди нея.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.07.2012 година от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени. За следващото съдебно заседание да се призове допуснатия свидетел Г.К.А., с указанията дадени по горе в определението на съда.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

Протоколът се изготви на 14.06.2012 година.

 

 

СЪДИЯ:                                                    Секретар: