ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 18

 гр.Хасково, 05.06.2012 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО, в закрито заседание

на пети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                          СЪДИЯ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

разгледа докладваното от съдията ч.адм.дело №153/2012 г.     

   

             Съдебноадминистративното производство е по реда на чл.166, ал.4, вр. с ал.2 от АПК, във връзка с чл.124б, ал.3 от ЗАДС.                                                                                               

Образувано е по молба на „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД, със седалище и адрес на управление гр.К., бул.”Б.” №***, подадена чрез Ю. М. – Управляващ директор и Й. К. – Прокурист, с искане за спиране предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ №РД 15-96/07.05.2012 г. на Началника на Митница Свиленград.

В молбата се твърди, че в случая не са налице установените в чл.60, ал.1 на АПК предпоставки за предварително изпълнение на заповедта и че провеждането на предварителното изпълнение ще му причини значителни и труднопоправими вреди, като ще засегне правната сфера на дружеството в степен, далеч надхвърляща защитения със заповедта държавен и обществен интерес. Издадените на дружеството три наказателни постановления били незаконосъобразни, а държавният интерес се състоял в обезпечаване изпълнението на наложените с тях наказания. Очевидна била незаконосъобразноста на наложеното на дружеството и с трите НП наказание „лишаване от право да упражнява търговска дейност”. С чл.124а от ЗАДС била предвидена възможност за лишаване от право да се осъществява определена дейност в обекта, където е извършено нарушението, като под „определена дейност” следвало да се разбира точно конкретизирана и кореспондираща с извършеното нарушение дейност, а не изобщо „търговска дейност”.  Освен това забраната следвало да се отнася за обекта, където е извършено нарушението, а не за цялото дружество. В наказателните постановления като място на извършване на нарушението била посочена фабрика за Перлит с.Г., общ.М., област К., местност сп.Д., а по силата на НП се забранявало извършването изобщо на търговска дейност от цялото дружество. Излагат се съображения, че интересът на държавата нямало да бъде засегнат от исканото спиране на предварителното изпълнение на заповедта, защото „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД било голяма компания, с реализирани продажби на продукция за 2011 г. в размер на 82 000 тона, годишен оборот за 2011 г. - 18 542 000 лева и реализирана печалба 1 439 000 лева, дружеството разполагало с ресурс да плати наложените му глоби и паричната равностойност на отнетите в полза на държавата вещи, в случай, че след съдебното им обжалване наказателните постановления влязат в сила.

Предварителното изпълнение на Заповедта за налагане на ПАМ щяла да причини на дружеството значителни, трудно поправими вреди, с дългосрочен във времето ефект. Със Заповедта за налагане на ПАМ се предвиждало запечатване на цялата фабрика, със всичките й подробно изброени в молбата помещения и складове, докато горивата, станали повод за издаване на наказателните постановления, се съхранявали в два резервоара, разположени на територията на помпена станция ГСМ с незначителната площ от 65 кв.м., което сочело на огромно несъответствие между защитавания държавен интерес и засегнатия интерес на дружеството. Тези несъответствия се обосновават и с основния предмет на дейност на дружеството, месечния оборот от работата на фабрика „Перлит”, средномесечната печалба от дейността й и изпълняваните към момента във фабриката поръчки за три договора и заявка за доставка на добивани и преработвани продукти в големи количества. Твърди се, че в случай, че фабриката бъде запечататна, „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД няма да бъде в състояние да изпълни задълженията си по тези търговски договори, всеки от които предвиждал неустойка за забава в изпълнението, в размер на 10% от стойността на извършената доставка, и дружеството ще пропусне да реализира предвидената печалба в размер на най-малко 50 000 лева, а забавеното неизпълнение по сключените договори ще доведе до плащането на неустойка от 51 000 лева. Така наложената ПАМ можела да доведе до проваляне на дълго изграждани търговски отношения и да окаже дългосрочен във времето негативен ефект. Твърди се, че във фабриката се съхраняват суровини, материали, горива и готова продукция, с посочване на количествата им, чието изнасяне и складиране на друго място ще е свързано със значителни разходи за транспорт и наемане на складови площи, каквито трудно биха се намерили, с оглед разстоянието от 10-15 км., на което фабриката се намира от град Кърджали и другите производствени площадки на дружеството, както и с оглед насипното състояние на голяма част от материалите и незавършеното производство в складовете на дружеството. Налагал се изводът, че от запечатването на фабриката молителят е застрашен да понесе огромни вреди, изразяващи се както в преки загуби, така и в пропуснати ползи. Освен негативни последици от имуществен характер, предвиденото запечатване щяло да разстрои цялата организационно-производствена работа на компанията. Размерът на посочените вреди не бил оправдан и бил очевидно несъответен на целта, която законът свързвал с института на предварителното изпълнение на административен акт.

Съдът, като взе предвид изложените в молбата твърдения и прецени събраните по делото доказателства, намира следното:

Със Заповед за налагане на принудителна административна мярка №РД 15-96/07.05.2012 г., издадена от Началника на Митница Свиленград, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и ал.2 от ЗАДС е наредено да се запечата обект – фабрика за Перлит, находяща се в с.Г., общ.М., обл.К., местност спирка Д., стопанисван от „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД,  гр.К., считано от 14.00 ч. на 12.06.2012 г. и от същата дата е забранен достъпът до този обект. На стопанисващото го юридическо лице е даден срок за извеждане на наличните в обекта стоки – до 08.06.2012 г. и му е указано, че наложената ПАМ се отменя от постановилия я орган в случай, че наложените с НП №№4/2012 г.; 5/2012 г. и 6/2012 г. имуществени санкции бъдат заплатени изцяло.  

Видно от представените по делото Разписка и Удостоверение от Агенцията по вписванията, на 17.05.2012 г. Заповед №РД 15-96/07.05.2012 г. е връчена срещу подпис на Й. Д. К. – Прокурист на „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД.

Тъй като заповедта е издадена на основание чл.124б, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗАДС, то по силата на чл.124б, ал.3 от същия закон, тя подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презумиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени. Ето защо направеното с процесната молба искане не попада в приложното поле на чл.60, ал.4 от АПК, по който ред е предвидено да се обжалват само направените от административния орган разпореждания, с които се допуска /или се отказва/ предварително изпълнение. Само по отношение на тези обективирани в изрично волеизявление разпореждания е допустимо да се обжалват пред съда в тридневен срок от съобщаването им, независимо дали самият административен акт е бил оспорен. В настоящия случай молбата е депозирана не чрез административния орган, а директно в съда на 21.05.2012 г., без да е придружена с жалба и без да са налице данни към момента на подаването й да е инициирано съдебно оспорване на Заповед №РД 15-96/07.05.2012 г. на Началника на Митница Свиленград.

Молбата съдържа искане за спиране на предварителното изпълнение на административния акт, допуснато по силата на отделен закон, за което не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, поради което подлежи на разглеждане по реда на чл.166, ал.4 от АПК, при условията на ал.2 от същия член – „при всяко положение на делото, до влизането в сила на решението”, т.е. обжалването на подлежащия на предварително изпълнение административен акт /образуването на дело/ се явява  процесуална предпоставка за разглеждане на искането за спиране.

От извършената в деловодната система на Административен съд – Хасково служебна справка се установява, че по жалба с вх.№1699 от 29.05.2012 г., подадена от  „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД,  гр.К., против Заповед №РД 15-96/07.05.2012 г. на Началника на Митница Свиленград е образувано административно дело №161 по описа на Административен съд – Хасково за 2012 г.

Предвид това, настоящият състав на съда намира, че макар и преждевременно подадено, искането, по което е образувано ч.адм.дело №153/2012 г., се явява процесуално допустимо за разглеждане, доколкото към настоящия момент подлежащият на предварително изпълнение административен акт е предмет на съдебен контрол  в отделно адм.дело, по което няма влязло в сила решение.

Разгледано по същество, искането е основателно.

В чл.124б, ал.3 от ЗАДС не са дефинирани условията, при които съдът може „да постанови друго”. В специалния закон липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което приложение следва да намерят условията, посочени в чл.166, ал.2 във вр. с ал.4 от АПК. Тоест съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда.

За конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за молителя /той и жалбоподател/ от предварителното изпълнение, като се има предвид, че законът е презумирал наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл.60, ал.1 от АПК, за да предвиди отклонение от суспензивния ефект на жалбата по отношение на административен акт по чл.124б, ал.2 от ЗАДС. Ето защо неоснователни се явяват наведените в молбата доводи за липса на установените в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки. Ирелевантни към настоящото производство са и доводите, изложени във връзка с незаконосъобразността на издадените на дружеството три броя наказателни постановления, с които са му наложени административни наказания по чл.124а от ЗАДС – „лишаване от право да упражнява определена дейност в обекта, където е установено нарушението, за срок от един месец”.

Условие да бъде спряно от съда предварителното изпълнение на акта е, на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес, с интензитет от порядъка на посочените в чл.60 от АПК Според настоящия състав на съда, такова засягане в случая се установява от представените по делото доказателства – Удостоверение изх.№20120202131913/02.02.2012 г. на Агенцията по вписванията – Кърджали, Решение №1027/02.12.2005 г. по ф.д.№13/1989 г. на Кърджалийския окръжен съд, Нотариален акт за собственост на недвижим имот №49, том 1, дело №190/2000 г, Справка за активите и пасивите на дружеството за периода 01.01.2012 г. – 30.04.2012 г., Справка за продажбите на фабрика Перлит за периода януари – април 2012 г., Справка за наличните на фабрика Перлит към 30.04.2012 г. суровини, материали и готова продукция, Инвентаризационен опис, Списък с оценка на складови запаси и Справка за числения състав на наетите по трудов договор лица във фабрика Перлит към 18.05.2012 г. с приложени поименни Разходи на работодателя по трудови договори за периода 01.04.2012 г. – 30.04.2012 г.

От тези доказателства е видно, че подалото молбата дружество е с предмет на дейност „Добив и преработка на бентонит, перлит и зоеолит – вътрешна и външна търговия”, има внесен капитал 1 019 877 лв., притежава /като правоприемник на „Бентонит” АД, гр.К./ право на собственост върху описания в НА №49/16.08.2000 г. недвижим имот, представляващ земя /производствен терен/, находящ се в землището на с.Г., община М., област К., местност „Спирка Джебел” с площ 91.000 дка, ведно с построената в него ФАБРИКА „ПЕРЛИТ”, състояща се от подробно изброени в 23 точки в нотариалния акт сгради и съоръжения, предназначени според вида си за производствена дейност. Установява се по несъмнен начин, че такава производствена дейност се извършва в обекта „фабрика Перлит”, чието запечатване е разпоредено. На пълен работен ден във фабриката са наети 43 лица, а за периода януари – април 2012 година фабриката е реализирала продажби на продукция на стойност 908 000 лева и има реализиран положителен финансов резултат. На територията на обекта се съхраняват подробно описани по вид, количество и стойност суровини, материали и готова продукция. Техният вид и голямото им количество правят напълно вероятни изложените в молбата твърдения, че изнасянето им от територията на обекта, освен, че би довело до значителни транспортни и складови разходи, би причинило на дружеството и преки вреди от похабяването и промяната в показателите на част от добиваните и преработвани суровини /бентонит, перлит и зеолит/ намиращи се в насипно състояние. Съдът намира, че съществува реална опасност с предварителното изпълнение на оспорената заповед, на дружеството да бъдат причинени имуществени вреди, които ще се явят труднопоправими, доколкото разпореденото запечатване на обекта е свързано със задължение на юридическото лице за изваждане на наличните в този обект стоки.  

По делото са представени и сключените от „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД, гр.К., като продавач, за срок от една година, Договори за покупко-продажба №КТ-7/2 от 23.01.2012 г., №Б-4/13 от 22.02.2012 г., №ПЩ-5/3 от 10.02.2012 г. и №Б-6/4 от 01.02.2012 г.. Видно от тях, дружеството се е задължило за периодично предоставяне на добиваната и преработвана от него стока /перлит, набъбнал перлит, керамоперлит, перлитов филтър/ по писмена заявка на купувачите. Представени са и заявки за материали, съдържащи посочване на поискани за доставяне предполагаеми количества, постъпили към м.май – юни 2012 г. Независимо, че спирането на осъществяваната в обекта производствена дейност е пряк резултат от самото налагане на ПАМ „запечатване на обекта, където е установено нарушението”, посочените писмени доказателства установяват по несъмнен начин, че едно предварително изпълнение на мярката би попречило на своевременното изпълнение задълженията на молителя по сключените търговски договори, всеки от които предвижда дължима от продавача неустойка при забава. Т.е. настъпването на имуществени вреди за дружеството е напълно вероятна последица от непредвиденото спиране на дейността му в подлежащия на запечатване обект. Като се има предвид и договорената цена за кубичен метър стока, размерът на неустойката и реализираните количества, размерът на имуществените вреди би могъл да се приеме за значителен.

От предварителното изпълнение на акта биха се накърнили и други важни  интереси, свързани със запечатването на обекта. Големината на производствения терен, върху който е разположена фабрика Перлит - 91 дка площ, обхващащ много на брой, включително масивни сгради, съоръжения и инсталации, неговото местоположение и отдалечеността му от населени места, правят вероятно основателно и твърдението, че цялата организационно-производствена работа в обекта ще бъде разстроена, от което за дружеството ще възникнат и трудно поправими неимуществени вреди. Същевременно не се установяват обстоятелства, обосноваващи наличие на опасност от осуетяване или затрудняване изпълнението на акта след влизането му в сила. 

При преценка на баланса между накърнените интереси на молителя и тези, които следва да бъдат охранени с допуснатото предварително изпълнение на Заповед №РД 15-96/07.05.2012 г., издадена от Началника на Митница Свиленград, съдът приема, че са налице обстоятелства, обуславяща отмяната на предварителното изпълнение на заповедта.  

Предвид това и на основание чл.124б, ал.3, предл.последно от ЗАДС, молбата следва да бъде уважена, като се спре предварителното изпълнение на оспорената заповед.

С оглед изложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

СПИРА по искане на „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД, гр.К.,   предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка  №РД 15-96/07.05.2012 г. на Началника на Митница Свиленград.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба до Върховен административен съд.

 На основание чл.138, ал.1 от АПК, препис от определението да се връчи на страните. Същото да се докладва и по адм.дело №161/2012 г. по описа на АС – Хасково.

 

  

                                                                                       СЪДИЯ: