АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ХАСКОВО
Справка за СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА
за периода от 01.01.2012г. до 31.01.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Резултат

1

Административно дело No 825/2011

Други административни дела

М.А.

ЗАМ.НАЧАЛНИК НА ГПУ-С.

Решение от 03.01.2012г.
Решение № 1 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А., гражданин на А. срещу Заповед № ОЧ-940/24.11.2011г. на Зам. Началника на ГПУ – С., с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

2

Административно дело No 795/2011

Други административни дела

Г.Г.Б.

КМЕТ НА ОБЩИНА Х.

Определение от 04.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Г.Г.Б. срещу бездействието на Кмета на Община Х. да изпълни Решение № 325/29.04.2009г. и Решение № 343/30.06.2009г., двете на Общински съвет – Х..
ПРЕКРАТЯВА производството по исково адм. дело № 795 по описа за 2011 година на Административен съд - Хасково
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

3

Частно административно дело No 4/2012

Частни администр. дела

ТОНИ 2004 ЕООД

  

Определение от 04.01.2012г.
Определение № 1 - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустимо искането на „Тони 2004” ЕООД – град Х., с което се търси защита срещу неоснователни действия на органите на Агенция Митници – град С., състоящи се в принуждаване на дружеството да внесе определените такси за издаване на разрешително за извършване на международни превози, съобразно чл. 99 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 4/2012г. по описа на Административен съд – Хасково.
ОСЪЖДА „Тони – 2004” ЕООД, ЕИК ***, със седалище град Х. и адрес на управление бул. „Б.” № , представлявано от управителя И.В.П., да заплати по сметка на Административен съд – Хасково сумата от 50 (петдесет) лева държавна такса за образуване на делото, на основание т. 2б б. „б” от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и 5 (пет) лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл.11 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

4

Административно дело No 458/2010

Други административни дела

А.П.И.

ДИРЕКТОР ОД НА МВР-Х.

Определение от 05.01.2012г.
ДОПЪЛВА Решение №463/22.11.2010г. по адмд. №458/2011г. на ХАС като постановява:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.И. *** с искане за отмяна на Заповед №3103/16.10.2009г. на Директора на ОДМВР-Х.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№458/2010г. по описа на ХАС в тази му част.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.
Прекратява делото.

5

КАНД No 462/2011

Наказателни касационни производства - ЗАДС

Е.Я.П.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 470/09.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №427/26.09.2011 г., постановено по НАХД №912 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

6

КАНД No 481/2011

Наказателни касационни производства - ЗЛПХМ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

М.Д.Б.

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 473/09.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №192/09.09.2011 г., постановено по АНД №490 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година, в частта му, с която е отменено НП №РД-И-045/01.03.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, в частта му по т.1 и т.2, вместо което
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №РД-И-045/01.03.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, в частта му, с която на М.Д.Б. е наложено административно наказание по т.1 – глоба в размер на 1000 лева и по т.2 – глоба в размер на 1000 лева.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №192/09.09.2011 г., постановено по АНД №490 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година в останалата му част.
Решението е окончателно.

7

КАНД No 483/2011

Наказателни касационни производства - ЗДВП

Ц.И.Д.

РУ НА МВР- СВИЛЕНГРАД

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 474 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №210/03.10.2011г., постановено по нахд № 479/2011г. по описа на Свиленградски районен съд.
Решението не подлежи на обжалване.

8

КАНД No 487/2011

Наказателни касационни производства - ЗУТ

РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СЕКТОР – ХАСКОВО

К.Й.Ц.

Решение от 09.01.2012г., в законна сила от 09.01.2012г.
Решение № 477 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №468/18.10.2011г., постановено по нахд №1071/2011г. по описа на Районен съд -Хасково
Решението е окончателно.

9

КАНД No 544/2011

Наказателни касационни производства - ЗАВП

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Х.М.Х.

Определение от 09.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел „Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция” – Хасково против Решение №449/26.10.2011г., постановено по нахд №274/2011г. по описа на Районен съд – Димитровград.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №544/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването му. 

10

КАНД No 556/2011

Наказателни касационни производства - ЗАВП

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

А.И.А.

Определение от 09.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” гр.Хасково, представляван от Началника А.С.С., против решение №519/11.11.2011 г., постановено по НАХД №1196 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАН дело №556/2011 г. по описа на Административен съд – Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

11

Административно дело No 458/2010

Други административни дела

А.П.И.

Директор на ОД на МВР Хасково

Определение от 10.01.2012г.

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Определение от 05.01.2012г., постановено по адм.д. №458/2010г. по описа на Административен съд – Хасково, като  в частта, касаеща допълване на решението вместо „адм.д.№458/2011г.”  следва да се чете „адм.д.№458/2010г.”. 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

12

Административно дело No 374/2011

Други административни дела

АСТРОМЕЛИЯ ООД

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ХАСКОВО

Решение от 10.01.2012г.
Решение № 713
ОТМЕНЯ Заповед № 33/18.02.2011г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково.
ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” – град Хасково да заплати на „Астромелия” ООД, ЕИК ***, със седалище с. К., община С., представлявано от Т.В.В., направените по делото разноски в размер 550.00 (петстотин и петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

13

КАНД No 471/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ТИМЕ МЕБЕЛ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 10.01.2012г., в законна сила от 10.01.2012г.
Решение № 471/10.01.2012г.- ОТМЕНЯ Решение №460/11.10.2011г., постановено по нахд №984 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600900/20.06.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 100 лева.
Решението е окончателно.

14

Административно дело No 772/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Решение от 11.01.2012г., в законна сила от 11.01.2012г.
Решение № 707/11.01.2012г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, със седалище гр.П. против Решение от 06.10.2011г. на комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-06-2047/05.10.2011г. на Кмета на Община Д.
ОСЪЖДА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД, със седалище и адрес на управление гр.П., ул. „Х.Г.Д.” № **, ЕИК ********* да заплати на Община Д. направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева.
Решението e окончателно.

15

Административно дело No 841/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.Г.Б.

     

Определение от 11.01.2012г.,
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Б. от гр. И., ул.”К.П.” №***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-628/07.11.2011г. на Началника на РДНСК – Южен централен район, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, във вр. чл.222, ал.1, т.10, от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Двуетажна пристройка” намираща се в УПИ ХVІІ-826, кв.41 по плана на гр.И., с извършител на незаконния строеж – Г.Х.Б. от гр.И., ул.”К.П.” №***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №841/2011г. по описа на Административен съд - Хасково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

16

КАНД No 484/2011

Наказателни касационни производства - ЗОБВВПИ

П.И.П.

ОТДЕЛ ОП КЪМ ОД НА МВР - ХАСКОВО

Решение от 12.01.2012г., в законна сила от 12.01.2012г.
Решение № 475/12.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №147/20.07.2011г., постановено по нахд №379/2011г. на Районен съд – Свиленград и вместо него постановява :
ОТМЕНЯ НП №180/09.03.2011г. на Н-к отд.”ОП” към ОДМВР Хасково с което за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на основание чл.212 от същия закон на П.И.П. ***, ЕГН-********** било наложено административно наказание в размер на 500 лева.
Решението е окончателно.

17

Административно дело No 547/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Г.Н.Н.

НАЧАЛНИК СЕКТОР-ХАСКОВО НА РДНСК -ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 13.01.2012г., в законна сила от 13.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 3 /13.01.2012 Г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.Н.Н. *** против Заповед №ДК-19-Х-10/28.06.2011г. на Началник сектор Хасково при РДНСК Южен централен район.
Решението е окончателно.

18

Административно дело No 849/2011

Други административни дела

К.П.Д.

  

Определение от 13.01.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на К.П.Д. ***, против отказа на Зам. Директора на ОДМВР-Хасково да му бъде издаден нов протокол за ПТП настъпило на 13.09.2010г., обективиран в писмо с Рег.№ 26852 от 07.12.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №849/2011г. по описа на Административен съд Хасково.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

19

Административно дело No 857/2011

Други административни дела

М.А.К.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 13.01.2012г.
Решение №1213.01.2012г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.К., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-957/29.11.2011 г. на Началника на ГПУ – Свиленград.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

20

Административно дело No 859/2011

Други административни дела

А.Д.Х.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 13.01.2012г.
Решение № 13 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Х., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-993/09.12.2011 г. на Началника на ГПУ – Свиленград.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

21

Административно дело No 694/2011

Дела от административен характер по ЗМВР

Х.Ж.Х.

ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ХАСКОВО

Решение от 16.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 719/16.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Х.Ж.Х. ***, със съдебен адрес град Х., ул. „Д.” №, ет., адв. Д.А., против Заповед рег. № 1849/02.09.2011г. на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Хасково.
ОСЪЖДА Х.Ж.Х., ЕГН***, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Хасково сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

22

Административно дело No 749/2011

Дела от администр. характер - ДОПК и ЗМ

ВИКИЗАР ООД- СВИЛЕНГРАД

НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД

Решение от 16.01.2012г.
Решение № 709 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Викизар” ООД, гр.С., против Решение №8000-0694/23.08.2011 г. на Началника на Митница С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

23

Административно дело No 751/2011

Дела от административен характер - ЗСП

И.С.А.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ХАСКОВО

Решение от 16.01.2012г.
Решение № 720 - ОТМЕНЯ Заповед № Х112840 от 06.10.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – община Хасково.
ВРЪЩА преписката на Дирекция „Социално подпомагане” – община Хасково за произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

24

КАНД No 489/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Ч.И.А.

Решение от 16.01.2012г., в сила от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247/11.10.2011г., постановено по нахд № 724/2011г. по описа на Районен съд - Свиленград.
Решението е окончателно.

25

КАНД No 495/2011

Наказателни касационни производства - ЗХ

ЕТ ДЖОРДАНО-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА - МФ

Решение от 16.01.2012г., в сила от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №450 от 10.10.2011 година, постановено по НАХД №544/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
Решението е окончателно.

26

КАНД No 502/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

КОНКО ООД,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 16.01.2012г., в сила от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №465/31.10.2011г., постановено по НАХД №411 по описа на Д. районен съд за 2011 година, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600765/13.06.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково, с което на „КОНКО” ООД гр.Д., ул.”О.” №., Булстат ***, представлявано от Г.Д.В., на основание чл.414, ал.3, предл. І КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева зъ извършено налушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 1 500 лева.
Решението е окончателно.

27

КАНД No 505/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

КОНКО ООД,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 16.01.2012г., в сила от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №467/31.10.2011г., постановено по НАХД №413 по описа на Д. районен съд за 2011 година, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №26-2600769/13.06.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Хасково, с което на „КОНКО” ООД гр. Д., ул.”О.” №, Булстат ***, представлявано от Г.Д.В. , на основание чл.414, ал.3, предл. І КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за извършено нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 лева на 1 500 лева.
Решението е окончателно.

28

Административно дело No 793/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Т.П.Т.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 17.01.2012г.
Решение № 14 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.Т. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-290/10.06.2011г. на Началника на РДНСК – Южен централен район.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

29

Административно дело No 855/2011

Други административни дела

М.Х.Н.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 17.01.2012г.
Решение №15/17.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Н., гражданин на И., срещу Заповед № ОЧ-963/29.11.2011г. на Началника на ГПУ – Свиленград, с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

30

Административно дело No 860/2011

Други административни дела

С.Р.Ш.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 17.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 16/17.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Ш., гражданин на И., срещу Заповед № ОЧ-991/09.12.2011г. на Началника на ГПУ – Свиленград, с която му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци /СДВНЧ/ към Дирекция „Миграция” – МВР.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

31

КАНД No 500/2011

Наказателни касационни производства - ЗЗО

МАРИЯ- ВИКТОРИЯ ООД- ХАСКОВО

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 17.01.2012г., в законна сила от 17.01.2012г.
Решение № 482/17.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №476/24.10.2011г., постановено по нахд №1160/2011г., Районен съд – Хасково.
Решението е окончателно.

Особено мнение

На съдия Кр.Костова - Грозева

32

КАНД No 514/2011

Наказателни касационни производства - КСО

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 17.01.2012г., в законна сила от 17.01.2012г.
Решение № 8/17.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №497/02.11.2011г., постановено по НАХД №1106/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.

33

КАНД No 501/2011

Наказателни касационни производства - НУРППЕГО

ЕТ АНДРЕЙ ПЕНЕВ АПСИ ХАСКОВО

ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 1/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №503/04.11.2011г., постановено по нахд №956/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

34

КАНД No 503/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 2/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/31.10.2011 г., постановено по НАХД №412 по описа на Димитровградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

35

КАНД No 504/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО,
КОНКО ООД

КОНКО ООД,
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 3 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №468/31.10.2011 г., постановено по НАХД №414 по описа на Димитровградския районен съд за 2011 година.

36

КАНД No 509/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ЕТ ЖОРО-ГЕОРГИ ПОПМАРКОВ

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 4/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №498/02.11.2011 г., постановено по НАХД №1058/2011г. по описа на Хасковския районен съд.
Решението е окончателно.

37

КАНД No 513/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ЕТ ВЕНИ-90-ГОСПОДИН ГАВРАИЛОВ

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 7/19.01.2012г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение №494/01.11.2011 г., постановено по НАХД №1060 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

38

КАНД No 516/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

СИКРЕТ ЕООД

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 9/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №507/07.11.2011 г., постановено по НАХД №1064 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.

39

КАНД No 519/2011

Наказателни касационни производства - КСО

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 10/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №489/01.11.2011 г., постановено по НАХД №1112 по описа на Хасковски районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

40

КАНД No 522/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

ЗЛАТИ ВЛАДО ЕООД

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 11/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №111/11.11.2011г., постановено по НАХД №100/2011г. по описа на Районен съд-Ивайловград.
Решението е окончателно.

41

КАНД No 532/2011

Наказателни касационни производства - КТ

АЛАЙЪНС УАН ТЪБАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ХАСКОВО

Решение от 19.01.2012г., в законна сила от 19.01.2012г.
Решение № 16/19.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №533/16.11.2011г., постановено по нахд №940/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

42

Административно дело No 856/2011

Други административни дела

Н.Н.Ш.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 20.01.2012г.
Решение № 19 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.Ш., гражданка на И., против Заповед №ОЧ-961/29.11.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

43

Административно дело No 861/2011

Други административни дела

З.А.А.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 20.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 20/20.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.А., гражданка на И., против Заповед №ОЧ-989/09.12.2011 г. на Началника на ГПУ – С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

44

КАНД No 523/2011

Наказателни касационни производства - ЗДвП

А.В.М.

РУП- ДИМИТРОВТРАД

Решение от 20.01.2012г., в законна сила от 20.01.2012г.
Решение № 12/20.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №504/09.11.2011г., постановено по нахд №552/2011г. по описа на Районен съд-Димитровград.
Решението е окончателно.

45

КАНД No 515/2011

Наказателни касационни производства - КСО

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 24/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение №496/02.11.2011г., постановено по НАХД №1108/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

46

КАНД No 527/2011

Наказателни касационни производства - ЗДвП

Ф.М.К.

СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР- ХАСКОВО

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 26/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 506 от 07.11.2011г., постановено по АНД № 1280/2011г. на Районен съд – Хасково, в обжалваната му част.
Решението не подлежи на обжалване.

47

КАНД No 538/2011

Наказателни касационни производства - ЗСБТ

М-РЕМИС ЕООД

ДКСБТ - СОФИЯ

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 31/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 522/14.11.2011г., постановено по НАХД №907/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.

48

КАНД No 546/2011

Наказателни касационни производства - ЗАДС

С.С.С.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 32/21.01.2012г. - ОБЕЗСИЛВА като недопустимо Решение № 243/09.11.2011г., постановено по НАХД №92/2011г. по описа на Районен съд- Харманли.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Харманли.
Решението е окончателно.

49

КАНД No 552/2011

Наказателни касационни производства - ЗМГО

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕТ ВЕЛИЧКА БОЙЧЕВА

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 33 /21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277/15.11.2011г., постановено по НАХД № 195 по описа за 2011 година на Районен съд – Харманли, в оспорената част.
Решението не подлежи на обжалване.

50

КАНД No 559/2011

Наказателни касационни производства - ЗЗП

РУМИ МД ЕООД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД- ПЛОВДИВ

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 34/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537/21.11.2011г., постановено по нахд № 1221/2011г. по описа на Районен съд – Хасково.
Решението не подлежи на обжалване.

51

КАНД No 585/2011

Наказателни касационни производства - ЗДВП

Н.Г.М.

РУП- ХАРМАНЛИ

Решение от 21.01.2012г., в законна сила от 21.01.2012г.
Решение № 35/21.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278 от 22.11.2011г., постановено по АНД № 325/2011г. на Районен съд – Харманли.
Решението не подлежи на обжалване.

52

Административно дело No 286/2011

Дела от административен характер по ЗОБС

Г.Я.А.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 23.01.2012г.
Решение № 10/23.01.2012г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Я.А. ***, против Заповед №328/11.03.2011 г. на Кмета на Община Х..
ОСЪЖДА Г.Я.А., ЕГН **********,***, да заплати на Община Х. разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

53

КАНД No 510/2011

Наказателни касационни производства - ЗРА

С.А.К.

СЕКТОР - РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА - ХАСКОВО

Решение от 23.01.2012г., в законна сила от 23.01.2012г.
Решение № 5/23.01.2012г. - ОТМЕНЯ решение №449/07.10.2011 г., постановено по НАХД №990 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година, вместо което
ОТМЕНЯ наказателно постановление №25-135/10.06.2011 г. на Началник сектор „Рибарство и контрол” при ТЗ на ИАРА – Хасково.
Решението е окончателно.

54

КАНД No 530/2011

Наказателни касационни производства - ЗДвП

П.Н.П.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 23.01.2012г., в законна сила от 23.01.2012г.
Решение № 13/23.01.2012г .- ОСТАВЯ В СИЛА Решение №513/07.11.2011 г., постановено по НАХД №1154 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година, в обжалваната му част, с която е потвърдено НП №45-0000287/05.04.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Хасково.
Решението е окончателно. 
Особено мнение на съдия Костова-Грозева

55

Административно дело No 16/2012

Други административни дела

М.К.

Началник група „Миграция” при ОД на МВР – Хасково

Определение от 23.01.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направено особено искане за спиране предварителното изпълнение на отказ № 27831/20.12.2011г. на Началник група „Миграция” при ОД на МВР – Хасково.

Препис от определението да се връчи на страните, заедно с призовка за насроченото открито съдебно заседание.

Определението, в частта в която е оставено без разглеждане направеното особено искане подлежи на обжалване с частна жалба до ВАС в седмодневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част не подлежи на обжалване.

56

Административно дело No 752/2010

Други административни дела

ЕТ ЕМОНА-ЗЛАТКА МИТЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Определение от 24.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.М., действаща като ЕТ „Емона – З.М.”***, със съдебен адрес – град Х., ул. „Я.С.” №*** против Заповед №833/16.11.2010г. на Кмета на Община Харманли.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 752/2010г. по описа на Административен съд – Хасково.
ОСЪЖДА З.Д.М., действаща като ЕТ „Емона – З.М.” , ЕИК ***, със седалище град Х. и адрес на управление ул. „А.К.” № ***, да заплати на М.И.Д., ЕГН: **********,*** 92а, направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева.
Определението може да се обжалва с частна жалба, пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

57

Административно дело No 2/2012

Други административни дела

МАТЕВ ООД

ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ХАСКОВО

Определение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
Определение от 24.01.2012 г. - ЗАЛИЧАВА като дата на съдебно заседание 02.02.2012 г. от 10.00 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ пред Административен съд – Хасково жалбата на „М.”***, против Заповед №241/09.12.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2/2012 г. по описа на Административен съд – Хасково.
ИЗПРАЩА жалбата на „М.”***, против Заповед №241/09.12.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Хасково за разглеждане от Районен съд – Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от същото да се изпрати на страните.

58

КАНД No 511/2011

Наказателни касационни производства - ЗОБВВПИ

В.Н.Д.

РУП-ХАСКОВО

Решение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
Решение № 6/24.01.2012г. - ОТМЕНЯ Решение №493/01.11.2011г., постановено по нахд №1013/2011г. на Районен съд – Хасково и вместо него постановява :
ОТМЕНЯ НП №516/18.04.2011г. на Н-к РУП-Хасково, с което за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и на основание чл.212 от същия закон на В.Н.Д. ***, ЕГН-********** било наложено административно наказание в размер на 500 лева.
Решението е окончателно.

59

КАНД No 545/2011

Наказателни касационни производства - ЗУТ

А.К.Д.

РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Решение от 24.01.2012г., в законна сила от 24.01.2012г.
Решение № 18/24.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/18.10.2011г., постановено по нахд № 94/2011г. по описа на Районен съд - Ивайловград.
Решението е окончателно.

60

Административно дело No 854/2011

Други административни дела

А.К.Х.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 25.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 22/25.01.2012 г. - ОТМЕНЯ по жалба на А.К.Х. от И. Заповед №ОЧ-959/29.11.2011г. на Началник ГПУ Свиленград.
Незабавно да се освободи А.К.Х. от И. от специалния дом за временно настаняване.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

61

Административно дело No 862/2011

Други административни дела

С.О.А.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 25.01.2012г.
РЕШЕНИЕ 23/25.01.2012 Г. - ОТМЕНЯ по жалба на С.О.А. от И. Заповед №ОЧ-987/09.12.2011г. на Началник ГПУ Свиленград.
Незабавно да се освободи С.О.А. от И. от специалния дом за временно настаняване.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

62

Административно дело No 1/2012

Други административни дела

Г.С.

 

Определение от 26.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С. - гражданин на И. , с посочен по делото адрес: гр. С., СДВНЧ- Б., ул. „Г.Г.” № *** и съдебен адрес: гр.С., ул.”У.” №***, ет.***, БХК, против Заповед № 2856/01.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1/2012г. по описа на Административен съд-Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

63

Административно дело No 578/2011

Други административни дела

Т.Л.К.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Решение от 27.01.2012г.
Решение № 11 - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/23297 от 13.04.2011 г., издаден от Зам.Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, гр.София, бул.„Ц.” №, да заплати на Т.Л.К., ЕГН  ***, разноски по делото в размер на 10 /десет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

64

Административно дело No 853/2011

Други административни дела

К.С.Д.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 27.01.2012г.
Решение №28/ 27.01.2012г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Д., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-983/09.12.2011 г. на Началника на ГПУ – Свиленград.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

65

Административно дело No 858/2011

Други административни дела

Б.К.Р.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 27.01.2012г.
Решение № 29 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.Р., гражданин на И., против Заповед №ОЧ-995/09.12.2011 г. на Началника на ГПУ – Свиленград.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

66

Административно дело No 863/2011

Други административни дела

Б.Х.М.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 27.01.2012г.
Решение № 18-ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Х.М., гражданин на И., против Заповед № ОЧ- 985/ 09. 12. 2011г. на Началника на ГПУ- С..
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

67

Административно дело No 778/2011

Други административни дела

И.Д.А.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Решение от 30.01.2012г.
Решение № 17 - ОТМЕНЯ Решение №5/14.09.2011г. за отказ на достъп до обществена информация, издадено от Кмета на Община Харманли.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по Заявление вх. №ОХ-05-1184/03.09.2011г. от И.Д.А. за достъп до обществена информация, в 14- дневен срок от влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

68

Административно дело No 788/2011

Дела от административен характер - ЗСП

Г.А.П.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.ХАСКОВО,
ДИРЕКТОР РДСП-ХАСКОВО

Решение от 30.01.2012г.
Решение № 7/30.01.2012г. -ОТМЕНЯ по жалба на Г. А. П. *** Заповед №Х123443/07.10.2011г. на Директор Дир.”СП” Хасково, потвърдена с Решение №94ГГ-13/31.10.2011г. на Дир.РДСП Хасково.
ВРЪЩА административната препика на Дир.дир.”СП” Хасково за ново произнасяне по молба-декларация №Х1-2-3443/27.09.2011г. на Г. А. П., при спазване на дадените задължителни указания по прилагане на закона.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

69

Административно дело No 866/2011

Други административни дела

М.А.Н.

НАЧАЛНИК ГПУ- СВИЛЕНГРАД

Решение от 30.01.2012г.
Решение №30/30.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. А.Н., чужд гражданин, а според заповедта - гражданин на С., против Заповед №ОЧ-968/01.12.2011 г. на Началника на ГПУ – Свиленград.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

70

КАНД No 512/2011

Наказателни касационни производства - ЗМДС

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД- КЛОН ХАСКОВО

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №472 от 20.10.2011 година, постановено по НАХД №927/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №30/02.06.2011г. на Кмета на Община Минерални бани, с което на “Банка Пиреос България” АД, гр.С., на основание чл.123, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е наложена глоба в размер на 500лв.
Решението е окончателно.

71

КАНД No 520/2011

Наказателни касационни производства - КСО

ЕТ МАРГАРИТА-ДОНЧО ИВАНОВ

ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОФИС-ХАСКОВО

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №491 от 01.11.2011 година, постановено по НАХД №1111/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
Решението е окончателно.

72

КАНД No 528/2011

Наказателни касационни производства - КТ

ДЕНИЗ ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №479 от 26.10.2011 година, постановено по НАХД №841/2011 година по описа на Районен съд – Хасково.
Решението е окончатeлно.

73

КАНД No 536/2011

Наказателни касационни производства - ЗДВП

К.И.М.

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ - ХАСКОВО

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 37/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №534/16.11.2011 г., постановено по НАХД №1102 по описа на Хасковския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

74

КАНД No 543/2011

Наказателни касационни производства - ЗМ

М.Ю.А.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 39/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №301/25.11.2011 г., постановено по АНД №906 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

75

КАНД No 548/2011

Наказателни касационни производства - ЗМ

П.П.П.

МИТНИЦА-СВИЛЕНГРАД

Решение от 30.01.2012г., в законна сила от 30.01.2012г.
Решение № 40/30.01.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №300/22.11.2011 г., постановено по АНД №764 по описа на Свиленградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно.

76

Административно дело No 768/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Е.Щ.Д.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 31.01.2012г.
Решение № 27 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Щ.Д. ***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-404/17.06.2011 г. на Началника на РДНСК - Южен централен район.
Решението подлежи на касационно обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

77

Административно дело No 804/2011

Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР

Д.П.З.

НАЧАЛНИК РДНСК - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Решение от 31.01.2012г., в законна сила от 31.01.2012г.
Решение № 6/31.01.2012г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.П.З. *** против Заповед №ДК-02-ЮЦР-590/12.10.2011г. на Началник РДНСК Южен централен район.
Решението е окончателно.

78

Частно административно дело No 36/2012

Частни администр. дела

КА 07 ЕООД

      

Разпореждане от 31.01.2012г.
Разпореждане № 3 - ОТХВЪРЛЯ искането на „КА-07”ЕООД - гр.С., със съдебен адрес: гр.С., ул.”Г.” №, офис  – чрез адв. М.И., представлявано от управителя К.В.К., за прекратяване на неоснователни действия на Митница-Свиленград по задържане на стоки, описани в Разписка №0020598/13.09.2011г. и в Разписка №0020597/13.09.2011г.
ОСЪЖДА „КА-07”ЕООД - гр.С., ЕИК ***, да заплати в полза на Административен съд-Хасково държавна такса в размер 50.00 лв.
Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му.
Преписи от разпореждането да се изпратят на подателя на искането и на Митница-Свиленград като с оглед бързината на производството дружеството да се уведоми вкл. и по факс.

79

КАНД No 588/2011

Наказателни касационни производства - НРУТОХ

ДАРЛИ ООД- Х.

ОБЩИНА ХАСКОВО

Решение от 31.01.2012г., в законна сила от 31.01.2012г.
Решение № 44 - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №585/09.12.2011г., постановено по нахд №1383/2011г. по описа на Районен съд-Хасково.
Решението е окончателно.