П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 14.11.2011 г.

 

Хасковският административен съд ………. в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена КОСТОВА-ГРОЗЕВА

                                                       

При участието на секретаря А.Л.……………….….….………

и прокурора:…………………………………………………….….…...…….….

сложи за разглеждане  адм. дело № 784 по описа за 2011г. ….…. …….…….

докладвано от съдия Кремена КОСТОВА-ГРОЗЕВА………………….…..…

на именното повикване в 11.00 часа се явиха :………………………………..

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.Т., редовно призован, се явява лично и с адв.С.Н., надлежно упълномощена по делото от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “КОАЛИЦИЯ ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА” чрез представляващ Г.Д.М., редовно призовани, не се представляват.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  И., редовно призовани, се представляват от Председателят на Комисията-адв.Й.А., надлежно упълномощен по делото от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Д.О., редовно призована, се представлява от адв.Т.Д., надлежно упълномощена по делото от днес.

Адв.Н. – Моля да дадете ход на делото.

Адв.А. – Моля да се даде ход на делото.

Адв.Д. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че ход на делото по отношение на жалбоподателя - Местна коалиция “Общинска левица”, представлявана от пълномощника Г.Д.М., съгласно решение от 22.08.2011г. на ПП “Българска социалистическа партия”, ПП “Български социалдемократи”, представлявана от Й.Г. – Областен координатор за област Х., ПП “Земеделски съюз – Александър Стамболийски”, представлявана от Д.Х.Н. - Областен координатор за област Х., ПП “Политически клуб “Тракия”, представлявана от Н.Г.И. – Общински председател и ПП “Национално движение за стабилност и възход”, представлявана от П.Д.Ч. – Общински председател на партията, не следва да бъде даден, поради липса на надлежно доказателство, че така упълномощеният представител на Коалицията Г.Д.М. притежава правото да подава жалба пред съда против решения на общинската избирателна комисия за избор на кмет на Община И., каквото беше изискано от съда с негово разпореждане от 07.11.2011г., и не се представи до указания час и дата, нито към настоящия момент.

По тези съображения съдът намира, че е сезиран с ненадлежна жалба от страна на местна коалиция “Общинска левица”, представлявана от Г.Д.М., като оспорването в тази му част следва да бъде оставено без разглеждане, а производството прекратено по отношение на този жалбоподател.

По отношение на другите страни в производството са налице основанията за даване ход на делото.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от  местна коалиция “Общинска левица”, чрез  представляващия Г.Д.М..

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО в частта по отношение на жалба, подадена от  местна коалиция “Общинска левица”, чрез представляващия Г.Д.М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС на Р.България. 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв.Н. – Госпожо съдия, поддържам жалбата изцяло. Освен това на основание чл.193 от АПК заявявам, че оспорвам решението на Общинска избирателна комисия /ОИК/ И., както и протокола на секционна избирателна комисия /СИК/ №26-11-00-027 – с.Г., което искане е посочено в жалбата и поддържам същото в тази си част. В тази СИК са допуснати сериозни нарушения на избирателния закон. Оспорвам съдържанието на този протокол на СИК, в частта на това, че е отбелязано гласуване на гласоподавател, който въобще не е присъствал и не е дал своя глас, за който и да е от двамата кандидати, а е отразен такъв вот в протокола на СИК. Освен това правя оспорване съдържанието на протокола в СИК№26-11-00-005, като също твърдя, че има допуснати сериозни нарушения на избирателния кодекс, а именно че там е допуснато гласуване с бюлетини не по установения ред за И., а такива по образец за община Т.. Допуснато е и е осъществено такова гласуване, което е съществено нарушение на избирателния процес. Правя оспорване на тези два протокола. Освен това правя искане на основание чл.176 от ГПК да бъде зададен следният въпрос на Председателя на ОИК И. – г-н А.: „В какво състояние са представени в Административен съд Х. изборните книжа по установения затова ред, а именно били ли са запечатани с пломба чувалите, където се съхраняват бюлетините, отделно от протоколите на СИК и този на ОИК”. Този въпрос го задавам във връзка със следния проблем, а именно, че представени не по установеният ред предполага вмешателство и подмяна евентуално на бюлетини за единия или другия от участниците в балотажа. Също така поддържам и искането си за допускане на свидетелите, които днес водим, както и искането си за ръчно преброяване на бюлетини, което е вписано в жалбата. Първата свидетелка – З.Д.П., която сме поискали с жалбата ще удостоверява факта, че в секцията, в която е била член на избирателната комисия, е допуснато гласуване с бюлетини не по установеният образец, а другата свидетелка ще установи нарушения във връзка с гласуването в подвижната секция №029.Да се приемат доказателствата, приложени към административната преписка.

Адв.А. – Считам жалбата за неоснователна. По отношение на направеното оспорване на протоколите в СИК №027 – с.Г. и СИК №005, доколкото протоколите са представени пред Вас и видно от тях и при обработката на ОИК, няма никакви забележки и възражения в писмена форма приложени към протоколите, нямаше първоначално искане. Никъде в протоколите на СИК не се отбелязват избиратели, гласували или негласували под чужди имена. Определят се статистически данни от общия брой гласоподаватели по дадени действителни и недействителни бюлетини – недействителни по чл.180 и чл.181 от Изборния кодекс и други такива. Решенията на ОИК се обжалват по отношение на грешки при смятане. Считам, че искането за разпит на свидетели, с които да се оспорва официален документ, а включително протоколите и решенията на СИК са официални документи по смисъла на чл.93, т.5 от НК, поради което оспорването им със свидетелски показания като официални документи е недопустимо, доколкото съобразно Изборния кодекс членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на НК - чл.19, ал.1 от ИК. Считам, че искането за разпит на свидетели, с които да се оспорват официални документи е недопустимо. По отношение на въпроса, който би следвало да бъде зададен към мен, а именно в какво състояние са представени изборните книжа заявявам, че е представен по делото протокол, от който е видно в колко часа е разпечатано изборното помещение въз основа на Ваше разпореждане по адм.дело №784/2011г., конкретно са описани какво е иззето от материалите, съдържащи се в чувалите на СИК. Съобразно разпореждането Ви са иззети само недействителните и сгрешените бюлетини и те са във вида, в който са опаковани от СИК. Същите са предадени на АС-Хасково по описите приложени към материалите по делото, подпечатани са с печат и мой подпис. Представям становище на ОИК И., което е по същество на спора. Наред с това  представям и моля да приемете като доказателства по делото решение на ОИК И. №152/30.10.2011г. за избор на кмет на Община И., протокол №35/30.10.2011г., с който доказваме спазването на процедурите за вземане на решение за избор на кмет на И., протокол №30/24.10.2011г. на ОИК И., в които са взети решения за допускане до участие във втория тур на кандидатите и решение №124/24.10.2011г. обявяване на резултатите от избора и разпределение на мандатите на общински съветници и кметове  допуснати за участие за втори тур. Считам, че с тези документи и другите приложени доказателства по предходни действия на ОИК И. доказваме законосъобразността и спазване на процедурата по вземане на решения. Поддържаме и искането си в становището, което правим и в първоначалния вариант за допускане на свидетели по отношение на изясняване на фактическите обстоятелства по обжалването и исканията на колегите в секция №005 и №027 – с.Г. Ние водим двама свидетели – Т.Я. и Ф.К., които ще установяват обстоятелства относно секция №027 – с.Г. налице ли е гласуване на лице, което не е присъствало, а другият свидетел е по отношение на секция №005, където се твърди, че има единадесет броя бюлетини, които са от друга община. По отношение на нарушения на подвижна избирателна секция не виждам нито в жалбата, нито някъде да са сезирани, така че не виждам отношение за доказване на нарушения в избирателна секция № 029.

Адв.Н. – Да се приемат представените доказателства.

Адв.Д. – Считам жалбата за изцяло неоснователна, която е предявена против решение №152/30.10.2011г. на ОИК И. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и представените такива в днешното съдебно заседание. Ние нямаме доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към жалбата, изпратените от ответника с административната преписка в оригинал и заверени копия на писмени доказателства, включително и представените в оригинал  протоколи от всички избирателни секции, в които е проведен избор за Кмет на Община И., както и днес представените писмени доказателства от процесуалния представител на ответника. По отношение на заявеното от адв.Н. оспорване съдържанието на протокол от СИК №26-11-00-005/30.10.2011г., досежно факта на отбелязване на гласуване на гласоподавател, който въобще не е присъствал и не е гласувал в изборното помещение, съдът намира същото за неоснователно, доколкото видно от представеният в оригинал протокол на СИК, същия е съставен редовно, без зачерквания, надлежно подписан и в него липсват данните, които се претендира да бъдат обект на доказване чрез гласни доказателствени средства. Оспорва се факт, който не е обективиран в представения протокол от съответната СИК. Отделно от това съдът намира, че по две жалби на Коалицията, подадени именно по отношение на тази секция, ОИК И. е издала свои решения №148 и №145, като жалбите са отхвърлени като неоснователни, а и същите не касаят обстоятелството, което се въвежда в съдебната зала като нарушение на изборния процес. Дотолкова, доколкото се претендира, че това нарушение е съществувало към онзи момент и с оглед липсата на жалба по отношение на същото пред ОИК И., която е компетентната да се произнесе, съдът намира, че е преклудирана възможността за предявяване на това възражение пред настоящия съд, поради което счита направеното искане за оспорване съдържанието на протокол в СИК №№26-11-00-005/30.10.2011г. за неоснователно, както и за неоснователно искането за допускане ръчно преброяване на бюлетините от тази секция.

По отношения на предявеното искане за откриване производство по оспорването съдържанието на протокол от СИК №26-11-00-027/30.10.2011г., с мотив, че в него е отбелязан вот на лице, което не се е явило и не е гласувало, съдът намира отново същото за неоснователно. По делото е налично доказателство, че по жалба на настоящия оспорващ пред ОИК, има произнасяне на ОИК с решение №144 за констатираното такова нарушение - осъществяващо се в гласуване от член на СИК, като съответно и има произнасяне, като е уважена жалбата, и е освободен член на СИК Р.С., а на нейно място е назначен за член на СИК в с.Г. А.Д.Б.

Съдът намира, че следва да допусне до разпит единствено свидетелката, която ще установява нарушения във връзка с гласуването в подвижната секция №029 – Г.А.Я., доколкото другата заявена свидетелка е доведена да установява обстоятелства, за които са налице писмени доказателства, съставляващи официални документи.

Адв.А. – Отказвам се при това положение от искането си за допускане на свидетелите, които ние водим.

Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото: решение за образуване на местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове в община И., насрочени за 23.10.2011г. от 22.08.2011г.; удостоверение за регистрация на местна коалиция от партия №8/26.08.2011г.; удостоверение за регистриран кандидат за кмет №4/20.09.2011г.; пълномощно от С.С. с изх.№846/18.08.2011г.; пълномощно от С.С. с изх.№1420/07.09.2011г.; решение на ОИК – И. №152/30.10.2011г.; протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция №26-11-00-005 от 30.10.2011г., приложение № МИ-73 – 3 листа; протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция №26-11-00-027 от 30.10.2011г., приложение № МИ-73 - 3листа; протокол от общинска избирателна комисия И. за избиране на Кмет на община от 31.10.2011г., приложение № МИ-79 - 3листа; решение на ОИК И.  от 31.10.2011г., приложение №МИ-90; справка от “Информационно обслужване” АД от 30.10.2011г. за СИК, непредставили протокол за избиране на кмет на Община на 30.10.2011г., втори тур в Община И., №2611; справка от “Информационно обслужване” АД от 30.10.2011г. за съответствие на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи за избиране на кмет на Община на 30.10.2011г., втори тур в Община И., №2611; справка от “Информационно обслужване” АД от 30.10.2011г. за предложение за протокол на ОИК, община И. за избиране на кмет на Община втори тур  - 30.10.2011г.; справка от “Информационно обслужване” АД от 30.10.2011г. за предложение за решение на ОИК, община И. за избиране на кмет на Община на 30.10.2011г., втори тур; копие от бюлетина за кмет на община – 2бр.; протокол от 08.11.2011г.; на ОИК – И.; решение №345-ПВР/МИ/16.08.2011г. на ЦИК; решение №990-ПВР/МИ/29.09.2011г. на ЦИК; решение №1173-ПВР/МИ/13.10.2011г. на ЦИК; регистър на партиите/коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община И. на 23.10.2011г. №8/26.08.2011г.; заявление от местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011г., приложение №26; решение за образуване на местна коалиция от партии за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община И., насрочени за 23.10.2011г. от 22.08.2011г.; образец на подписите на лицата, представляващи партиите в коалиция “Общинска левица”; удостоверение за регистрация на партия №27/08.08.2011г.; препис-извлечение от протокола на заседанието на националния съвет на БСП от 16.07.2011г.; пълномощно от С.С. с изх.№846/18.08.2011г.; пълномощно от Г.А. изх.№МИ-151/12.08.2011г.;  удостоверение за регистрация на партия №24/05.08.2011г.; решения от заседанието на Националния комитет на партия Български социалдемократи, проведено на 09.07.2011г.; препис-извлечение от протокол №9/11.08.2011г.; удостоверение за регистрация на партия №51/08.08.2011г.; пълномощно от Р.Ш. изх.№104/24.08.2011г.; препис – извлечение от протокола на Национален съвет на ПП НДСВ – 22.07.2011г. – 3 листа; удостоверение  за регистрация на партия №25/05.08.2011г.; пълномощно от М.П.Л. за преупълномощаване на П.Д.Ч.; пълномощно от О.К. за преупълномощаване на М.П.Л.; пълномощно на името на Х.Х.В.; протокол от 03.08.2011г. от заседание на постоянно присъствие; удостоверение за регистрация на партия №3/01.08.2011г.; пълномощно №32/04.08.2011г.; препис – извлечение от протокол от 06.08.2011г. на партия “Български социалдемократи”; списък – 7 листа; удостоверение от 26.08.2011г. от “Тексимбанк”; решение №30/26.08.2011г. на ОИК И.; удостоверение за регистрация на местна коалиция от партии №8/26.08.2011г.; регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на община на 23.10.2011г. – ОИК И.; предложение за регистриране на кандидат за кмет на община/кмет на кметство от 19.09.2011г.; заявление по чл.126, ал.1, т.2 от ИК – Приложение №49; декларация от С.И.Т. от 19.09.2011г. – Приложение №53; декларация от С.И.Т. от 19.09.2011г. – Приложение №56; решение №67/20.09.2011г. на ОИК И.; удостоверение за регистриране на кандидат за кмет №4/20.09.2011г.; регистър на партиите /коалициите от партии/ инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община И. на 23.10.2011г.; заявление от партия/коалиция от партии, регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметова на 23.10.2011г. – ПП “ГЕРБ”; удостоверение за регистрация на  партия №1/29.07.2011г.; решение №39-МИ/29.07.2011г.; решение №99-00-ГИК-199/19.07.2011г.; пълномощно №КО-Г-034/19.07.2011г.; пълномощно №003/25.07.2011г.; решение №4/22.08.2011г. на ОИК И.; удостоверение за регистрация на партия №1/22.08.2011г.; регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на община на 23.10.2011г.  – ОИК И.; предложение от ПП “ГЕРБ” за регистриране на кандидат за кмет на община/кмет на кметство в изборите на 23.10.2011г.; решение №99-00-ГИК-413/09.09.2011г.; пълномощно №КО-Г-034/19.07.2011г.; пълномощно №003/25.07.2011г.; декларация от Д.Д.О. от 16.09.2011г. – приложение №56; декларация от Д.Д.О. от 16.09.2011г. – приложение №53; заявление от Д.Д.О. от 16.09.2011г. – приложение №49; решение №54/19.09.2011г. на ОИК И.; удостоверение №1/19.09.2011г. за регистриран кандидат за кмет; решение №83/28.09.2011г. на ОИК И.; решение №50/29.08.2011г. на ОИК И.; решение №84/28.09.2011г. на ОИК И.; решение №142/30.10.2011г. на ОИК И.; решение №143/30.10.2011г. на ОИК И.; решение №145/30.10.2011г. на ОИК И.; решение №146/30.10.2011г. на ОИК И.; решение №149/30.10.2011г. на ОИК И.; решение №144/30.10.2011г. на ОИК И.; писмо изх.№20/30.10.2011г. до ОИК И.; писмо изх.№21/30.10.2011г. до ОИК И.; жалба до ОИК И. вх.№218/29.10.2011г.; жалба до ОИК И. вх.№220/30.10.2011г.; жалба до ОИК И. вх.№222/30.10.2011г.; протокол от 31.10.2011г. за предаване и приемане на изборни книжа и материали на ОИК на ЦИК; приемно-предавателна разписка от 03.10.2011г. с №224/04.11.2011г.; приемно-предавателна разписка от 03.10.2011г. с №225/04.11.2011г.; приемателно-предавателен протокол от 28.10.2011г.  подписан от И.С.А.; приемателно-предавателен протокол от 28.10.2011г. подписан от С.М.;*** изборен район №2611; приемо-предавателен протокол от 08.11.2011г. за предаване на Административен съд – Х. на изборни материали по опис; протокол от 31.10.2011г.за предаване и приемане на изборни книжа и материали на ОИК  2611 в Община И. на ЦИК; решение на ОИК И. №0001726/31.10.2011г. за избиране на кмет на община И.; протокол на ОИК за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. в И. с фабричен №0001760; протокол от 30.10.2011г. на СИК 001 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. кметство И. с фабричен №0054657; протокол на СИК 002 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. И. с фабричен №0054659; протокол на СИК 003 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. И. с фабричен №0054661; протокол на СИК 004 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. кметство И. с фабричен №0054663; протокол на СИК 005 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. И. с фабричен №0054665; протокол на СИК 006 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054668; протокол на СИК 007 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054669; протокол на СИК 008 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054672; протокол на СИК 009 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054673; протокол на СИК 010 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054675; протокол на СИК 011 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054677; протокол на СИК 012 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054679; протокол на СИК 013 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054682; протокол на СИК 014 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054667; протокол на СИК 015 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054685; протокол на СИК 016 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054687; протокол на СИК 017 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054689; протокол на СИК 018 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054692; протокол на СИК 019 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054693; протокол на СИК 020 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054696; протокол на СИК 021 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054697; протокол на СИК 022 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054700; протокол на СИК 023 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054701; протокол на СИК 024 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054703; протокол на СИК 025 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054706; протокол на СИК 026 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054707; протокол на СИК 027 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054710; протокол на СИК 028 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0054711; протокол на подвижна СИК 029 за избиране на кмет на община на 30.10.2011г. с фабричен №0005011; решение №152/30.10.2011г.; протокол №35/30.10.2011г.; протокол №30/24.10.2011г.; решение №124/24.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕНО за откриване производство по оспорване съдържанието на протокол от СИК №26-11-00-005/30.10.2011г.  като неоснователно.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕНО за откриване производство оспорване съдържанието на протокол от СИК №26-11-00-027/30.10.2011г. като неоснователно.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за ръчно преброяване на бюлетините от секция №26-11-00-005 и секция №26-11-00-027.

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО от страна на пълномощника на жалбоподателя за допускане в качеството на свидетел лицето З.Д.П.

ДОПУСКА до разпит свидетелката Г.А.Я., която ще установява нарушения във връзка с гласуването в подвижната секция №029.

В залата се въведе свидетелката Г.А.Я.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетелката.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.А.Я. – /Снета самоличност/. Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.А.Я. – Аз бях член на подвижната СИК №029. При провеждането на изборите според мен имаше нарушение на избирателния кодекс. Когато бяхме в с.С., майка и син, подвижната комисия да гласуват, но трябваше да има придружител, който трябваше да дойде и го нямаше. Тогава ние казахме да гласуват. Те в момента, в който ние казахме да гласуват, майката и сина казаха “Ние сме за двойката”. Те изявиха пред нас техния вот. Тогава аз реагирах. Те бяха представили удостоверение за ТЕЛК, имаха увреждане на очите. Комисията като чуха, че ще гласуват с “двойката” тогава Председателя на секцията каза “Бабо, кого искаш да извикаме”. Тя каза: “Моята сестра В.”. Той тогава набра телефона и извика В. да дойде. Тя дойде, беше без лична карта, върна се наново да вземе личната карта, дойде, гласуваха и това беше. Те устно казаха, че ще гласуват с “двойката”. Това заявление го отправиха пред Комисията, не беше отбелязана бюлетина. Бюлетината после я дадоха, когато дойде сестрата В. Те предварително казаха, че ще гласуват с “двойката”, имаше отбелязване с бюлетина, която пусна сестра й В. Бюлетината бе сложена в плик и така беше пусната в урната.  Други подобни случаи с нашата секция нямаше. Случаи, в които да се е правело опит да бъдат лишавани гласоподаватели да гласуват, нямаше при втория тур.

Адв.Н. – Нямам повече въпроси към свидетелката. 

            СВИДЕТЕЛКАТА Г.А.Я. – Аз реагирах, но няма кой да слуша. Нищо друго не мога да кажа.

            Адв.А. – Нямам повече въпроси към свидетелката.

            СВИДЕТЕЛКАТА Г.А.Я. – Нашата подвижна комисия беше петчленна. Имаше от “Атака”, “БСП” – само аз,  и от “ГЕРБ”. Аз подписах протокола, но съжалявам, че съм го подписала.

            Адв.Д. – Нямам въпроси към свидетелката.

            Свидетелката се освободи от съдебната зала.     

Адв.Н. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено и моля да се приключи.

Адв.А. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено и моля да се приключи.

Адв.Д. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните нямат искания за събиране на нови доказателства, счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв.Н. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата ни и обявите избора за кмет на Община И., съгласно решение на ОИК №152/30.10.2011г., за недействителен, като отмените процесното решение. Считаме, че в хода на провеждане на балотажа за избора на кмет са допуснати сериозни нарушения на избирателния закон, които опорочават избора, подменят вота и той е недействителен. От представените писмени доказателства, а и от разпита на допуснатата днес свидетелка се установи по безспорен начин, че в една от секциите, а именно в пета секция, са били допуснати бюлетини не по установения образец и с тези бюлетини са гласували гласоподаватели. По този начин те са подведени и техните гласове, моля да обърнете внимание, те са отразени под знака 23, който е номерът на представителя на “Общинска левица”, а именно С.Т., така, че отбелязването и вотът на тези гласоподаватели, чиито бюлетини са отразени като недействителни, тяхната воля е била да гласуват за С.И.Т. ***. Установи се, че има нарушения и при провеждане на избора при подвижната секция, както и посочени такива в жалбата. Считам, че с тази нарушения е съществено опорочен вотът на гласоподавателите, от което следва да бъде отменено решението на Общинска избирателна комисия за обявяването на кмет на Община И. Д.О. и да бъде проведен нов избор.

Адв.А. – Уважаема госпожо председател, поддържам изложеното в становището. Не е извършено никакво съвместно преброяване на бюлетини от членове на СИК и ОИК в деня на приемане, поради това, че липсват предпоставки за извършване на такива проверки. Протоколите, след проверяване на фабрични номера, бе констатирано, че всички са изрядни, няма подмяна на фабричен № на лист 1, фабричен № на лист 2 и т.н. Не се констатираха никакви нарушения, с изключение на тези, по които комисията се е произнесла с решения, които да доведат или да наведат комисията да вземе становище, че е нарушен вота. Протокола и решенията на ОИК, които се обжалват, са подписани с единодушие от 17-те члена на ОИК, липсват писмени възражения, особени мнения. В този смисъл считам, че от процесуална гледна точка, с оглед и на представените писмени доказателства комисията е действала съобразно Изборния кодекс и не е допуснала нарушения, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и постановите решение, с което да потвърдите решение №152/30.10.2011г. за избор на кмет на Община И. от ПП “ГЕРБ” – Д.Д.О. за законосъобразен.

Адв. Д. – Уважаема госпожо председател, сезирана сте с жалба против решение на ОИК. Считам жалбата за неоснователна и моля да бъде оставена без уважение. Считам решението на ОИК И.  за законосъобразно и правилно. Моля да остане в сила. Моля да постановите решение в този смисъл и да ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

Протоколът се изготви на 14.11.2011г.

 

 

 

 

 

           

СЪДИЯ:                                                                                Секретар: