О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

24.08.2010г., гр.Хасково

 

Административен съд – Хасково, в закрито заседание на двадесет и четвърти август през две хиляди и десета година, в състав:

Съдия: Кремена Костова-Грозева

 

разгледа докладваното от съдия Костова-Грозева адм.дело №459 по описа за 2010 година.

                Образувано е по жалба на Т.Б. *** срещу „неоснователно” бездействие на Административния ръководител на ОП-Х. заявление за достъп до обществена информация.

                Жалбоподателят твърди, че на 28.05.2010г. получил решение, подписано от Зам.окръжен прокурор на ОП-Х. Е. К. по негово заявление за достъп до обществена информация. На 30.05.2010г. подал жалба до Административния ръководител на ОП-Х. срещу полученото решение, която била получена от органа на 31.05.2010г. В законоустановения 14-дневен срок обаче не били извършени исканите фактически действия по поправка на обжалваното решение, подписано от прокурор К.. Срокът на отговор бил изтекъл на 13.06.2010г. Ето защо същият на осн. чл.257 от АПК обжалвал бездействието на Административния ръководител на ОП-Х.. В контекста на жалбата се излагат редица доводи за незаконосъобразност и неоснователност на твърдяното бездействие от страна на Административния ръководител на ОП-Х.

                С разпореждане на съдията-докладчик от 11.08.2010г. жалбата е оставена без движение като нередовна съгласно чл.158, ал.1, вр. с чл.151, т.3 от АПК, с указание за представяне на документ за внесена ДТ от 10лв. в 7-дневен срок от съобщението. Съобщението е връчено лично на жалбоподателя на 13.08.2010г. /вж.л.14/. Със заявление от 16.08.2010г. до Адм.съд-Хасково Б. заявява, че заплатил ДТ от 10лв., като приложил копие на пощенска разписка от 16.08.2010г. за превод на тази сума от името на Т.Б. с получател Т. А. Т.. По разпореждане на съдията-докладчик от закрито с.з. от 24.08.2010г. е извършена служебна проверка  по сметката на ХАдм.С, като е удостоверено от служител на съда на същата дата, че там няма постъпила сума в размер на 10лв. като ДТ по а.д.№459/2010г.             При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че нередовността на подадената до съда жалба с вх. №4238/10.08.2010г. не е отстранено от жалбоподателя в указания му срок и същата като нередовна следва да се остави без разглеждане.     Чл.150 и чл.151 от АПК са императивни по своя характер норми и същите не могат да се тълкуват разширително. Чл.151 АПК задължава жалбоподателят да представи към жалбата си като приложение оригинален документ за платената ДТ, която е определена от закона за образуване на съдебното производство, когато такава се дължи, както е в настоящия случай. Когато такъв не се представя, тази нередовност може да се отстрани в 7-дневен срок от съответното съобщение.  ДТ се внася по указана сметка на съда, който е титуляр на същата, не на името на председателя на съда. По делото безспорно се установява, че Б. извършва на 16.08.2010г. превод под формата на пощенски запис от 10лв. на името на Т. А. Т., която е Административен ръководите на Адм.съд Хасково, а не по указаната му см. на Хасковски адм. съд. Извършената служебна проверка /на 24.08.2010г./ удостоверя по несъмнен начин, че по см. на съда, компетентен да разгледа оспорването няма внесена сумата от 10лв., като ДТ по а.д. №459/2010г..

                Ето защото съдът намира, че жалбоподателят не е отстранил в срок изрично указаната му нередовност. Това има за последица оставяне на жалбата му без разглеждане и прекратяване на образуваното производство /арг. чл.158, ал.3 от АПК/.

                На второ място съдът намира, че жалбата се явява и недопустима на осн. чл.159, т.1 от АПК-липса на годен за оспорване акт. Доводите за този извод са следните: безспорно се установява от данните по преписката, изпратена от ОП-Х., че по подаденото от Т.Б. заявление за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ има постановено решение от 14.05.2010г. от органа по чл.3 от закона, с което се разрешава искания достъп, така както е претендирано в заявлението от 09.04.2010г., т.е. заявителя изцяло е удовлетворен.   Така подадената на 30.05.2010г. по електронен път жалба, входирана в ОП-Х. на 01.06.2010г. има характера на жалба против издадена индивидуален административен характер по см. на чл.21 от АПК. Нейното правно основание е чл.40, ал.1 от ЗДОИ и компетентния орган да се произнесе по нея не е Административния ръководител ОП-Х. и на прокурор К., а съответния административен съд-този в град Хасково /арг. чл.40, ал.1 от ЗДОИ/.            Предметът обаче, който е заявен в настоящата жалба, е наименуван от жалбоподателя като „неоснователно бездействие по заявление за достъп”, без да се прави никакъв довод или искане досежно вече подадената до Административния ръководител на ОП-Х. жалба с искания за поправка на решението то 14.05.2010г. Съдът е обвързан от петитума на оспорването и е недопустимо да го тълкува разширително.

 За да се приеме, че е налице неоснователно бездействие, като за такова АПК определя единствено фактическото такова, не и правното, то първоначално засегнатото лице следва да е поискало неговото извършване, т.е. на фактическото действие. От Т.Б. до Административния ръководител на ОП-Х. няма подадено искане за извършване на каквото и да е конкретно фактическо действие. Същият неправилно определя своята жалба от 30.05. /заведена на 01.06.2010г./, като искане за извършване на фактическо действие. Естеството на същата бе посочено по-горе в определението. Не произнасянето по тази жалба също не е неоснователно бездействие по см. на чл.256 от АПК, още повече, че и тя е отправено до напълно некомпетентния орган, който няма задължението по закон да се произнесе по нея в смисъла, в който се заявява-поправка на решението от 14.05.2010г. Всички доводи, които са изложени в тази жалба, по която е образувано а.д. №459/2010г., касаят безспорно решението от 14.05.2010г. като административен акт, но единственият правен ред за защита от него е чрез оспорването му по реда на чл.40 от ЗДОИ. То е реализирано чрез подадената на 30.05.2010г. жалба,но както вече се подчерта, тя не е заявена като предмет на настоящото оспорване, нито се прави каквото и да е искане относно същата и поради това съдът не дължи произнасяне по нея в това производство. Ето защо така определеното в жалбата „неоснователно бездействие”  на посочения орган, няма характера на неоснователно бездействие от извършване на конкретно поискано фактическо действие, нито има характер на правен акт, който да се определи на административен по см. на АПК. Като не се установява, нито доказва издаването на какъвто и да е индивидуален административен акт по см. на чл.21, който да е годен за оспорване, настоящият съдебен състав прави своя правен извод, че жалбата се явява  не само нередовна, но и недопустима на осн. чл.159, т.1 от АПК.

  Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Б. *** срещу неоснователното бездействие на Административния ръководител на ОП-Х. по заявление за достъп до обществена информация.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.д. №459/2010г. по описа на ХАС за 2010г.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВАС по реда и в сроковете, посочени в гл.тринадесета, дял трети от АПК. 

 

 

                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :